Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA SIKORA"

Napoje energetyzujące - korzyści i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Od kilkunastu lat goszczą na naszym rynku produktów spożywczych napoje energetyzujące (ang. energy drinks). Są to produkty, które można zaliczyć do żywności nowej generacji, o składzie zmodyfikowanym pod kątem określonych wymagań konsumentów. Ich działanie na organizm człowieka w znacznym stopniu różni się od działania typowych napojów orzeźwiających, można zatem zaliczyć je do żywności fun[...]

Przestrzeń pełna energii w zgodzie z jakością

Czytaj za darmo! »

Spółka posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Liczba wniosków o zmiany w procesach ZSZ w latach 2005-2009 Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Międzynarodowy Certyfikat IQ NET wg standardów ISO i PN. Potwierdzają one, że firma spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001: 2001, PN-N-18001: 2004, PN-EN ISO 14001: 2005 w zakresie świadczenia usług dystrybucji, operatorstwa sieci gazowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie ciągłości dostaw gazu. Wysokimi standardami jakości objęte są wszystkie obszary działalności GSG, począwszy od dystrybucji gazu ziemnego, jak również działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników. Szeroko pojęta jakość w GSG to także jakość pracy, procesów oraz[...]

Badanie procesu konwersji alkoholi do ETBE

Czytaj za darmo! »

Badano konwersję alkoholu etylowego i izobutylowego oraz etylowego i tert-butylowego jako alternatywną metodę syntezy eteru etylowo-tert-butylowego (wysokooktanowego dodatku przeciwstukowego stosowanego w bezołowiowych benzynach silnikowych). Przeprowadzono serię testów katalitycznych, w których badano aktywność i selektywność katalizatorów o charakterze kwasowym: tlenku glinu, zeolitu-b i[...]

Wpływ temperatury aktywacji i czasu pracy katalizatora Al2O3 na jego aktywność w reakcji konwersji alkoholi metylowego i izobutylowego w etery

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu temperatury, w której prowadzono aktywację katalizatora glinowego (y-Al203), na aktywność i selektywność tego katalizatora w reakcji konwersji alkoholi metylowego i izobutylowego w etery. Stwierdzono, że najmniejszą aktywność wykazywał katalizator aktywowany w temp. 673 K. Powyżej temp. 723 K nie zaobserwowano istotnych zmian w stopniu przereagow[...]

Effect of addition of selected supercritical CO2 plant extracts on properties of shampoos Wpływ dodatku wybranych ekstraktów roślinnych, otrzymanych przez ekstrakcję CO2 w warunkach nadkrytycznych, na właściwości szamponów do włosów DOI:10.12916/przemchem.2014.212


  Exts. from black currants and strawberry seeds, mint and hops made by supercrit. extn. with CO2 were added to aq. solns. of surface active agents (Na lauryl sulfate, alkylamidopropyl betaine, diethanolamides of coconut oil fatty acids) to obtain hair shampoos. The effect of exts. on the cosmetic properties such as pH, viscosity, detergency and foaming were determined. The addn. of the plant exts. (except for the hop ext.) resulted in a decrease in washing properties and viscosity of the shampoos. The addn. of the hop ext. resulted, however, in improving rheol. properties of the formulations. Badano wpływ dodatku ekstraktów roślinnych pozyskanych w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO2 na właściwości szamponów do włosów. Zastosowano ekstrakty z nasion porzeczki i truskawki oraz z mięty i z chmielu pozyskiwane w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W recepturach, jako podstawowy detergent zastosowano sól sodową siarczanu alkoholu laurylowego oraz alkiloamidopropylobetainę i dietanoloamidy kwasów oleju kokosowego jako surfaktanty pomocnicze. Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Uzyskane wyniki wykazały, że dodatek ekstraktów z mięty, porzeczki i truskawki nieznacznie pogarszał właściwości myjące produktów, gdyż wraz ze wzrostem stężenia ekstraktów w szamponach, rosła wartość napięcia powierzchniowego. W przypadku ekstraktu z chmielu obserwowano poprawę właściwości powierzchniowo czynnych szamponów. Dodatek ekstraktów modyfikował właściwości reologiczne preparatów. Wzrost stężenia ekstraktu z mięty oraz ekstraktów z nasion porzeczki i truskawki powodował obniżenie lepkości kosmetyku, natomiast dodatek ekstraktu z chmielu zwiększał lepkość szamponów. Stawiane kosmetykom do mycia włosów bardzo wysokie wymagania wpływają na różnorodność oferowanych na rynku szamponów. Producenci proponują coraz to nowsze i bardziej[...]

Use of supercritical CO2 extracts from black currant and strawberry seeds in mild detergents Zastosowanie ekstraktów z nasion czarnej porzeczki i truskawki, otrzymanych przez ekstrakcję nadkrytycznym CO2, w łagodnych kompozycjach myjących DOI:10.12916/przemchem.2014.339


  Shower and bath gels based on mild surfactants were modified by addn. of 0.5% supercrit. CO2 exts. of black currant or strawberry seeds and studied for foaming ability, surface tension, pH and rheol. properties. The addn. of exts. did not result in any significant changes of viscosity and cleaning and foaming properties of the cleansing formulations but improved their ability of skin moisturizing. Opracowano receptury i zbadano właściwości kosmetyków do mycia (typu shower/bath gel) o działaniu nawilżającym, przeznaczonych do pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej, zawierających jako składnik aktywny ekstrakty z nasion czarnej porzeczki i truskawki, pozyskane w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Jako podstawowe detergenty zastosowano mieszaninę łagodnych związków powierzchniowo czynnych (ZPC): sól sodową glicynianów kwasów tłuszczowych oleju kokosowego oraz sól disodową sulfobursztynianu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego. Podjęto próby modyfikacji właściwości reologicznych otrzymanych roztworów ZPC przez dodatek różnych regulatorów lepkości (guma ksantanowa, hydroksypropylometyloceluloza HPMC, NaCl). Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów olejowych na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Stopień zmiany właściwości użytkowych pod wpływem dodatku ekstraktów, zwłaszcza lepkości, zależał od składu preparatu. W przypadku receptur zagęszczanych HPMC i gumą ksantanową, dodatek 0,5% ekstraktu znacznie obniżył lepkość preparatów. W przypadku żeli zagęszczanych NaCl, zawierających oprócz łagodnych detergentów dodatkowo niewielką ilość dodecylosiarczanu sodu, nie obserwowano znaczącej zmiany lepkości preparatów. W tym przypadku również właściwości myjące i pieniące nie ulegały zmianie pod wpływem dodatku olejów do receptury. W badaniach aparaturowych, przeprowadzonych na grupie probantów, potwierdzono działanie nawilżające zastosowanych ekstraktów. Branża [...]

Nanoemulsions. Characteristics and methods for preparation Nanoemulsje. Charakterystyka i metody otrzymywania DOI:10.12916/przemchem.2014.1087


  Przedstawiono charakterystykę nanoemulsji jako układów koloidalnych o dużym stopniu rozdrobnienia cząstek fazy wewnętrznej. Opisano nisko- i wysokoenergetyczne metody otrzymywania tego typu układów. Przedstawiono podstawowe surowce wchodzące w skład nanoemulsji. Omówiono także podstawowe metody analizy rozmiaru cząstek i morfologii układów emulsyjnych. Nanoemulsje są stosunkowo nową formą produktów kosmetycznych. Z fizykochemicznego punktu widzenia są to ciekłe układy dyspersyjne składające się z fazy wodnej, fazy olejowej i surfaktantu, czasem z dodatkiem kosurfaktantu. W literaturze często są definiowane jako emulsje o ekstremalnie małych i równomiernych rozmiarach cząstek fazy wewnętrznej1). Niektórzy autorzy nazywają je miniemulsjami2), emulsjami ultradrobnymi3) lub submikronowymi4). W literaturze można spotkać również, określone w różny sposób, zakresy średniego rozmiaru (Z-average) cząstek wewnętrznej fazy nanoemulsji. W zależności od źródła podaje się, że nanoemulsje to układy o wielkości cząstek fazy wewnętrznej mieszczącej się w zakresie 20-200 nm5-9), 20-500 nm10-14), mniej niż 100 nm15, 16) lub 10-600 nm17). Ponieważ rozmiar cząstek fazy zdyspergowanej nanoemulsji jest mniejszy od długości fali światła widzialnego, więc emulsje takie są układami optycznie przezroczystymi lub półprzezroczystymi z niebieskawym zabarwieniem.Według licznych źródeł literaturowych nanoemulsje są jedną z najbardziej obiecujących fizykochemicznych form formulacji kosmetycznych, gdyż zwiększają przenikanie przezskórne substancji aktywnych i ich biodostępność. Duża powierzchnia międzyfazowa, małe napięcie powierzchniowe i międzyfazowe powodują wzrost absorpcji składników aktywnych17). Mała lepkość ułatwia dodatkowo ich aplikację16, 18). Ze względu na te właściwości nanoemulsje znalazły zastosowanie w farmacji jako SNEDDS (self-nanoemulsifying drug delivery systems). Za ich pomocą udało się zwiększyć wchłanianie, po doustnym podaniu, słabo r[...]

Birch extract as a source of biological active substances Ekstrakt z brzozy jako źródło substancji biologicznie czynnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1548


  A review, with 45 refs., of methods for sepn. of triterpenoides by extn. of birch bark and for anal. of the exts. Brzoza to jeden z najbardziej popularnych gatunków drzew występujących w naszym rejonie geograficznym. Charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem oraz niespotykaną wytrzymałością na trudne warunki środowiskowe. Ze względu na wysoką zawartość związków triterpenowych, kora brzozy jest stosowana w leczeniu infekcji i chorób skóry oraz jej stanów zapalnych. Triterpeny w stosunku do ludzkich komórek wykazują działanie przeciwnowotworowe, przeciwdrobnoustrojowe, hepatoochronne oraz immunostymulujące. Przedstawiona w artykule tematyka dotyczy składników biologicznie czynnych zawartych w ekstrakcie z kory brzozy oraz sposobów ich otrzymywania oraz identyfikacji. Opisano metody i warunki ich ekstrakcji. Ponadto, omówiono sposoby zwiększenia wydajności pozyskiwania składników aktywnych z materiału roślinnego. Przedstawiono również efektywne metody analizy jakościowej wyizolowanych triterpenów. Brzoza należy do drzew szybko rosnących oraz niezwykle wytrzymałych na trudne warunki środowiskowe. Charakterystyczna, biała kora brzozy, często traktowana jako odpad przemysłu drzewnego, stanowi doskonały materiał mogący znaleźć zastosowanie jako bogate źródło związków biologicznie czynnych. Współczesne metody technologiczne pozwalają na efektywny proces pozyskiwania pożądanych związków z tej biomasy roślinnej, a także ich identyfikację i oczyszczanie1). Brzoza należy do roślin Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Magdalena Malinowska, Elżbieta Sikora*, Jan Ogonowski Birch extract as a source of biological active substances Ekstrakt z brzozy jako źródło substancji biologicznie czynnych DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1548 Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-30-72, fax: (12) 628-20-37[...]

Use of Saponaria officinalis extract and Urtica dioica supercritical carbon dioxide extract in shampoos Zastosowanie w szamponach ekstraktu z mydlnicy oraz ekstraktu z pokrzywy otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla DOI:10.15199/62.2016.2.10


  The titled exts. were added to nonionic and anionic surfactants- contg. shampoo formulations and studied then for their cosmetic properties (pH, viscosity, detergency and foaming). The addn. of Urtica dioica extract into the shampoo formulations did not significantly affect the cleansing properties of the cosmetics but resulted in a decrease in their viscosity. The addn. of Saponaria officinalis root extract resulted in increase of the foam stability and decrease in the viscosity of the formulations. Badano wpływ dodatku ekstraktu z pokrzywy, pozyskanego w procesie ekstrakcji pokrzywy nadkrytycznym CO2, oraz ekstraktu z korzenia mydlnicy na właściwości szamponów do włosów. Opracowano dwie bazowe receptury, różniące się surfaktantami zastosowanymi jako główny składnik myjący. W jednej recepturze, jako podstawowe związki powierzchniowo czynne (ZPCz) zastosowano alkilopoliglukozydy (laurylowy i decylowy), w drugiej formulacji użyto mieszaniny anionowych ZPCz z grupy glutaminianów, alkilowych pochodnych glicyny i karboksylowych pochodnych poliglikozydu laurylowego. Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Dodatek ekstraktu z pokrzywy i ekstraktu z korzenia mydlnicy w różnym stopniu wpływał na właściwości użytkowe badanych szamponów. Zastosowanie w szamponach ekstraktu z pokrzywy, w stężeniach 0,1-0,5%, nie wpływało znacząco na właściwości myjące kosmetyków, ale modyfikowało ich lepkość. Dodatek do receptury szamponów ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej zdecydowanie poprawiał stabilność piany, ale wyraźnie obniżał lepkość otrzymanych preparatów. Na rynku produktów kosmetycznych do mycia od kilkunastu lat widoczny jest wyraźny wzrost popytu na kosmetyki naturalne, otrzymywane na bazie surowców pochodzenia roślinnego, zawierające łagodne związki powierzchniowo czynne (ZPCz). Do tej grupy surfaktantów zaliczane są sulf[...]

Plant extracts for atopic skin care Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej DOI:10.15199/62.2016.10.21


  Twenty-two medical plants were reviewed, with 49 refs., to recommend their use in cosmetics. Przedstawiono przegląd różnych gatunków roślin o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym, szczególnie w kosmetykach stosowanych do pielęgnacji skóry atopowej. Omówiono właściwości badianu właściwego, boczniaka mikołajkowego, bylicy azjatyckiej, cynamonowca wonnego, fasoli azuki, flebodium złocistego, forsycji zwisłej, gardenii jaśminowatej, glistnika jaskółcze ziele, gujawy pospolitej, kanianki pospolitej, katalpy żółtokwiatowej, klonu zielonokorego, maczużnika chińskiego, remanii kleistej, sasurei czepnej, selernicy, smokrzynu łojodajnego, spirodeli wielokorzeniowej, tarczycy bajkalskiej, trzciny pospolitej oraz korzenia żeń-szenia. Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest jedną z najczęstszych chorób skóry, występującą zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jest to choroba systemu odpornościowego, którą powodują interakcje różnych czynników środowiskowych, genetycznych, immunologicznych i biochemicznych1, 2). Przewlekłe zapalenie wiąże się z podwyższonymi poziomami immunoglobuliny E w surowicy krwi i tkankach oraz eozynofilii w krwi obwodowej. Często występuje w odpowiedzi na alergeny środowiska, takie jak roztocza Dermatophagoides farinae i Dermatophagoides pteronyssinus3). Częściej występuje u dzieci ze środowiska miejskiego, pochodzących z rodzin małodzietnych i dobrze sytuowanych, co sugeruje, że narażenie na zanieczyszczenie środowiska, brak ekspozycji na infekcje, brak kontaktu z alergenami w okresie wczesnego dzieciństwa oraz nadmierna higiena mogą odgrywać znaczącą rolę w powstawaniu alergicznego stanu zapalnego4). Dzieciom ze schorzeniem AZS podawane są leki z grupy kortykosterydów, kobietom w ciąży cyklosporyny, inhibitory kalcyneuryny. Wszystkie te leki mogą być stosowane dla tych grup jedynie w bardzo małych dawkach, przez co nie zawsze są skuteczne5). Atopic dermatitis jest przewlekłą chorobą zapalną, której główn[...]

 Strona 1  Następna strona »