Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Remigiusz Sylwestrowicz"

Dehydrogenation of cyclohexanol to cyclohexanone on Zn/Fe catalyst Odwodornienie cykloheksanolu do cykloheksanonu na katalizatorze Zn/Fe DOI:10.15199/62.2015.5.15


  Effect of Zn/Fe catalyst load (0.37-0.70 h-1) and cyclohexanol dehydrogenation degree (56 and 76%) on the reaction selectivity was studied under industrial plant conditions. An increase in catalyst load and a decrease in cyclohexanol conversion degree resulted in an increase in reaction selectivity. The decreasing the cyclohexanol conversion degree resulted also in increasing the catalyst life time. Zbadano wpływ obciążenia katalizatora Zn/Fe w zakresie 0,37-0,70 h-1 na selektywność reakcji odwodornienia cykloheksanolu. Zbadano również wpływ stopnia konwersji cykloheksanolu do cykloheksanonu na selektywność reakcji odwodornienia cykloheksanolu. W tym celu porównano selektywność reakcji odwodornienia cykloheksanolu przy konwersji 56 i 76% i obciążeniu katalizatora 0,6 h-1. Wzrost obciążenia katalizatora i obniżenie stopnia konwersji cykloheksanolu pociągnął za sobą wzrost selektywności reakcji. Obniżenie stopnia konwersji cykloheksanolu w znaczący sposób wydłużyło okresy pracy katalizatora między regeneracjami. Odwodornienie cykloheksanolu do cykloheksanonu jest odwracalną reakcją endotermiczną, której ciepło w temp. 300°C wynosi 67 kJ/mol1). W skali przemysłowej reakcję odwodornienia cykloheksanolu prowadzi się w rektorze płaszczowo-rurowym. Wewnątrz rurek reaktora znajduje się katalizator, przez który przepuszcza się pary cykloheksanolu, a do przestrzeni międzyrurowej dostarcza się, z odpowiednim medium grzewczym, ciepło niezbędne do przebiegu reakcji. Reakcję odwodornienia cykloheksanolu do cykloheksanonu prowadzi się w zakresie temp. 280-420°C, w zależności od rodzaju stosowanego katalizatora. Najczęściej stosowane są katalizatory zawierające w swym składzie miedź lub cynk. Katalizatory oparte na miedzi pracują w temperaturach niższych niż katalizatory zawierające cynk. W trakcie odwodornienia cykloheksanolu do cykloheksanonu biegną również równolegle reakcje uboczne, w wyniku których powstają produkty uboczne. Ilość p[...]

Purification of cyclohexanol from cyclohexane oxidation Oczyszczanie cykloheksanolu uzyskiwanego w procesie utleniania cykloheksanu DOI:10.15199/62.2015.5.14


  A brief review, with 3 refs., of impurities contained in cyclohexanol and cyclohexanone produced by oxidn. of cyclohexane. A modernization of flow diagrams in the industrial plants for manufg. cyclohexanone (purifn its) was presented. Opisano postęp w destylacyjnym oczyszczaniu mieszaniny cykloheksanonu i cykloheksanolu uzyskanej w wyniku utleniania cykloheksanu gazem zawierającym tlen. Zawierający pięć kolumn układ destylacyjny zastosowany pierwotnie w polskiej technologii Cyclopol nie pozwalał na uzyskiwanie cykloheksanolu o małej zawartości zanieczyszczeń. Pewne zanieczyszczenia nagromadzały się w cykloheksanolu, osiągając w stanie stacjonarnym zawartość 16% mas. Podjęto więc prace badawcze i zmodyfikowano węzeł destylacji. Wprowadzono dodatkową kolumnę do usuwania nagromadzających się zanieczyszczeń, dzięki czemu ich zawartość obniżyła się do 0,8-1,2% mas. Uzyskano wzrost wydajności węzła destylacji. Zwiększyła się również czystość cykloheksanonu. Zastosowanie nowej kolumny nie zwiększyło zużycia energii. W procesie utleniania cykloheksanu tlenem powietrza w fazie ciekłej tworzy się nie tylko cykloheksanol i cykloheksanon, ale wiele związków ubocznych, takich jak kwasy, estry, alkohole, aldehydy, ketony, etery i węglowodory. Produkty pożądane wydziela się z mieszaniny reakcyjnej wieloetapowo. W pierwszej kolejności usuwa się nieprzereagowany cykloheksan, następnie zmydla estry w hydrolizie kwaśnej, neutralizuje lotne kwasy, zmydla pozostałe estry i w końcu odwadnia uzyskany produkt. W wyniku tych operacji otrzymuje się mieszaninę (zw. KA‑oil) zawierającą łącznie 97-98% mas. cykloheksanolu i cykloheksanonu oraz 2-3% mas. zanieczyszczeń. Cykloheksanon i cykloheksanol wydziela się potem i oczyszcza przez destylację. W 1976 r. uruchomiono w Zakładach Azotowych Puławy (obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA) wytwórnię cykloheksanonu pracującą wg polskiej technologii Cyclopol. Oczyszczanie cykloheksanonu i cyk[...]

 Strona 1