Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Renata Mola"

Wytwarzanie oraz struktura kompozytu warstwowego tytan-fazy międzymetaliczne

Czytaj za darmo! »

WPROWADZENIE Warstwowe materiały kompozytowe o osnowie metalowej znajdują coraz szersze zastosowanie w technice. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się one w przemyśle lotniczym, kosmicznym oraz energetycznym. Do niedawna stosowane były przede wszystkim warstwowe kompozyty metalowo-metalowe [1÷3] oraz metalowo- ceramiczne [4÷6]. W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudzają metalowe ko[...]

SPIEKANE KOMPOZYTY UZYSKANE Z PROSZKÓW MIEDZI, TYTANU I ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano sposób formowania i własności spiekanych kompozytów na osnowie miedzi zawierających fazy międzymetaliczne aluminiowo-tytanowe i miedziowo-aluminiowo-tytanowe. Wykonano kompozyt zawierający fazy AlTi3, AlTi i Al4Cu9 oraz roztwór stały aluminium i tytanu w miedzi, które powstały w czasie spiekania kompozytu z połączonych dyfuzyjnie cząstek aluminium i tytanu. Spiekanie uformowanych wyprasek przeprowadzono w temperaturze 900 °C w czasie 20 minut w atmosferze redukującej, którą stanowiła mieszanina wodoru i azotu. Uzyskane kompozyty badano pod kątem określenia mikrostruktury, składu chemicznego, twardości oraz przewodności elektrycznej. Stwierdzono, że twardość cząstek faz międzymetalicznych wynosi 642 ÷724 HV0,065 i jest około 9 ÷10-krotnie wyższa od twardości miedzi [...]

ANALIZA MIKROSTRUKTURY WARSTWY WIERZCHNIEJ MAGNEZU WZBOGACONEJ W ALUMINIUM W WYNIKU STOPOWANIA LASEROWEGOANALIZA MIKROSTRUKTURY WARSTWY WIERZCHNIEJ MAGNEZU WZBOGACONEJ W ALUMINIUM W WYNIKU STOPOWANIA LASEROWEGO


  W celu polepszenia własności warstwy wierzchniej przeprowadzono powierzchniowe stopowanie magnezu za pomocą lasera, stosując jako metal stopujący aluminium. W wyniku badań stwierdzono, że na mikrostrukturę stopowanej warstwy magnezu wpływają zarówno parametry pracy lasera, jak i grubość warstwy aluminium przeznaczonego do stopowania, którym pokryto powierzchnię magnezu przed obróbką laserową. Ze względu na mikrostrukturę w stopowanej warstwie wyróżnić można trzy obszary: obszar zawierający eutektykę utworzoną przez Mg17Al12 i roztwór stały aluminium w magnezie, obszar jednofazowy w którym zidentyfikowano związek międzymetaliczny Mg17Al12 oraz obszar, o strukturze roztworu stałego aluminium w magnezie. Stwierdzono również, że grubość stopowanej warstwy i jej mikrostruktura nie są stałe na długości warstwy, gdyż zdolność absorpcji ciepła przez stopowaną próbkę rośnie w sposób ciągły. Twardość stopowanej warstwy wierzchniej, zależna od jej mikrostruktury, zawierała się w zakresie od 50 do 296 HV0,1. Słowa kluczowe: magnez, warstwa wierzchnia, stopowanie laserowe MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF MAGNESIUM SURFACE LAYER ENRICHED IN ALUMINIUM BY MEANS OF LASER ALLOYING PROCEDURE To improve properties of the surface layer of magnesium, laser surface alloying with aluminium was performed. It was shown that the microstructure in the laser alloyed magnesium layer depends on the treatment parameters and the thickness of aluminium layer that was deposited on the magnesium surface before the laser action. In the laser melted zone three areas with respect to microstructure were defined: area containing eutectic composed of Mg17Al12 and solid solution of aluminium in magnesium, single‐phase region with Mg17Al12 intermetallic compound and single‐phase region of solid solution of aluminium in magnesium. It was also found that the thickness of alloyed layers and its microstructure are not constant on the layer´s length because the absorbtion heat res[...]

WYTWARZANIE I STRUKTURA WARSTWY ALUMINIOWANEJ NA MAGNEZIE


  W artykule przedstawiono metodę wytwarzania warstwy aluminiowanej na magnezie. Proces aluminiowania przeprowadzono z zastosowaniem past na bazie proszku aluminium w temperaturze 450 °C w piecu próżniowym. W wyniku tego procesu uzyskano równomierne pokrycie powierzchni magnezu warstwą aluminiowaną o grubości 120÷150 μm. Mikrostrukturę otrzymanej warstwy badano za pomocą mikroskopu optycznego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego. Analizę składu chemicznego faz w warstwie aluminiowanej wykonano na mikroanalizatorze rentgenowskim. Wyniki badań wskazują, że uzyskana warstwa o strukturze eutektycznej składa się z fazy międzymetalicznej Mg17Al12 oraz roztworu stałego aluminium w magnezie. Pomiędzy warstwą o strukturze eutektycznej a magnezem występuje strefa roztworu stałego aluminium w magnezie. Wykonano pomiary mikrotwardości warstwy aluminiowanej. Twardość warstwy zawierała się w zakresie 183÷201 HV0,1 i była około pięciokrotnie wyższa w porównaniu do twardości podłoża. Słowa kluczowe: magnez, aluminiowanie, warstwa aluminiowana Dr inż. Renata Mola, dr inż. Wojciech Depczyński — Politechnika Świętokrzyska, Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych, Kielce. 459 FABRICATION AND STRUCTURE AN ALUMINIZED COATING ON MAGNESIUM The paper presents the method of producing an aluminized layer on magnesium. The process of the aluminizing treatment was realized with the use of aluminium paste in vacuum furnace. The aluminized layer formed on magnesium substrate had a thickness 120÷150 μm and was uniformly distributed. The microstructure of the aluminized coating was investigated by optical microscopy and scanning electron microscopy. The chemical composition of the phases was determined by the electron microprobe analysis. The results indicate that the obtained aluminized layer shows a eutectic structure and consists of Mg17Al12 intermetallic compound and the solid solution of aluminium in magnesium. Zone of solid solution[...]

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY WARSTWY WIERZCHNIEJ MAGNEZU WZBOGACONEJ W ALUMINIUM I KRZEM ZA POMOCĄ LASERA CO2


  Artykuł przedstawia wyniki laserowego, powierzchniowego stopowania magnezu stopem AlSi20. Warstwa powierzchniowa magnezu została ukształtowana za pomocą lasera CO2 przy odpowiednio dobranych parametrach procesu stopowania. Twardość stopowanej warstwy wierzchniej wzrosła do 215÷225 HV0,1 z 32 HV0,1 dla magnezu. Na podstawie mikroanalizy rentgenowskiej przedstawiono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstwy stopowanej. Stwierdzono, że mikrostruktura jest zależna od zawartości pierwiastków stopowych Al i Si w danej strefie warstwy wierzchniej. Z badań wynika, że dominująca (gruba) strefa warstwy wierzchniej zawiera głównie fazy: Mg2Si, roztwór stały magnezu w aluminium i Al3Mg2. W sąsiedztwie magnezu-podłoża zidentyfikowano cienką strefę zawierającą Mg17Al12 oraz r oztwór stały a luminium w magnezie. Strefę połączenia warstwy wierzchniej z magnezem stanowi roztwór stały aluminium w magnezie zawierający 5÷10 % at. Al. Słowa kluczowe: magnez, warstwa wierzchnia, stopowanie laserowe MICROSTRUCTURE CHARACTERISTIC OF MAGNESIUM SURFACE LAYER ENRICHED IN ALUMINIUM AND SILICON WITH THE AID CO2 LASER In the work laser surface alloying of magnesium with AlSi20 alloy was presented. Surface layer was formed using a CO2 laser with appropriate processing parameters. The hardness of modified surface layer increased to 215÷225 HV0,1 as compared to 32 HV0,1 for magnesium. On the basis of X-ray microanalysis a detailed characteristic of microstructure the laser alloyed layer was presented. It was found that the microstructure depends on content of alloying elements Al and Si in the zone of surface layer. The results showed that the dominant (thick) zone of surface layer consisted mainly of phases: Mg2Si, solid solution of magnesium in aluminium and Al3Mg2. In the neighbourhood of magnesium-substrate thin zone containing Mg17Al12 and solid solution aluminium in magnesium was identified. The bonding zone surface layer — magnesium is solid soluti[...]

STOPOWANIE POWIERZCHNI MAGNEZU METODĄ SPAWALNICZĄ PRZY UŻYCIU DRUTU AlMg4,5Mn DOI:10.15199/67.2015.3.2


  Stopowanie powierzchni magnezu przeprowadzono metodą GTAW, jako materiał stopujący zastosowano drut AlMg4,5. Wytworzona warstwa stopowa miała grubość ok. 2 mm i cechowała się strukturą złożoną z dendrytów roztworu stałego aluminium w magnezie oraz eutektyki rozmieszczonej po granicach dendrytów. Eutektyka składała się z fazy międzymetalicznej Mg17Al12 oraz roztworu stałego aluminium w magnezie. Pomiędzy warstwą a podłożem stwierdzono występowanie cienkiej strefy przejściowej złożonej z roztworu stałego aluminium w magnezie. Mikrotwardość zmodyfikowanej warstwy wierzchniej była ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do mikrotwardości podłoża. Słowa kluczowe: magnez, stopowanie metodą spawalniczą, mikrostruktura, mikrotwardość SURFACE ALLOYING OF MAGNESIUM BY GTAW USING AlMg4.5Mn WIRE Surface alloying of magnesium surface was conducted by GTAW using AlMg4.5Mn wire as the alloying material. The microstructure of the resulting surface layer comprised dendrites of the solid solution of aluminium in magnesium and a eutectic structure occurring in the interdendritic areas. The eutectic contained an Mg17Al12 intermetallic phase and a solid solution of aluminium in magnesium. At the interface between the layer and the substrate, a thin zone of the solid solution of aluminium in magnesium was observed. The microhardness of the modified surface was more than twice as high as that of the substrate. Keywords: magnesium, alloying using welding method, microstructure, microhardness Wstęp Magnez i jego stopy z uwagi na niską gęstość oraz korzystny stosunek wytrzymałości do gęstości znalazły zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym i zbrojeniowym. Do innych zalet tych materiałów możemy zaliczyć łatwość obróbki maszynowej, dobre właściwości odlewnicze, zdolność tłumienia drgań oraz możliwość recyklingu. Jednak poważną przeszkodą, która ogranicza zakres stosowania stopów magnezu jest ich niska twardość, słaba odporność na zużycie p[...]

Wytwarzanie warstwy wierzchniej wzbogaconej w cynk na magnezie przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku metodą obróbki cieplno -chemicznej DOI:10.15199/67.2016.5.5


  Warstwę wierzchnią wzbogaconą w cynk na magnezie wytworzono metodą obróbki cieplno-chemicznej przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku. Próbki pokryte pastą wygrzewano w piecu komorowym w temperaturze 440oC przez okres 2 godz., bez używania atmosfery ochronnej. W wyniku tego procesu uzyskano na podłożu z magnezu warstwę wzbogaconą w cynk o grubości 200-240 μm. W mikrostrukturze warstwy zaobserwowano eutektoid składający się z fazy międzymetalicznej MgZn i roztworu stałego cynku w magnezie, na tle którego występowały dendryty roztworu stałego cynku w magnezie. Pomiędzy wytworzoną warstwą a podłożem magnezowym, zidentyfikowano cienką strefę przejściową zbudowaną z roztworu stałego cynku w magnezie. Mikrotwardość warstwy wzbogaconej w cynk wynosiła 110-164 HV0,1 i była 4-5 krotnie wyższa w stosunku do mikrotwardości podłoża-magnezu. Słowa kluczowe: magnez, warstwa cynkowa, chlorek cynku Fabrication of a surface layer enriched with zinc on magnesium using a paste containing zinc chloride by a thermochemical treatment A surface layer enriched with zinc was fabricated on a magnesium substrate by thermochemical treatment using a paste containing zinc chloride. Specimens painted with the paste were heated in a chamber furnace at 440oC for 2 h without protective atmosphere. The experimental results showed that the thickness of the alloyed layer was about 200-240 μm. The microstructure of the layer was comprised as eutectoid (an MgZn intermetallic phase + a solid solution of zinc in magnesium) and some dendrites of a solid solution of zinc in magnesium. At the interface between the alloyed layer and the magnesium substrate, there was a zone of a solid solution of zinc in magnesium. The microhardness of the Zn-rich layer was in the range of 110-164 HV0.1 and it was 4-5 times higher than that of the magnesium substrate.Wstęp Niskie właściwości warstwy wierzchniej magnezu i jego stopów takie jak odporność na ścieranie i korozję, stanowią[...]

Mechanical properties and corrosion behavior of nitrided surface layer formed on AISI 4140 steel DOI:10.15199/40.2016.7.4

Czytaj za darmo! »

Investigation results under structure and physicochemical properties of glow-discharge nitrided (1:1 vol. N2/H2 atmosphere, 520°C) AISI 4140 steel are presented in the paper. The successive thinning method has been applied to determine the corrosion resistance changes within the cross-section of the nitrided layer. The method consists in step by step polarization corrosion measurements for successive surfacial layers. The potentiokinetic polarization tests were carried out in acidified (pH = 1) 0.5 M sulphate solution. The metallographically prepared specimens were observed with the use of optical microscopy and AFM microscopy. Microhardness measurements of the polished samples from the cross-section were carried out using Vickers indenter and the mechanical properties - using nanohardness meter, CSM, with a load of 80 mN. Keywords: acid corrosion, depth profile, steel, glow-discharge nitriding Własności mechaniczne i zachowanie korozyjne warstwy wierzchniej otrzymanej przez azotowanie stali 42CrMo4 W pracy przedstawiono wyniki badań nad budową i właściwościami fizykochemicznymi warstw powierzchniowych stali 42CrMo4 po procesie azotowania jarzeniowego w atmosferze N2/H2 w temperaturze 520°C. Dla określenia zmian w odporności korozyjnej na przekroju poprzecznym warstwy azotowanej wykorzystano metodę postępującego ścieniania, która polega na wykonywaniu polaryzacyjnych testów korozyjnych na coraz głębiej położonych obszarach warstwy wierzchniej. Badania potencjokinetyczne wykonano w 0,5 M roztworze siarczanowym zakwaszonym do pH = 1. Badania metalograficzne prowadzono za pomocą mikroskopu optycznego oraz mikroskopu sił atomowych. Pomiaru rozkładu twardości w warstwie wierzchniej dokonywano metodą Vickersa, a właściwości mechaniczne oceniono przy użyciu nanotwardościomierz firmy CSM stosując obciążenie 80 mN. Słowa kluczowe: korozja kwasowa, profile głębokościowe, azotowanie jarzeniowe.1. Introduction Glow-discharge nitriding is an effective[...]

STARZENIE PRZETOPIONEJ LASEREM WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPU AlSi5Cu2

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ powierzchniowego przetopu laserowego na strukturę i zjawisko starzenia stopu AlSi5Cu2. Wielofazowy, odlewniczy stop AlSi5Cu2 przetapiano powierzchniowo pojedynczą ścieżką za pomocą lasera CO2 przy mocy 2,5 kW i prędkości 0,5 m/min. Obróbka laserowa spowodowała wzrost twardości o 20 HV. Badania utworzonej podczas krzepnięcia mikrostruktury przeprowadzono za pomocą mikroskopii optycz[...]

WYKORZYSTANIE METODY AKUMULACYJNEGO WALCOWANIA PAKIETOWEGO DO WYTWARZANIA LEKKICH WIELOWARSTWOWYCH MATERIAŁÓW Al-Mg-Al DOI:10.15199/67.2018.5.3


  Na krajowym i światowym rynku obserwuje się rosnące zainteresowanie wyrobami charakteryzującymi się wysoką wytrzymałością, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości plastycznych oraz niskim ciężarze własnym. Do takich wyrobów można zaliczyć m.in. wyroby wykonane ze stopów aluminium oraz stopów magnezu. Lekkie materiały konstrukcyjne o określonych wymaganiach powinny charakteryzować się silnie rozdrobnioną strukturą, co wpływa na zwiększenie ich właściwości wytrzymałościowych. Najefektywniejszymi, znanymi i szeroko stosowanymi metodami, które pozwalają na uzyskanie materiałów o silnie rozdrobnionej strukturze jest grupa procesów przeróbki plastycznej z zastosowaniem dużych odkształceń plastycznych SPD (ang. Severe Plastic Deformation). Gromadzi ona szereg metod znacząco różniących się w swoim przebiegu, jednak ich wspólną cechą jest zadanie dużych odkształceń materiałom w ściśle określonych warunkach. Do tej grupy należy zaliczyć m.in. wyciskanie przez kanał kątowy ECAP (ang. Equal Channel Angular Pressing) [1], kucie wieloosiowe MF (ang. Multiaxial Forging) [3] oraz akumulacyjne walcowanie pakietowe ARB (ang. Accumulative Roll Bonding) [2, 5]. Jedną z nielicznych metod umożliwiających otrzymywanie wielowarstwowych wyrobów płaskich jest metoda ARB. Metoda ta po raz pierwszy została eksperymentalnie zastosowana przez grupę japońskich naukowców, której efektem był materiał składający się z wielu warstw bez wcześniejszego ich mechanicznego połączenia oraz uzyskanie równomiernego rozkładu mikrostruktury w całej jego objętości [2, 5]. Metoda ta polega na wielokrotnym, równoczesnym walcowaniu kilkuwarstwowego pakietu, który w wyniku zadanego dużego gniotu względnego (50% w jednym przepuście) ulega trwałemu połączeniu poprzez wywierane naciski przez walce w kotlinie odkształcenia. Wysokość materiału po procesie walcowania jest dwukrotnie mniejsza niż początkowa wysokość materiału. W kolejnych przepustach pasmo jest powtórni[...]

 Strona 1