Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Pankowski"

Effect of modification of the adhesive layer on the oxygen permeability through polyethylene film laminates Wpływ modyfikacji warstwy adhezyjnej na przenikalność tlenu przez laminaty z folii polietylenowej DOI:10.15199/62.2015.11.30


  Surface of polyethylene (PE) film was modified by covering with an adhesive consisting of biopolymers (Et cellulose, zein) and mineral fillers (bentonites) to improve its barrier properties. The 10% addn. of the barrier material to the adhesive system resulted in an increase in the O2 barrier properties of laminates by 34-42% compared to the initial PE film. The O2 content in the packagings prepd. by using the modified adhesive layer decreased by 6-27% as compared to the unmodified adhesive control. The addn. of Et cellulose and bentonite to the adhesive layer resulted also in improving the mech. properties of the PE film by 10-29%, while the addn. of zein resulted in the film delamination. Przedstawiono wyniki badań modyfikacji warstwy adhezyjnej/klejowej biopolimerami (etyloceluloza, zeina) oraz napełniaczami mineralnymi (bentonity) dokonanej w celu poprawy właściwości barierowych laminatów zawierających folię polietylenową. Stwierdzono, że 10-proc. dodatek substancji barierowej do układu adhezyjnego pozwala na zmianę przenikalności tlenu przez laminaty o 34-42% w porównaniu z wyjściową folią polietylenową. Zawartość tlenu w opakowaniach przygotowanych na bazie zmodyfikowanej warstwy adhezyjno-barierowej uległa zmianie, co pozwoliło na zmianę barierowości o 6-27% w odniesieniu do opakowania kontrolnego (bez modyfikacji kleju). Dodatek etylocelulozy oraz bentonitów do warstwy adhezyjnej spowodował poprawę wytrzymałości folii na delaminację o 10-29%, podczas gdy dodatek zeiny przyczynił się do całkowitego rozwarstwienia otrzymanych laminatów. Zapewnienie odpowiedniej barierowości względem gazów, głównie tlenu, stanowi jeden z ważnych aspektów w rozwoju i produkcji opakowań do żywności, której jakość zależy od jej wartości odżywczych, często traconych wskutek utleniania cennych i wrażliwych substancji. Barierowość tradycyjnych materiałów poliolefinowych i poliestrowych zwiększa się np. poprzez metalizację lub wytwarzanie[...]

Oxygen permeability through the PE/PE laminates with modified adhesive layer Przenikalność tlenu przez laminaty PE/PE ze zmodyfikowaną warstwą klejową DOI:10.15199/62.2015.12.31


  Surface of polyethylene film was modified by covering with an adhesive consisting of poly(vinylidene chloride) (PVDC) to improve its barrier properties. The 53% and 89% addn. of PVDC to the adhesive system resulted in increase in the O2 barrier properties of laminates by 42-85% compared to the unmodified adhesive. An increase in thickness of adhesive layer resulted in a decrease in O2 permeability of the laminates, regardless of the PVDC content. Przedstawiono wyniki badań modyfikacji warstwy adhezyjnej poli(chlorkiem winylidenu) (PVDC), dokonanej w celu poprawy właściwości barierowych laminatów zawierających folię polietylenową. Stwierdzono, że 53- i 89-proc. dodatek substancji barierowej do układu adhezyjnego pozwala na zmianę przenikalności tlenu przez laminaty z folii PE o 42-85% w porównaniu z laminatem kontrolnym (bez modyfikacji kleju). Niezależnie od stężenia stosowanego dodatku PVDC zmniejszenie przenikalności tlenu przez laminaty z folii PE następowało wraz ze wzrostem grubości warstwy klejowej/adhezyjnej. Opakowanie barierowe dla gazów, głównie tlenu, gwarantujące trwałość pakowanego produktu to nieodzowny element jakości, przede wszystkim produktów spożywczych szczególnie narażonych na procesy oksydacyjne. Ograniczenie przenikania tlenu przez opakowanie wiąże się z ochroną przed utratą wartości odżywczych i wydłużeniem okresu przydatności do spożycia, możliwością ograniczenia ilości stosowanych konserwantów, zachowaniem barwy, co korzystnie wpływa na walory wizualne produktu, a przede wszystkim z obniżeniem ryzyka psucia się żywności poprzez zapobieganie rozwojowi pleśni oraz patogenów bakteryjnych. Obecnie oferta rynku opakowań barierowych jest bardzo szeroka i dotyczy przede wszystkim folii wielowarstwowych, w których przynajmniej jedną warstwę otrzymaną poprzez współwytłaczanie lub laminowanie stanowi materiał polimerowy o małej przenikalności tlenu, taki jak poliamid (PA), poli(alkohol winylowy) (PVOH), k[...]

Powlekanie folii polietylenowej w celu nadania jej właściwości przeciwbakteryjnych DOI:10.15199/62.2017.6.19


  Bardzo istotnym zagrożeniem dla pakowanych produktów spożywczych jest obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za ich psucie się. Dlatego wprowadzenie na rynek opakowań, które charakteryzowałby się właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi staje się coraz częściej przedmiotem badań1). Innowacyjnym rozwiązaniem jest stosowanie opakowań aktywnych lub odpowiednich systemów pakowania żywności. Jednym z rozwiązań decydujących o tym, czy opakowanie zostanie zakwalifikowane do opakowań aktywnych jest pokrywanie materiałów opakowaniowych powłokami zawierającymi substancje aktywne, które działają bakteriobójczo lub bakteriostatycznie na bakterie powodujące zatrucia pokarmowe2). Obecnie najczęściej wykorzystywanymi w opakowalnictwie związkami aktywnymi są Małgorzata Mizielińskaa,*, Urszula Kowalskaa, Jerzy Pankowskia, Grzegorz Bienkiewicza, Michał Malkab, Sławomir Lisieckia 1318 96/6(2017) Dr inż. Grzegorz BIENKIEWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1325. Mgr inż. Jerzy PANKOWSKI w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest pracownikiem naukowo-technicznym/starszym referentem technicznym w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych tej uczelni. Specjalność - modyfikacja materiałów opakowaniowych stosowanych w przemyśle poligraficznym. bakteriocyny, ekstrakty z przypraw, olejki eteryczne, enzymy oraz kwasy organiczne. Substancje te powinny być efektywne w unieszkodliwianiu mikroorganizmów, ale bezpieczne dla ludzi i przyjazne środowisku3-5). Ekstrakty roślinne wykazują zróżnicowany poziom właściwości przeciwdrobnoustrojowych6-9). Rodzaj zastosowanego czynnika antymikrobiologicznego zależy przede wszystkim od pakowanych produktów, ponieważ różnią się one między sobą rodzajem występującej w nich mikroflory. Równie istotne są warunki (temperatura, wilgotność, dostęp światła) wp[...]

Badanie antymikrobiologicznych właściwości folii otrzymanych w próbach przemysłowych DOI:10.15199/62.2017.6.20


  Bardzo istotne znaczenie dla zapakowanej żywności ma termin przydatności do spożycia. Ważne jest, by był on jak najdłuższy. Niestety, namnażanie się mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie się produktów spożywczych powoduje jego skrócenie. Dlatego ważne jest wprowadzenie na rynek opakowań, które ograniczałyby wzrost niepożądanej flory bakteryjnej1). Rozwiązaniem może być zastosowanie opakowań aktywnych lub odpowiednich aZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; bDrukpol Flexo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Nowy Dwór Mazowiecki Estimation of the antimicrobial properties of the coatings from industrial trials Badanie antymikrobiologicznych właściwości folii otrzymanych w próbach przemysłowych DOI: 10.15199/62.2017.6.20 Mgr inż. Magdalena ORDON - notkę biograficzną i fotografię wydrukowaliśmy w nr. 3/2017, str. 548. Mgr inż. Jerzy PANKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1318. Dr inż. Grzegorz BIENKIEWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1325. Inż. Michał MALKA - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1319. Dr inż. Sławomir LISIECKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1319. Prof. dr hab. inż. Artur BARTKOWIAK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 377. Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Technologii Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Janickiego 35, 71-270 Szczecin, tel.: (91) 449-61-32, fax: (91) 449-65-32, e-mail: malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl Dr inż. Małgorzata MIZIELIŃSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1317. * Autor do korespondencji: The plant exts. were prepd. in lab. scale, added to an nitrocelulose varnish and used for coating a polyethyl[...]

Przydatność oleju lnianego jako substancji modelowej do testowania barierowości UV folii opakowaniowych DOI:10.15199/62.2017.6.21


  Tłuszcze jadalne, a szczególnie oleje roślinne, różnią się składem kwasów tłuszczowych (KT) (różne proporcje KT nasyconych, jedno- i wielonienasyconych z n-6 i n-3), obecnością wiązań sprzężonych oraz zawartością antyoksydantów. Sumaryczna zawartość nienasyconych KT jest największa w olejach rzepakowym i lnianym (odpowiednio 92,05 i 91,21%). Jednak głównym składnikiem oleju lnianego jest kwas linolenowy n-3 (ponad 55%), który jest bardziej podatny na utlenianie niż kwas oleinowy. Podatność na utlenianie rośnie w postępie geometrycznym proporcjonalnie do liczby wiązań nienasyconych w poszczególnych kwasach tłuszczowych1). Olej lniany ze względu na specyficzną budowę chemiczną, zwłaszcza bardzo wysoki poziom nienasycenia kwasów tłuszczowych i małą zawartość witaminy E stanowiącej naturalny przeciwutleniacz, jest produktem bardzo podatnym na utlenianie katalizowane temperaturą i dostępem tlenu, a przede wszystkim działaniem promieniowania świetlnego aktywującego procesy autooksydacji. Absorpcja promieniowania UV przez cząsteczki prowadzi do ich wzbudzenia lub rozpadu na wolne rodniki, które są indywiduami bardzo reaktywnymi2). Na podatność na utlenianie, poza właściwościami chemicznymi samego produktu, wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak dostęp tlenu, światła, rodzaj opakowania i warunki przechowywania3). Obecnie 1326 96/6(2017) Dr inż. Małgorzata MIZIELIŃSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1317. Mgr inż. Marta WERONIS jest absolwentką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (kierunek inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesowa). Od 7 lat jest pracownikiem naukowo- technicznym w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych tej samej uczelni. Specjalność - analiza zmian jakościowych frakcji lipidowych, praca z układami wielofazowymi, w szczególności z emu[...]

 Strona 1