Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ WIŚNIEWSKI"

BIM4FM czy FM4BIM - jaką rolę odegra BIM w branży Facility Management? DOI:


  Bardzo często mówi się, że: ● "BIM jest narzędziem, które w zdecydowany sposób pomoże i ułatwi pracę firmom z obszaru Facility Management (FM)"; ● "etap eksploatacji budynku jest ważny, gdyż to właśnie z nim wiąże się ok. 80% wszystkich kosztów związanych z inwestycją, przy 20% poświęconych na planowanie i budowę"; ● "każdy 1$ wydany na etapie planowania przekłada się na 20$ na etapie budowy oraz 60$ na etapie eksploatacji". Wynika z tego, że BIM ma wiele wspólnego z etapem eksploatacji, dlaczego więc mamy tak mało obiektów zrealizowanych w tym systemie? Na potrzeby artykułu doprecyzujemy, że FacilityManagement (FM), która zajmuje się zarządzaniem zarówno nieruchomością, jak i udogodnieniami dla jej użytkowników, odpowiada za część techniczną i estetyczną, zarządza zużyciem energii oraz efektywnością ekonomiczną nieruchomości. W związku z tym, że BIM to proces zarządzania informacją, a eksperci i firmy z branży FM potrafią już w bardzo profesjonalny sposób zarządzać informacją o nieruchomości, to dlaczego nie można połączyć tych praktyk? Odpowiedź jest prosta - procesy te nie są kompatybilne, ponadto realizują cele podmiotów o całkiem innych strategiach. Branża Facility Management ukierunkowana jest przede wszystkim na eksploatację budynku, zarządzanie nim w taki sposób, aby zostały dostarczone oczekiwane parametry pozwalające na realizację zadań danego budynku, np. komfort pracy w budynkach biurowych. Niemal każdy ekspert z branży FM spotkał się z powtarzającymi się problemami wynikającymi z braku informacji lub dokumentacji z etapu projektowania i budowy, rozbieżnościami stanu zastanego z zaprojektowanym, czy też brakiem możliwości zapewnienia odpowiednich paramentów z powodu błędów projektowych. Dziś, gdy słyszy się, że BIM zawiera w sobie wszystkie niezbędne informacje, firmy FM oczekują otrzymania tej bazy. Niestety rzeczywistość jest inna. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć po raz pierwszy modele BI[...]

Wydzielanie kwasów organicznych fosforoorganicznymi ekstrahentami

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania ekstrakcji kwasów organicznych mlekowego, octowego i cytrynowego fosforoorganicznym ekstrahentem Cyanex ®923. Jako rozcieńczalnik ekstrahenta zastosowano toluen, oktan i rozpuszczalnik przemysłowy Exxsol D 220/230. Przeprowadzono reekstrakcję wodą. Zbadano wpływ temperatury i rodzaju rozcieńczalnika ekstrahenta na ekstrakcję. Wyznaczono izotermy ekstrakcji i reek[...]

Badanie szybkości ekstrakcji cynku(II) i żelaza(III) czwartorzędową solą fosfoniową Cyphos®IL 101 z układów chlorkowych


  Przedstawiono wyniki badań równowagi i kinetyki ekstrakcji cynku(II) i żelaza(III) z kwaśnych układów chlorkowych przy użyciu czwartorzędowej soli fosfoniowej chlorku triheksylo(tetradecylo) fosfoniowego (Cyphos®IL 101). Do badania kinetyki zastosowano dwie techniki eksperymentalne: mieszalnik ze stałą powierzchnią kontaktu faz i metodę pojedynczej kropli. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że ekstrakcja Zn(II) i Fe(III) zachodzi wg mechanizmu wymiany anionowej, a skład kompleksu ekstrahent-anion ZnCl2- 4 lub FeCl - 4 wynosi odpowiednio 2:1 i 1:1. Na podstawie teorii warstewek granicznych wyznaczono strumienie oraz współczynniki transportu masy. W przypadku ekstrakcji Zn(II) ekstrahentem Cyphos®IL 101 oszacowano, że rzędowość reakcji w stosunku do metalu oraz ekstrahenta jest równa 1, a średnia wartość stałej szybkości ekstrakcji wynosi kśr.= 3745 ± 77 dm3/(mol·s). W przypadku ekstrakcji Fe(III) stała szybkości wynosi 74900 ±7300 dm3/(mol·s). Zn(II) and Fe(III) extn. equil. and extn. rate were examd. in systems contg. trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride by using Lewis cell and single drop method. The Zn and Fe complexes were transferred into the org. phase. Mass fluxes and mass-transfer coeffs. were detd. by using the boundary layer theory. The reactions were first order with respect to the metals. The extn. rate consts. were 3745 and 74900 L/(mol·s), resp. Ścieki potrawienne z ocynkowni ogniowych, mimo stosunkowo małego udziału w ogólnej objętości odpadów przemysłowych, zajmują czołowe miejsce wśród zanieczyszczeń niebezpiecznych dla zbiorników wodnych. Kwaśne kąpiele potrawienne zawierają duże ilości cynku i żelaza, a ze względu na ich wysoką toksyczność podlegają procedurom kontrolnym i wymagają stosowania specjalnych technologii oczyszczania lub regeneracji1, 2). Rozpowszechniona obecnie neutralizacja ścieków potrawiennych mlekiem wapiennym jest nieekologiczna, przy[...]

Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych


  Przedstawiono szeroką gamę reagentów proponowanych i stosowanych do ekstrakcyjnego wydzielania i rozdziału metali szlachetnych, a zwłaszcza jonów palladu(II). Zwrócono szczególną uwagę na zalety ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dzięki którym jest ona jedną z najczęściej stosowanych metod odzysku platynowców, występujących w śladowych ilościach, z różnorodnych roztworów odpadowych, ścieków, szlamów anodowych, zużytych katalizatorów samochodowych bądź katalizatorów przemysłowych. A review, with 79 refs., of methods for solvent extraction of Pt group metals, esp. Pd(II) ions present in trace amts., from spent solns., wastewater, anode slimes, as well as spent vehicle or industrial catalysts. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na metale szlachetne, szczególnie platynowce, takie jak pallad, platyna i rod. Spowodowane to jest wieloletnim stosowaniem ich jako dopalaczy w katalizatorach samochodowych, jako katalizatorów w procesach technologii organicznej, a ostatnio także jako katalizatorów dopalania spalin w nowoczesnych, przyjaznych środowisku piecach instalacji domowych. Poza tym stosowane są one również w wyrobach jubilerskich, chemii nieorganicznej, petrochemii, elektrotechnice, przemyśle szklarskim, dentystyce oraz jako lokata kapitału1-4). Głównym dostawcą platyny i irydu do początku lat sześćdziesiątych XX w. była Rosja. Po I Wojnie Światowej rozwinęło się także górnictwo i przetwórstwo tych metali w Republice Południowej Afryki i w Kanadzie. Obecnie obserwuje się upowszechnienie produkcji platynowców, przy czym wszystkie te metale, oprócz rutenu, są przemysłowo ważne. Prawie 97% światowej produkcji platynowców pochodzi aUniwersytet Ekonomiczny, Poznań; bPolitechnika Poznańska A NNA CIESZYŃSKAa, MAGDALENA REGEL-ROSOCKAb, MACIEJ WIŚNIEWSKIb,* Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych Extractive methods for recovery and separation of noble metals Dr inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA w roku 1999 uk[...]

Use of polymer inclusion membranes in processes for metal ion transport. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali


  A review, with 74 refs., of polymer inclusion membranes and their uses for recovering noble and heavy metals from aq. solns. and for their anal. detn. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowań polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali szlachetnych, aktynowców, lantanowców, metali alkalicznych oraz metali ciężkich, takich jak kadm, ołów i rtęć od początku XXI w. Z uwagi na stosunkowo dużą trwałość membran istnieje możliwość wykorzystania ich w oznaczaniu jonów metali we wstrzykowej analizie przepływowej lub też w procesach odzyskiwania jonów metali z roztworów o niewielkim stężeniu (np. radioaktywne ścieki). Znaczący wpływ na szybkość i selektywność transportu jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne ma m.in. stężenie metalu w fazie zasilającej oraz skład membrany (stężenie przenośnika, rodzaj i stężenie plastyfikatora i matrycy polimerowej). Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych pozwala na zmniejszenie ilości stosowanych substancji czynnych, które czę-sto s. toksyczne i drogie oraz na eliminacj. z procesu separacji lotnych rozpuszczalnikow organicznych. Efektywne metody rozdzia.u powinny cechowa. si. prostot. wykonania, niskimi nak.adami finansowymi oraz by. technicznie wykonalne. Wspo.cze.nie stosowane metody separacji opieraj. si. g.ownie na ro.nicach we w.a.ciwo.ciach fizycznych lub chemicznych substancji rozdzielanych, niestety wi..e si. to ze znacznymi nak.adami energii lub pracy. W latach pi..dziesi.tych XX w. do klasycznie stosowanych metod rozdzia.u do..czy.y techniki membranowe. Obecnie mo.na zauwa.y. znacz.cy rozwoj membranowych technik [...]

 Strona 1