Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KUPCZYK"

Influence of austenitizing parameters on former austenite grain size in Cr-Mo cast steel after long-term service

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of research on the influence of austenitizing parameters, temperatures in the range of 895÷985°C and times of 3 and 5 hours on the size of former austenite grain in G20CrMo2-5 (L20HM) cast steel. The research was carried out on samples taken from long-term serviced (around 160 000 hours) steam turbine frame. Description of the influence of austenitizing parameters o[...]

Obróbka cieplna długotrwale eksploatowanego staliwa G17CrMoV5-10 w celu poprawy własności mechanicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu regenerującej obróbki cieplnej na strukturę i własności staliwa G17CrMoV5-10. Badany materiał pobrany został z kadłuba turbiny eksploatowanej przez ponad 250 000 godzin w temperaturze 535°C. Staliwo po eksploatacji posiadało zdegradowaną strukturę ferrytyczno-bainityczną i charakteryzowało się własnościami mechanicznymi poniżej wymagań zawartych w nor[...]

Niejednorodne złącza spawane spoiwem EPRI P87 - mikrostruktura i właściwości


  W artykule przedstawiono charakterystykę niejednorodnych doczołowych złączy spawanych rur VM12/13CrMo4-5 i P91/10CrMo9-10 łą- czonych spoiwem EPRI P87. Badaniu poddano złącza wykonane bez podgrzewania wstępnego i bez obróbki cieplnej po spawaniu. Zakres przeprowadzonych badań obejmował badania mikrostrukturalne przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz badania właściwości mechanicznych - pomiar twardości złączy oraz statyczną próbę rozciągania. The article presents the characteristics of heterogeneous butt welded joints of pipes VM12/13CrMo4-5 and P91/10CrMo9-10 welded with filler metal EPRI P87. The study was performed on weld joints made without preheating and without heat treatment after welding. The scope of the research included the microstructural studies using light microscopy and the study of mechanical properties - measurement of weld joints hardness, and static tensile test. Słowa kluczowe: mikrostruktura, spawanie, spoiwo EPRI P87 Key words: microstructure, welding, filler metal EPRI P87.1. Wprowadzenie. Niezwykle ważnym zagadnieniem przy spawaniu stali pracujących w podwyższonej temperaturze jest wykonywanie złączy mieszanych np. stali konwencjonalnych 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 ze stalami nowej generacji m.in. VM12, P91. Różny skład chemiczny materiałów w miejscu połączenia powoduje, że w czasie obróbki cieplnej oraz długotrwałej eksploatacji, występujące niejednorodności mikrostrukturalne mogą przekształcać się w mikrostruktury drastycznie obniżające użytkowe właściwości złącza - tworzy się strefa odwęglona w materiale o wyższym potencjale chromowym [1, 2]. W celu uniknięcia tego procesu prowadzi się poszukiwania materiału dodatkowego, tj. spoiwa, które zapewni w trudnych, zmiennych warunkach obciążenia termomechanicznego żądaną wytrzymałość czasową nie gorszą od materiału rodzimego. Przykładem takiego spoiwa jest m[...]

 Strona 1