Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA REGEL-ROSOCKA"

Phosphonium ionic liquids as carriers of metal ions. Fosfoniowe ciecze jonowe jako przenośniki jonów metali


  Three com. phosphonium ionic liqs. (trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride and bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate and tributyl(tetradecyl)phosphonium chloride) were used as Zn(II) carriers in o-NO2C6H4OC8H17-plastified poly(vinyl chloride) or cellulose triacetate-based inclusion membranes. Zn(II) transport depended on ionic liq./plasticizer ratio in the membrane, type of polymer, hydrophobicity of the membrane surface and presence of Fe ions in the feed phase. Trzy fosfoniowe ciecze jonowe: chlorek i bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinian triheksylo- (tetradecylo)fosfoniowy oraz chlorek tributylo( tetradecylo)fosfoniowy zastosowano jako przenośniki Zn(II) w polimerowych membranach inkluzyjnych. Transport Zn(II) zależy od masowego stosunku IL/plastyfikator w membranie, rodzaju matrycy membrany, hydrofobowości powierzchni membrany, a także obecności jonów żelaza w fazie zasilającej. Polimerowe membrany inkluzyjne PIM (polymer inclusion membrane) cieszą się coraz większym zainteresowaniem z uwagi na możliwości ich wykorzystania w procesach separacji jonów metali z roztworów wodnych1- 3). Podczas formowania PIM przenośnik jonów wraz z plastyfikatorem jest immobilizowany w polimerowej matrycy. Membrany te mogą stanowić alternatywę dla podpartych membran ciekłych SLM (supported liquid membrane), ponieważ często mają lepsze właściwości mechaniczne i odporność chemiczną4). Najczęściej jako matrycę polimerową stosuje się poli(chlorek winylu) (PVC) oraz trioctan celulozy (CTA). Zadaniem stosowanego przenośnika (najczęściej organicznego ekstrahenta) jest ułatwienie transportu separowanego jonu przez membranę, zaś rola plastyfikatora (np. eter o-nitrofenylooktylowy ONPOE) polega na zwiększeniu miękkości i elastyczności membrany5). Stwierdzono, że [...]

Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych


  Przedstawiono szeroką gamę reagentów proponowanych i stosowanych do ekstrakcyjnego wydzielania i rozdziału metali szlachetnych, a zwłaszcza jonów palladu(II). Zwrócono szczególną uwagę na zalety ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dzięki którym jest ona jedną z najczęściej stosowanych metod odzysku platynowców, występujących w śladowych ilościach, z różnorodnych roztworów odpadowych, ścieków, szlamów anodowych, zużytych katalizatorów samochodowych bądź katalizatorów przemysłowych. A review, with 79 refs., of methods for solvent extraction of Pt group metals, esp. Pd(II) ions present in trace amts., from spent solns., wastewater, anode slimes, as well as spent vehicle or industrial catalysts. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na metale szlachetne, szczególnie platynowce, takie jak pallad, platyna i rod. Spowodowane to jest wieloletnim stosowaniem ich jako dopalaczy w katalizatorach samochodowych, jako katalizatorów w procesach technologii organicznej, a ostatnio także jako katalizatorów dopalania spalin w nowoczesnych, przyjaznych środowisku piecach instalacji domowych. Poza tym stosowane są one również w wyrobach jubilerskich, chemii nieorganicznej, petrochemii, elektrotechnice, przemyśle szklarskim, dentystyce oraz jako lokata kapitału1-4). Głównym dostawcą platyny i irydu do początku lat sześćdziesiątych XX w. była Rosja. Po I Wojnie Światowej rozwinęło się także górnictwo i przetwórstwo tych metali w Republice Południowej Afryki i w Kanadzie. Obecnie obserwuje się upowszechnienie produkcji platynowców, przy czym wszystkie te metale, oprócz rutenu, są przemysłowo ważne. Prawie 97% światowej produkcji platynowców pochodzi aUniwersytet Ekonomiczny, Poznań; bPolitechnika Poznańska A NNA CIESZYŃSKAa, MAGDALENA REGEL-ROSOCKAb, MACIEJ WIŚNIEWSKIb,* Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych Extractive methods for recovery and separation of noble metals Dr inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA w roku 1999 uk[...]

Use of polymer inclusion membranes in processes for metal ion transport. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali


  A review, with 74 refs., of polymer inclusion membranes and their uses for recovering noble and heavy metals from aq. solns. and for their anal. detn. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowań polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali szlachetnych, aktynowców, lantanowców, metali alkalicznych oraz metali ciężkich, takich jak kadm, ołów i rtęć od początku XXI w. Z uwagi na stosunkowo dużą trwałość membran istnieje możliwość wykorzystania ich w oznaczaniu jonów metali we wstrzykowej analizie przepływowej lub też w procesach odzyskiwania jonów metali z roztworów o niewielkim stężeniu (np. radioaktywne ścieki). Znaczący wpływ na szybkość i selektywność transportu jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne ma m.in. stężenie metalu w fazie zasilającej oraz skład membrany (stężenie przenośnika, rodzaj i stężenie plastyfikatora i matrycy polimerowej). Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych pozwala na zmniejszenie ilości stosowanych substancji czynnych, które czę-sto s. toksyczne i drogie oraz na eliminacj. z procesu separacji lotnych rozpuszczalnikow organicznych. Efektywne metody rozdzia.u powinny cechowa. si. prostot. wykonania, niskimi nak.adami finansowymi oraz by. technicznie wykonalne. Wspo.cze.nie stosowane metody separacji opieraj. si. g.ownie na ro.nicach we w.a.ciwo.ciach fizycznych lub chemicznych substancji rozdzielanych, niestety wi..e si. to ze znacznymi nak.adami energii lub pracy. W latach pi..dziesi.tych XX w. do klasycznie stosowanych metod rozdzia.u do..czy.y techniki membranowe. Obecnie mo.na zauwa.y. znacz.cy rozwoj membranowych technik [...]

Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych DOI:10.15199/62.2018.12.11


  W związku ze wzrostem zarówno świadomości ekologicznej, jak i potrzeb rynkowych, odzysk metali ze zużytych odpadów jest ważnym zagadnieniem badawczym, a jego znaczenie zwiększa się z roku na rok. W celu rozwiązania problemu malejącej eksploatacji coraz uboższych złóż naturalnych proponuje się dwa podejścia: pierwsze z nich to poszukiwanie innych źródeł pozyskiwania metali, np. konkrecje polimetaliczne na dnie oceanów, a drugie to pozyskiwanie metali ze źródeł odpadowych, co chroni nie tylko naturalne złoża surowców, ale także, co bardzo istotne, przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. To drugie podejście wpisuje się doskonale w nowy model gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ (circular economy). Możliwość zawracania odpadów do procesu obniża koszty jego prowadzenia, a jednocześnie ogranicza przedostawanie się do środowiska takich szkodliwych składników, jak np. metale ciężkie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zamknięcie cyklu życia produktu i przejście z modelu gospodarki liniowej (pozyskanie surowca - produkcja - użytkowanie - utylizacja odpadu) na model cyrkulacyjny (produkcja - użytkowanie - wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym). Zwykle wstępnym etapem pozyskiwania jonów metali z rud lub odpadów stałych jest ługowanie, podczas którego dochodzi do wymywania pożądanego składnika z fazy stałej za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika (ekstrakcja ciało stałe-ciecz). Stąd istotny jest dobór właściwego czynnika ługującego, dzięki któremu separowany składnik przejdzie z odpadu do fazy ciekłej, a zanieczyszczenia pozostaną w fazie stałej (dzięki czemu można łatwo wydzielić pożądane składniki z roztworu). Przeważnie ługowanie prowadzone jest w niskich temperaturach, co stanowi jedną z największych zalet stosowania technik hydrometalurgicznych. Roztwory po ługowaniu, np. po wytrawianiu złomu elektronicznego, zużytych katalizatorów lub elementów stalowych, stanowią złożoną mieszaninę jonów metali, [...]

 Strona 1