Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek M. Rynkowski"

Katalizatory reakcji selektywnego utleniania CO w obecności H2

Czytaj za darmo! »

Selektywne katalityczne utlenianie tlenku węgla( II) jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania CO ze strumienia wodoru zasilającego ogniwa paliwowe. Przedstawiono katalizatory stosowane w tej reakcji. A review, with 62 refs., of Au, Pt group and oxide catalysts used for oxidative removal of CO from H2 feed of fuel cell. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zagadnieniu otrzymywania energii ze źródeł alternatywnych. Od początku XXI w. cząsteczka wodoru jest stawiana na pierwszym miejscu jako główny nośnik energii w najbliższej przyszłości. Mimo trudności związanych z magazynowaniem i transportem wodoru, liczba opracowań dotyczących produkcji, wykorzystania i magazynowania tego gazu jako paliwa przyszłości rośnie coraz szybciej. Szczególnie optymistycznie ocenia [...]

Badania katalitycznych właściwości Ni3Al otrzymanego metodą wysokotemperaturowej samorozwijającej się syntezy


  Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i katalitycznych Ni3Al otrzymanego metodą wysokotemperaturowej samorozwijającej się syntezy (SHS). Właściwości fizyczne preparatów określono za pomocą BET, XRD i SEM z EDS. Zbadano właściwości katalityczne Ni3Al w reakcji utleniania CO w powietrzu i reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla. Zaproponowano mechanizm aktywacji katalitycznej tych materiałów i ich dezaktywacji. Ni3Al powder was prepd. by self-propagating high-temp. synthesis, studied for chem. structure and used as catalyst for air oxidn. of CO and for dry reforming of CH4 with CO2 after temp.-programmed oxidn. and redn. Formation of thin Ni layer on Ni3Al support was assumed as catalytically active component of the catalyst. Reaction mechanisms were proposed. Samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa SHS (selfpropagating high-temperature synthesis) służy do otrzymywania stopów, związków międzymetalicznych, proszków ceramicznych i innych faz stałych, których uzyskanie tradycyjnymi metodami jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Metoda polega na sporządzeniu takiego układu proszków-substratów, które po podgrzaniu do odpowiednio wysokiej temperatury, gwałtownie ze sobą reagują, aż do momentu wyczerpania jednego z reagentów. Reakcja ma charakter samopodtrzymujący i po inicjacji nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Temperatura, w której zachodzi SHS często przekracza 2000°C. Reakcje można rozpocząć np. metodą wybuchu termicznego lub poprzez intensywne ogrzewanie objętościowe złoża substratów. Pierwsze badania nad procesem SHS prowadzono w latach siedemdziesiątych XX w. i od tego czasu zainteresowanie nim systematycznie wzrasta. Obecnie znanych jest ponad 30 różnych technologii procesu SHS. Metodą tą uzyskiwanych jest ponad 700 różnych materiałów i związków nieorganicznych, mających duże znaczenie praktyczne m.in. w metalurgii, w przemyśle chemicznym, elektrycznym i elektronicznym1, 2). Od kilk[...]

Badania katalizatorów Fe-Pd/Al2O3 metodami temperaturowo programowanej redukcji oraz utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano oddziaływanie bimetalicznych katalizatorów Fe-Pd/Al203 z wodorem i tlenem w szerokim zakresie temperatury. Dążono do określenia podatności katalizatorów na redukcję, wpływu palladu na redukowalność tlenkowej fazy żelazowej, wpływu utleniania na przebieg procesów temperaturowo programowanej redukcji oraz wzajemnego oddziaływania obu metalicznych składników w procesach ich redukcji i u[...]

 Strona 1