Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Martyna Rzelewska-Piekut"

Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych DOI:10.15199/62.2018.12.11


  W związku ze wzrostem zarówno świadomości ekologicznej, jak i potrzeb rynkowych, odzysk metali ze zużytych odpadów jest ważnym zagadnieniem badawczym, a jego znaczenie zwiększa się z roku na rok. W celu rozwiązania problemu malejącej eksploatacji coraz uboższych złóż naturalnych proponuje się dwa podejścia: pierwsze z nich to poszukiwanie innych źródeł pozyskiwania metali, np. konkrecje polimetaliczne na dnie oceanów, a drugie to pozyskiwanie metali ze źródeł odpadowych, co chroni nie tylko naturalne złoża surowców, ale także, co bardzo istotne, przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. To drugie podejście wpisuje się doskonale w nowy model gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ (circular economy). Możliwość zawracania odpadów do procesu obniża koszty jego prowadzenia, a jednocześnie ogranicza przedostawanie się do środowiska takich szkodliwych składników, jak np. metale ciężkie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zamknięcie cyklu życia produktu i przejście z modelu gospodarki liniowej (pozyskanie surowca - produkcja - użytkowanie - utylizacja odpadu) na model cyrkulacyjny (produkcja - użytkowanie - wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym). Zwykle wstępnym etapem pozyskiwania jonów metali z rud lub odpadów stałych jest ługowanie, podczas którego dochodzi do wymywania pożądanego składnika z fazy stałej za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika (ekstrakcja ciało stałe-ciecz). Stąd istotny jest dobór właściwego czynnika ługującego, dzięki któremu separowany składnik przejdzie z odpadu do fazy ciekłej, a zanieczyszczenia pozostaną w fazie stałej (dzięki czemu można łatwo wydzielić pożądane składniki z roztworu). Przeważnie ługowanie prowadzone jest w niskich temperaturach, co stanowi jedną z największych zalet stosowania technik hydrometalurgicznych. Roztwory po ługowaniu, np. po wytrawianiu złomu elektronicznego, zużytych katalizatorów lub elementów stalowych, stanowią złożoną mieszaninę jonów metali, [...]

 Strona 1