Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA PAWŁOWSKA-KOZIŃSKA"

Wpływ zanieczyszczeń w kwasie fosforowym na zawartość Na5P3O10-I (Fazy-I) w tripolifosforanie sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ obecności Fe, Al lub SO 4 2- na temperaturę przemiany Fazy-I I do Fazy-I tripolifosforanu sodowego (Na5P3O10). Wykazano, że obecność Fe i Al obniża temperaturę przemiany polimorficznej, zaśobecność SO 4 2- działa w kierunku odwrotnym. Wpływy te zanikają, gdy temperatura kalcynacji produktu jest wyższa niż 500°C. An effect of Fe, Al or SO42- on temperature of pentasodi[...]

Ocena możliwości bezpośredniej utylizacji fosfogipsu otrzymanego podczas wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą półwodzianową DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości przerobu fosfogipsu apatytowego (pochodzącego bezpośrednio z instalacji kwasu fosforowego produkowanego metodą półwodzianową) na koncentrat ziem rzadkich i anhydryt z jednoczesnym odzyskiwaniem P 2Os . Wydłużając czas ługowania, tak aby zapewnić rekrystalizację półwodzianu do dwuwodzianu, uzyskuje się poprawę efektywności ługowania pierwiastków ziem rzadkich. Omówiono niedogodności i zalety proponowanej metody zagospodarowania fosfogipsu apatytowego. W pracy1 } autorzy sprawdzili w skali pilotowej (1:10) metodę kompleksowego przetwarzania apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego na koncentrat ziem rzadkich oraz anhydrytowy materiał wiążący i jednoczesnego odzyskiwania P2Os . Stwierdzono, że proponowana metoda umożliwia odzyskanie pierwiastków ziem rzadkich z 50-proc. wydajnością, a wydajność odzysku P 2Os jest zbliżona do 100%. W procesie uzyskuje się także anhydryt o cechach umożliwiających wykorzystanie go do produkcji cementu anhydrytowego. Warunkiem osiągnięcia założonego stopnia odzysku pierwiastków ziem rzadkich jest użycie jako surowca apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego2), a więc materiału pochodzącego z hałdy Zakładów Chemicznych "Wizów" lub bezpośrednio z instalacji kwasu fosforowego Zakładów Chemicznych "Police". (W ZCh "Police" odpadów fosfogipsowych nie składuje się w sposób selektywny, co nieuchronnie prowadzi do bezpowrotnej utraty pierwiastka ziem rzadkich ze względu na ich rozproszenie w odpadach i na zanieczyszczenie uranem). Analiza ekonomiczna3) wykazała, że proponowana metoda zagospodarowania apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego jest opłacalna już w skali odpowiadającej przerobowi 10 tys. Mg omawianego materiału w ciągu roku. Uruchomienie instalacji o takiej zdolności przerobowej będzie możliwe w ZCh "Wizów" po adaptacji instalacji [...]

Weryfikacja nowej metody utylizacji fosfogipsu w skali pilotowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano i zilustrowano projekt technologii przeróbki apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego na koncentrat ziem rzadkich i anhydryt z jednoczesnym odzyskiwaniem P2Os. Zaproponowana technologia została sprawdzona w skali pilotowej. W wyniku tego procesu uzyskuje się anhydryt o cechach zbliżonych do anhydrytu naturalnego, przy czym koszty energetyczne otrzymywania anhydrytu tą metodą są najniższe. Zarówno duża masa powstającego odpadu fosfogipsowego, jak i koszty jego składowania oraz względy ekologiczne stawiają zagospodarowanie fosfogipsu wśród zagadnień o istotnym znaczeniu gospodarczym. Jednym z najbardziej racjonalnych sposobów utylizacji wspomnianych odpadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych. Obecnie stosowane, a także proponowane w literaturze metody utylizacji fosfogipsu z różnych względów są niezadowalające. Ostatnio wprowadza się kombinowane technologie produkcji kwasu fosforowego umożliwiające otrzymanie fosfogipsu o czystości gwarantującej bezpośrednią jego przeróbkę na materiały wiążące o wymaganych cechach użytkowych. Fosfogipsy pochodzące z krajowych wytwórni kwasu fosforowego zawierają związki sodu, fluoru, znaczne ilości P 2Os i inne zanieczyszczenia. Zawartość poszczególnych składników zależy od rodzaju użytego surowca fosforonośnego, metody wytwarzania kwasu fosforowego i skuteczności przemywania odpadów na filtrze. Fosfogips apatytowy w przeciwieństwie do fosfogipsów pochodzenia fosforytowego cechuje m.in. mała zawartość pierwiastków promieniotwórczych oraz obecność pierwiastków ziem rzadkich. Krajowe roczne zapotrzebowanie na pierwiastki ziem rzadkich wynosi 300 Mg i wykazuje tendencję zwyżkową1’. Pewne możliwości otrzymania w kraju niewielkich ilości tego surowca-monacytu tkwią w uruchomieniu technologii odzyskiwania minerałów ciężkich z odpadów uzyskanych podczas płukania żwirów2’. Import koncentratów ziem rzadkich jest niewielki, gdyż na rynku światowym sprzedaje się p[...]

 Strona 1