Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Szarlik"

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Leszczyński (1927-2015) DOI:


  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Leszczyński urodził się 21 kwietnia 1927 r. w Poznaniu. W 1939 r. ukończył szkołę podstawową. Podczas II Wojny Światowej został skierowany przez władze okupacyjne do pracy przymusowej w kilku zakładach produkcyjnych, gdzie pracował m.in. jako ślusarz. W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety z zakresu szkoły średniej, co umożliwiło mu ukończenie liceum w 1946 r. Studia odbył w latach 1947-1950 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego i uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie chemii. W latach 1951-1954 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień inżyniera chemika. Stopień doktora nauk technicznych nadała mu w 1962 r. Rada Naukowa Instytutu Chemii Ogólnej w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Studia nad reakcją utleniania izopropylobenzenu oraz reakcją rozkładu wodoronadtlenku izopropylobenzenu w obecności stałych katalizatorów miedzianych". Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych dr Z. Leszczyński uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozpraw[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ Praca zbiorowa, (red. Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski) PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH. OD LABORATORIUM DO INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7814-873-9, 260 stron, 46 zł.Recenzowana książka to podręcznik akademicki wypełniający luki w nauczaniu "od pomysłu do produktu". Uzyskanie takiej wiedzy w trakcie studiów politechnicznych, zwłaszcza na wydziałach technologii chemicznej, jest podstawą do uzmysłowienia sobie przez studenta, a w końcu absolwenta chemicznych studiów technicznych, jak będzie wyglądała jego przyszła praca w przemyśle chemicznym. W latach 60. i 70. XX w. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej istniała specjalizacja "Projektowanie technologiczne", której twórcą był prof. Stanisław Bretsznajder. Po jego śmierci kontynuowali ją profesorowie Wiesław Kawecki, Ryszard Marcinkowski i Jadwiga Leyko. Niestety, w okresie późniejszym nastąpiła reorganizacja studiów i na niektórych wydziałach chemicznych zostały rozdzielone wydziały chemii i inżynierii chemicznej. Nie by[...]

Utleniające odwodornienie etanu w obecności sit molekularnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Chemii Przemysłowej nad utleniającym odwodornianiem etanu na wielko-, średnio- i wąskoporowatych sitach molekularnych. W obecności metaloglinofosforanowego sita MeAlPO-17 o strukturze erionitu (Me = Co, V) otrzymano eten z wydajnością 18,2% i selektywnością 37,4%. W obecności metalokrzemoglinofosforanu MeAlPO-44 o strukturze chabazyt[...]

Ocena przydatności komercyjnych symulatorów procesowych dla przeprowadzania obliczeń procesu destylacji z reakcją chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę możliwości przeprowadzania symulacji procesu destylacji reaktywnej (RD) przy wykorzystaniu obecnie dostępnych symulatorów procesowych. Omówiona została metodyka obliczeń RD z wykorzystaniem oprogramowania Aspen Plus, Hysys, Chemcad oraz Pro/II. Com. Aspen Plus, Hysys and Chemcad programs were used for process simulation of reactive distn. of AcOEt in a column with 20[...]

Osiągnięcia wdrożeniowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd technologii z zakresu syntezy organicznej opracowanych w IChP. Technologię syntezy cykloheksanonu z benzenu, wytwarzania kaprolaktamu oraz otrzymywania kwasu adypinowego wdrożono w Polsce i sprzedano licencje za granicę (cykloheksanon/kaprolaktam wielokrotnie). Ulepszenia technologii produkcji fenolu i acetonu, technologię produkcji/;αrα-kumylofenolu, rafinację[...]

Synthesis of 2,6-dimethylphenol by alkylation of phenol with methanol in gas-phase over iron catalysts. Synteza 2,6-dimetylofenolu w reakcji alkilacji fenolu metanolem w fazie gazowej na katalizatorach żelazowych


  PhOH was methylated with MeOH in the presence of H2O (the mole PhOH:MeOH:H2O ratio 1:5:1) in gas phase (1 atm, 330–370°C, the catalyst load 0.06–0.2 g/(g·h)) over 2 com. Fe catalysts. High conversion of PhOH (99.4%) and high selectivity to 2,6-dimethylphenol (92.5%) were achieved at 330°C and load 0.066 g/(g·h) on the catalyst with lower Fe2O3 content (76.9% by mass). Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych syntezy 2,6-dimetylofenolu (2,6-DMF) w reakcji metylowania fenolu, przebiegającej w fazie gazowej w obecności przemysłowego katalizatora żelazowego. Wyznaczono zależności konwersji fenolu od temperatury i obciążenia złoża dla katalizatorów TZC-3/1 o różnej zawartości tlenku żelaza(III). Alkilofenole stanowią ważną grupę związków organicznych stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych. Znajdują one zastosowanie jako antyutleniacze, służą do wytwarzania niejonowych środków powierzchniowo czynnych, a np. 2,6-dimetylofenol (2,6-DMF) służy do wytwarzania polimerów konstrukcyjnych1). Według doniesień literaturowych 2,6-DMF można otrzymać w procesie alkilacji fenolu metanolem w fazie ciekłej2) lub w fazie gazowej3). Metylowanie fenolu prowadzi się w obecności katalizatorów zawierających mieszaniny tlenków metali, w tym magnezu, żelaza i chromu, często domieszkowanych tlenkami metali ziem rzadkich4-6). Poszukiwania optymalnego katalizatora biegną w kierunku wytypowania katalizatora działającego selektywnie w kierunku 2,6-DMF przy wysokim stopniu konwersji fenolu. Dobrą selektywność w procesie otrzymywania 2,6-DMF i stabilność podczas wielu godzin testowania wykazują katalizatory składające się głównie z tlenku żelaza(III)7). Do badań metylowania fenolu w fazie gazowej wybrano przemysłowy katalizator TZC-3/1, stosowany w wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z parą wodną8). [...]

Modelowanie przemysłowego złoża katalizatora uwodornienia benzenu

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano różniczkowo-algebraiczny model reaktora uwodornienia benzenu do cykloheksanu umożliwiający analizę pracy reaktora nieizotermicznego z uwzględnieniem zatruwania katalizatora. Model dobrze symuluje pracę reaktora w skali półtechnicznej dając wyniki bardzo zbliżone do wyników eksperymentu. A math. model of PhH to cyclohexane hydrogenation on Ni catalyst (including H mass, poison[...]

Purification of cyclohexanol from cyclohexane oxidation Oczyszczanie cykloheksanolu uzyskiwanego w procesie utleniania cykloheksanu DOI:10.15199/62.2015.5.14


  A brief review, with 3 refs., of impurities contained in cyclohexanol and cyclohexanone produced by oxidn. of cyclohexane. A modernization of flow diagrams in the industrial plants for manufg. cyclohexanone (purifn its) was presented. Opisano postęp w destylacyjnym oczyszczaniu mieszaniny cykloheksanonu i cykloheksanolu uzyskanej w wyniku utleniania cykloheksanu gazem zawierającym tlen. Zawierający pięć kolumn układ destylacyjny zastosowany pierwotnie w polskiej technologii Cyclopol nie pozwalał na uzyskiwanie cykloheksanolu o małej zawartości zanieczyszczeń. Pewne zanieczyszczenia nagromadzały się w cykloheksanolu, osiągając w stanie stacjonarnym zawartość 16% mas. Podjęto więc prace badawcze i zmodyfikowano węzeł destylacji. Wprowadzono dodatkową kolumnę do usuwania nagromadzających się zanieczyszczeń, dzięki czemu ich zawartość obniżyła się do 0,8-1,2% mas. Uzyskano wzrost wydajności węzła destylacji. Zwiększyła się również czystość cykloheksanonu. Zastosowanie nowej kolumny nie zwiększyło zużycia energii. W procesie utleniania cykloheksanu tlenem powietrza w fazie ciekłej tworzy się nie tylko cykloheksanol i cykloheksanon, ale wiele związków ubocznych, takich jak kwasy, estry, alkohole, aldehydy, ketony, etery i węglowodory. Produkty pożądane wydziela się z mieszaniny reakcyjnej wieloetapowo. W pierwszej kolejności usuwa się nieprzereagowany cykloheksan, następnie zmydla estry w hydrolizie kwaśnej, neutralizuje lotne kwasy, zmydla pozostałe estry i w końcu odwadnia uzyskany produkt. W wyniku tych operacji otrzymuje się mieszaninę (zw. KA‑oil) zawierającą łącznie 97-98% mas. cykloheksanolu i cykloheksanonu oraz 2-3% mas. zanieczyszczeń. Cykloheksanon i cykloheksanol wydziela się potem i oczyszcza przez destylację. W 1976 r. uruchomiono w Zakładach Azotowych Puławy (obecnie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA) wytwórnię cykloheksanonu pracującą wg polskiej technologii Cyclopol. Oczyszczanie cykloheksanonu i cyk[...]

Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu Cz. II. Półtechniczna ocena aktywności i selektywności


  Otrzymano niklowo-miedziowy katalizator w skali półtechnicznej, wg poprzednio opisanej receptury. Przeprowadzono porównawcze badania nowego katalizatora i katalizatora KUB‑3 w procesie uwodornienia benzenu w rurze jednostkowej w zakresie parametrów procesu przemysłowego. Katalizator Ni‑Cu w porównaniu z katalizatorem KUB‑3 charakteryzował się aktywnością wyższą o ok. 70%, był także bardziej selektywny, powstawało na nim o 87% mniej metanu, o 25% mniej metylocyklopentanu i o 88% mniej metylocykloheksanu. A new Cu-modified Ni catalyst was compared with a com. Ni catalyst in hydrogenation of PhH at 170°C in a pilot-plant tubular reactor (diam. 27 mm, length 1.6 m) in respect of its activity and selectivity. The addn. of Cu resulted in an increase in catalytic activity by 70% and selectivity of cyclohexane formation. The content of MeH was decreased by 87%, Me cyclopentane by 25% and Me cyclohexane by 88% in the reaction product.� Uwodornienie benzenu do cykloheksanu jest pierwszym etapem produkcji kaprolaktamu w polskiej technologii Cyclopol1-3). Proces przemysłowy prowadzony jest w fazie gazowej na katalizatorze nikloaInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy; cUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Stefan Szarlika, Kazimierz Stołeckib, *, Andrzej Gołębiowskib, Ryszard Narowskib, Kamila Michalskab, Tadeusz Borowieckic Modyfikowany miedzią niklowy katalizator uwodornienia benzenu Cz. II. Półtechniczna ocena aktywności i selektywności Copper-modified nickel catalyst for hydrogenation of benzene Part 2. Pilot plant studies Dr inż. Kazimierz STOŁECKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 01/2011, str. 92. Dr inż. Stefan SZARLIK w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Polit[...]

 Strona 1  Następna strona »