Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW KARSKI"

Wpływ rodzaju nośnika na stopień dyspersji naniesionego palladu w atmosferze utleniającej DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ chemicznej natury nośnika na stopień dyspersji naniesionego palladu po utlenieniu próbek katalizatorów w temp. 25 -i- 800°C. Jako nośniki stosowano tlenki: MgO o różnej czystości, A120 3, S i0 2 i ТЮ2. Stwierdzono, że rodzaj nośnika i temperatura utleniania wywierają istotny wpływ na stopień dyspersji naniesionego palladu. Metaliczne katalizatory osadzone na nośniku stosuje się powszechnie w wielu ważnych procesach przemysłowych. Wysoka temperatura niektórych reakcji oraz agresywność chemicznego środowiska, w którym pracują katalizatory, powodują zmniejszenie ich aktywności. Jedną z najczęstszych przyczyn utraty aktywności naniesionych katalizatorów metalicznych jest zmniejszanie się powierzchni właściwej fazy aktywnej spowodowane procesem spiekania. Dlatego duże znaczenie ma regeneracja zużytych katalizatorów (redyspersja krystalitów). W literaturze1 ^ 7) sugeruje się następujące metody regeneracji: - ogrzewanie zużytych katalizatorów w atmosferze gazowej zawierającej tlen; - ogrzewanie katalizatorów w atmosferze utleniającej i redukcja wodorem; - wygrzewanie katalizatorów w wysokiej temperaturze i gwałtowne ochładzanie; - chemiczne roztwarzanie i redyspersja metalu na nośniku. W niniejszej pracy przedstawiono badania nad dyspersją naniesionego palladu po wygrzaniu katalizatora w atmosferze utleniającej i redukcji wodorem. Próbki 1-proc. katalizatorów palladowych osadzonych na różnych nośnikach traktowano tlenem w temperaturze 25 ч- 800°C i redukowano wodorem w temp. 300°C, a następnie badano wpływ rodzaju nośnika oraz warunków utleniania na stopień dyspersji naniesionego palladu, wyznaczany na podstawie chemisorpcji wodoru. W celu wyeliminowania błędów, jakie mogłyby powstać na skutek oddziaływań metal-nośnik w atmosferze wodoru, przed pomiarami chemisorpcji katalizatory redukowano w temp. 300°C. Zastosowane warunki redukcji nie mają - jak się wydaje - większego znaczenia dla tych oddziaływ[...]

Wpływ temperatury redukcji katalizatorów Pd/MgO na temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ temperatury utleniania oraz redukcji katalizatorów Pd naniesionych na MgO o różnej czystości na desorpcję H2 z ich powierzchni. Stwierdzono, że zmniejszeniu sorpcji H2 po redukcji katalizatorów Pd/MgO w podwyższonej temperaturze towarzyszy zmniejszenie ilościowego udziału poszczególnych form sorbowanego wodoru. Wielkość powierzchni właściwej nośnika i jego czystość wywierają wpływ na oddziaływanie wodoru z katalizatorami Pd/MgO w podwyższonej temperaturze. Jednym z zasadniczych etapów aktywacji katalizatorów metalicznych osadzonych na nośnikach jest redukcja; jej przeprowadzenie umożliwia wykonanie wszelkich pomiarów chemisorpcyjnych niezbędnych do oszacowania dyspersji naniesionego metalu. Zastosowanie zbyt niskiej temperatury prowadzi do niecałkowitej redukcji danego związku do metalu, natomiast wysoka temperatura redukcji może powodować spiekanie bądź silne oddziaływanie metal-nośnik (SMSI). Pojęcie SMSI zostało wprowadzone przez Taustera i współautorów 1,2) dla wyjaśnienia drastycznego zmniejszenia sorpcji H2 i CO w wypadku katalizatorów - naniesionych na T i0 2 - obejmujących metale VIII grupy układu okresowego pierwiastków poddawanych redukcji w temp. 500°C. Według wspomnianych autorów metale tej grupy osadzone na trudno redukowalnych nośnikach nie powinny się tak zachowywać. Prognozy te się jednak nie sprawdziły. Okazało się, że metale VIII grupy naniesione na Si023“ 5’, A12 0 36^ 8’ i MgO9,10) zachowują się po redukcji w wysokiej temperaturze podobnie jak metale osadzone na T i0 2, chociaż mechanizmy tych procesów są różne. W obydwu procesach - niezależnie od mec[...]

Wpływ dodatku Cu na sorpcyjne właściwości katalizatorów Pd/Al203 DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą temperaturowo-programowanej desorpcji (TPD) zbadano wpływ dodatku Cu do katalizatorów Pd/Al20 3 na desorpcję H 2 i CO. Stwierdzono, że dodatek Cu do katalizatorów palladowych powoduje znaczne zmniejszenie ilości sorbowanych gazów, co jest prawdopodobnie związane ze wzbogaceniem powierzchni katalizatorów palladowo-miedziowych w atomy miedzi. Wprowadzenie Cu wpływa także na względne zmniejszenie wielokrotnych zespołów adsorpcyjnych, co przejawia się zanikiem form H 2 i CO desorbujących w wysokiej temperaturze. Katalizatory jednometaliczne osadzone na nośnikach są - począwszy od zakończenia II wojny światowej - powszechnie stosowane w przemyśle. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się dość częste wpro.wadzanie do praktyki przemysłowej katalizatorów dwumetalicznych, a także i wielometalicznych. Wzrost zainteresowania katalizatorami dwumetalicznymi jest spowodowany kilkoma czynnikami, ważnymi z punktu widzenia ich przydatności w przemyśle. Katalizatory takie mają zwykle większą aktywność niż katalizatory jednometaliczne, co umożliwia stosowanie łagodniejszych warunków przebiegu katalizowanej reakcji. Są one również odporniejsze na spiekanie. Poza tym obecność drugiego metalu może prowadzić do wzrostu wydajności pożądanego półproduktu, a w konsekwencji do większej selektywności. Sytuacja taka występuje np. p[...]

Wpływ temperatury utleniania i redukcji na aktywność katalizatorów Pd i Pt DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ temperatury redukcji oraz utleniania w reakcjach hydrogenolizy etanu i uwodorniania benzenu na aktywność katalizatorów Pt i Pd osadzonych na nośnikach o różnej strukturze porowatej i różnym stopniu czystości. Stwierdzono, że redukcja w temp. 500°C prowadzi do zmniejszenia aktywności badanych katalizatorów oraz zauważono, że nie jest to spowodowane spiekaniem Pt ani Pd. Za główną przyczynę spadku aktywności uważa się migrację cząstek z nośnika do powierzchni metali podczas wysokotemperaturowej redukcji, powodującą zatruwanie miejsc aktywnych. Utlenianie w temperaturze wyższej niż 300°С prowadzi do regeneracji katalizatorów. Przedmiotem wielu badań naukowych są katalizatory metaliczne osadzone na nośniku, a w szczególności oddziaływania między cząstkami metalu a podłożem, wynikające z warunków pracy tych katalizatorów lub sposobu ich otrzymywania. Preparatyka tego typu katalizatorów obejmuje często proces ich redukcji wodorem, podczas którego tworzy się aktywna faza metaliczna. Istotny wpływ na oddziaływanie między metalem a nośnikiem ma temperatura redukcji. Prowadzenie tego procesu w zbyt niskiej temperaturze może wywołać niecałkowitą redukcję tlenku do metalu, natomiast zbyt wysoka temperatura (400 -и 700°C) może powodować spiekanie lub inne efekty prowadzące do zmiany właściwości danego katalizatora. W ciągu ostatniego dziesięciolecia opisano kilkanaście różnych, często sprzecznych, zjawisk towarzyszących temu oddziaływaniu. Najważniejsze z nich to: - rozpad cząsteczek bądź klasterów Pt na pojedyncze atomy, które następnie są przyłączane przez nośnik1}; - silne oddziaływanie metal-nośnik (Strong Metal-Support Interactions, SMSI) w układach P t/T i0 22); tworzenie stopów Pt z Al na powierzchni katalizatorów Pt/Al20 33); - silna chemisorpcja H2 na katalizatorze Pt/Al2 0 3 i na czerni platynowej4); - spływanie atomowego wodoru z platyny do A12 0 3 i jego adsorpcja na nośniku, tzw. zjawisko spillove[...]

Wpływ dodatku bizmutu na właściwości katalityczne układu Pd/SiO2 w reakcji utleniania glukozy

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku bizmutu na właściwości katalityczne palladu, naniesionego na krzemionkę, w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej. Stwierdzono, że dodatek bizmutu powoduje zwiększenie aktywności układów Pd/SiO2 oraz polepsza selektywność do glukonianu sodu. Na podstawie przeprowadzonych badań temperaturowoprogramowanego utleniania (TPO) próbek katalizatorów: 3%Bi/SiO2, 5%Pd/SiO2 [...]

Katalityczne wodoroodchlorowanie 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej na układach Pd-Fe/Al2O3

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku żelaza na aktywność katalizatorów palladowych naniesionych na Al2O3 w wodoroodchlorowaniu 2,4-dichlorofenolu w roztworach wodnych. Katalizatory palladowe modyfikowane żelazem naniesione na Al2O3, zawierające powyżej 5% mas. Fe, wykazują znacznie lepszą aktywność oraz stabilność niż monometaliczne katalizatory palladowe, a także charakteryzują się wyższą selektywnością do fenolu. Badania XRD nie wykazały występowania oddziaływań pomiędzy obydwoma składnikami metalicznymi na nośniku. Oddziaływań takich nie stwierdzono również za pomocą techniki ToF-SIMS. The effect of Fe add. on the activity and selectivity of Pd/Al2O3 catalysts in the hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liq. phase was studied. The Fe-modified Pd showed higher activity and stability than monometallic Pd catalysts and higher selectivity towards PhOH. Neither XRD nor ToFSIMS studies did evidence the presence of any interactions between Pd and Fe on the alumina surface. Związki chloroorganiczne COCs (chlorinated organic compounds), szeroko stosowane w XX w., stanowią obecnie zanieczyszczenia prawie wszystkich głównych komponentów środowiska naturalnego1, 2). Z uwagi na fakt, że są one odporne na działanie czynników biologicznych, zaobserwowano systematyczny wzrost ich stężenia w środowisku. Obecność zwiększonej ilości COCs w powietrzu, wodzie i glebie, a także w tkankach organizmów żywych, stanowić może zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz źle wpływać na funkcjonowanie całych ekosystemów3). Związki te, a zwłaszcza wysoko podstawione chlorem pochodne związków aromatycznych, są toksyczne, mutagenne i kancerogenne. Technologie wykorzystywane obecnie do unieszkodliwiania COCs oparte są głównie na procesach spopielania lub chemicznego utleniania, jednak ze względu na to, że są one nie tylko wysoce energochłonne (zachodzą w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia), ale również, że w ich wyniku powstawać mogą toksyczne produkty (np. po[...]

Katalizatory Pd-Te/nośnik do selektywnego utleniania glukozy do kwasu glukonowego w fazie ciekłej


  Zbadano wpływ dodatku telluru na aktywność katalizatorów palladowych naniesionych na różne nośniki (SiO2, Al2O3, TiO2, sita molekularne 13X, C) w procesie utleniania glukozy do kwasu glukonowego w fazie ciekłej. Katalizatory palladowe modyfikowane tellurem wykazały znacznie lepszą aktywność oraz stabilność niż monometaliczne katalizatory palladowe, a także charakteryzowały się wyższą selektywnością do kwasu glukonowego. Badania XRD i SIMS-ToF wykazały w przypadku wszystkich zastosowanych nośników, występowanie związków międzymetalicznych typu PdTe, których obecność może bezpośrednio wpływać na właściwości katalityczne nośnikowych układów bimetalicznych w badanym procesie. Występowanie silnych oddziaływań pomiędzy palladem i tellurem potwierdzono techniką TPR. Te was added (2% by mass) to the SiO2, Al2O3, TiO2, mol. sieve 13X and C-supported Pd (5% by mass) catalysts during their prodn. by impregnation of supports with aq. solns. of PdCl2 or/and H6TeO6. The Te-modified Pd catalysts were used for liq. phase oxidn. of glucose to CH2OH(CHOH)4COOH and showed higher activity and selectivity than the monometallic Pd catalysts. The presence of PdTe intermetallic was evidenced in the catalysts by temp.-programmed redn., X-ray diffraction and secondary ion mass spectrometry with time of flight anal. Przetwarzanie surowców pochodzenia naturalnego, w tym biomasy, w wartościowe substancje chemiczne jest obecnie zagadnieniem szeroko dyskutowanym w kręgach naukowych z powodu jego dużego znaczenia praktycznego. Niewątpliwie, do takich procesów należy utlenianie cukrów do kwasów cukrowych. Obecnie proces utleniania glukozy prowadzony jest biotechnologicznie z wykorzystaniem Aspargilus Niger i Gluconobacter suboxydans. Wadami takiego procesu są trudności z wydzieleniem produktu oraz unieszkodliwieniem powstających ścieków. W celu ograniczenia kosztów produkcji oraz zminimalizowania ilości odpadów, a także uproszczenia stosowanych techn[...]

Selektywność i stabilność katalizatorów Pd-Te/Al2O3 w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej


  Przedstawiono wyniki badań selektywności i stabilności katalizatorów bimetalicznych o składzie 5%Pd-(0,1-8)%Te/Al2O3 w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej w temp. 60°C. Nośnikowe katalizatory bimetaliczne zawierające 5% mas. Pd i do 5% mas. Te wykazują wyższą aktywność i selektywność do kwasu glukonowego w porównaniu z monometalicznym układem 5%Pd/Al2O3. Ponadto, katalizatory Pd-Te/Al2O3 charakteryzują się wysoką stabilnością w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej. Badania XRD i ToF-SIMS wykazały obecność związków międzymetalicznych typu PdTe i PdTe2 w katalizatorach bimetalicznych, które prawdopodobnie wpływają na ich właściwości katalityczne. Five bimetallic 5%Pd-X%Te/Al2O3 (X = 0.1-8% by mass Te) catalysts were prepd. and used for liq.-phase oxidn. of glucose at 60°C. The catalysts contg. up to 5% of Te showed high stability and higher catalytic activity and selectivity to gluconic acid than the monometallic 5%Pd/Al2O3 catalyst. The presence of PdTe and PdTe2 intermetallic compds. in the catalysts studied was evidenced. Nośnikowe katalizatory bimetaliczne stanowią obecnie podstawę wielu ważnych procesów przemysłowych. Ich właściwości katalityczne znacznie różnią się od tych, jakie mają układy monometaliczne. Dodatek drugiego metalu może działać, w zależności od rodzaju reakcji, albo w kierunku zwiększenia szybkości reakcji, albo jej zmniejszenia. Zastosowanie tych układów w praktyce przemysłowej było ograniczone do końca lat sześćdziesiątych XX w. Znane były wówczas tylko nieliczne przykłady wykorzystania układów bimetalicznych, takich jak stopy Pt-Rh stosowane w formie siatek w procesie utleniania amoniaku lub układ Pd-Pb do selektywnego uwodorniania acetylenu1-3). Zainteresowanie układami bimetalicznymi znacznie wzrosło dzięki zastosowaniu w procesie reformingu benzyny układów Pt-Re, Pt-Ir Politechnika Łódzka Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Stanisław Karski* Selektywność i stabilność katalizatorów[...]

Aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów palladowych modyfikowanych żelazem w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej


  Przedstawiono wpływ dodatku żelaza na aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów palladowych w reakcji wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej, w temperaturze pokojowej. Katalizatory bimetaliczne Pd-Fe/SiO2 i Pd-Fe/Al2O3, zawierające 5% mas. Pd i 1-20% mas. Fe charakteryzują się zarówno wysoką aktywnością, jak i selektywnością do fenolu. Pomiary chemisorpcji tlenku węgla(II) wykazały wyższą dyspersję fazy aktywnej w katalizatorach Pd-Fe/ Al2O3, które charakteryzowały się niższą selektywnością do fenolu. Stabilność katalizatorów Pd -Fe/SiO2 w obecności kwasów humusowych jest wyższa niż ta uzyskana dla układów bimetalicznych naniesionych na tlenek glinu. W przypadku użycia katalizatorów 5%Pd-8%Fe/Al2O3 i 5%Pd- 20%Fe/Al2O3 w procesie wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu stwierdzono nieznaczne wymywanie żelaza do środowiska reakcji, w którym obecne były kwasy humusowe. Występowanie utlenionych form żelaza na powierzchni katalizatorów bimetalicznych potwierdzono technikami XRD, ToF-SIMS i TPR.SiO2 and Al2O3 substrates were impregnated with PdCl2 or Pd(NO3)2 and/or Fe(NO3)3 solns. and used for hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol in liq. phase at room temp. Bimetallic Pd-Fe/SiO2 and Pd-Fe/Al2O3 catalysts contg. 5% by mass of Pd and 1-20% by mass of Fe showed high activity and high selectivity to PhOH. According to the CO chemisorption data, the Pd-Fe/Al2O3 catalysts showed a higher dispersion of active phase and lower selectivity to PhOH that the Pd-Fe/SiO2 systems. The addn. of humic acids resulted in an increase in the stability of Pd-Fe/SiO2 systems as compared with Pd-Fe/Al2O3 ones. In some cases, in the presence of humic acid, leaching of Fe to reaction mixt. was observed. Existence of the oxide forms of Fe on the surface of bimetallic systems was confirmed. Chlorofenole stanowią ważną grupę związków chloroorganicznych wykorzystywanych jako półprodukty syntez chemicznych, herbicydów, pestyc[...]

 Strona 1  Następna strona »