Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA SIWIŃSKA-STEFAŃSKA"

Kompozyty tlenkowe TiO2-SiO2 impregnowane emulsjami lateksu kauczuku naturalnego

Czytaj za darmo! »

Badano impregnację powierzchni układów tlenkowych typu TiO2-SiO2 lateksem kauczukowym. Kompozyty TiO2-SiO2 strącano z roztworu siarczanu( VI) tytanu(IV) przy zastosowaniu krzemianu sodu jako czynnika strącającego. Określono wpływ impregnacji na właściwości fizykochemiczne otrzymanych próbek tlenkowych. Badano wpływ sposobu dozowania reagentów i zmian temperatury (60, 85 lub 95°C) oraz wprowadzano do układu reakcyjnego środki hydrofobizujące powierzchnię TiO2-SiO2. Jako czynniki hydrofobizujące powierzchnię zastosowano niejonowe związki powierzchniowo czynne: Rokanol K7 i Rokafenol N3 lub N6. Określono morfologię i mikrostrukturę oraz rozkłady wielkości cząstek. Wyznaczono profile sedymentacji, a także przeprowadzono analizę kolorymetryczną oraz analizę elementarną. Ustalon[...]

Kompozyty tlenkowe typu ZnO-SiO2. Syntetyczne produkty o nowatorskim zastosowaniu


  Przedstawiono proces modyfikacji powierzchni syntetycznych kompozytów tlenkowych ZnO-SiO2. Opracowano parametry i metodykę procesu strącania z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych (eterów nonylofenylopolioksyetylenoglikolowych NP3, NP5 i NP6). Wytrącone próbki poddano analizie fizykochemicznej i dyspersyjno- morfologicznej. Zbadano gęstość nasypową, chłonność wody i oleju parafinowego, dokonano pomiaru rozkładu wielkości cząstek z zastosowaniem technik NIBS oraz dyfrakcji laserowej. Przeprowadzono analizę kolorymetryczną, dokonano oceny szybkości sedymentacji cząstek. Określono procentową zawartość tlenków ZnO i SiO2, powierzchnię właściwą BET oraz objętość i rozmiar porów kompozytów tlenkowych. Dodatkowo wykonano widma FT-IR. Na podstawie badań wybrano próbki o najlepszej jakości, do otrzymania których zastosowano odpowiednią ilość i rodzaj modyfikatora. Three nonylphenylpolyoxyethylene glycol ethers (oxyethylation degree 3-6) as non-ionic surfactants were added to aq. soln. of ZnCl2 and Na2SiO3 during pptn. of an ZnO-SiO2 oxide system. The composites were studied for bulk d., water and paraffin oil absorption capacities, particle size distribution (polydispersity), chem. compn., sp. surface area, size and volume of pores, surface morphol., and microstructure. Moreover, the colorimetric characteristics of the oxide composites and profiles of their sedimentation were detd. The addn. of surfactants (1-3% by mass) resulted in an improvement of the product quality. Bogata chemia nieorganicznych i organicznych związków krzemu stwarza różnorodne możliwości otrzymywania nano- i mikromateriałów1). W przyrodzie spotyka się ogromne bogactwo tlenowych związków krzemu w postaci licznych minerałów krzemianowych i glinokrzemianowych, charakteryzujących się często skomplikowanym składem chemicznym2). Dynamiczny rozwój przemysłu i nowoczesne metody technologiczne umożliwiły gwałtowny postęp cywilizacyjny, powodują[...]

Właściwości fizykochemiczne kompozytów TiO2/SiO2 otrzymanych w wyniku nukleacji układu reakcyjnego


  Określono wpływ dodatku rutylowych zarodków krystalizacji na właściwości fizykochemiczne kompozytów tlenkowych TiO2/SiO2 formowanych metodą precypitacji emulsyjnej z użyciem cykloheksanu jako fazy organicznej. Hybrydy TiO2/SiO2 strącano z roztworów siarczanu(VI) tytanu(IV) oraz krzemianu sodu, które były prekursorami Ti oraz Si. Jako emulgatory zastosowano etery nonylofenylopolioksyetylenoglikolowe (C9H19PhO(CH2CH2O)nH) o średnim stopniu oksyetylenowania 3 (NP3) i 6 (NP6). Dodatkowo do układu reakcyjnego wprowadzano rutylowe zarodki krystalizacji. Otrzymane kompozyty tlenkowe TiO2/ SiO2 poddano wszechstronnej charakterystyce fizykochemicznej. Wyznaczając rozkłady wielkości cząstek oraz indeks polidyspersyjności (technika NIBS), szczegółowo określono właściwości dyspersyjne. Obserwacje mikroskopowe, prowadzone metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, pozwoliły na ocenę morfologii powierzchni badanych form tlenkowych. Właściwości adsorpcyjne określono przez wyznaczenie izoterm adsorpcji-desorpcji azotu oraz oznaczenie powierzchni właściwej, objętości oraz średniej wielkości porów. Politechnika Poznańska Katarzyna Siwińsk a-Stefańsk a, Dominik Pauks zta, Teofil Jesionowsk i Właściwości fizykochemiczne kompozytów TiO2/SiO2 otrzymanych w wyniku nukleacji układu reakcyjnego Physicochemical properties of TiO2/SiO2 oxide composites produced by nucleation of reaction system Dr inż. Katarzyna SIWIŃSKA-STEFAŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Od 1 października 2009 r. jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej WTCh PP. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, inżynieria materiałowa. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-37-47, fax.: (61) 665-36-49, e-mail: Katarzyna.Siwinska-Stefanska@put.poznan.pl * Autor do korespon[...]

Formowanie kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 w emulsji z wykorzystaniem heksanu lub heptanu jako rozpuszczalnika organicznego


  Ustalono najkorzystniejsze parametry procesu formowania kompozytów tlenkowych TiO2-SiO2 otrzymywanych metodą precypitacji emulsyjnej z użyciem heksanu lub heptanu jako fazy organicznej. Kompozyty TiO2-SiO2 strącano z roztworów krzemianu sodu oraz siarczanu(VI) tytanu(IV). Jako emulgatory zastosowano niejonowe związki powierzchniowo czynne. Uzyskane kompozyty tlenkowe TiO2-SiO2 poddano wszechstronnej charakterystyce fizykochemicznej. Szczegółowo określono ich właściwości dyspersyjne, wyznaczając w tym celu rozkłady wielkości cząstek oraz indeks polidyspersyjności (technika NIBS). Wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową, dokonano obserwacji mikroskopowych, które pozwoliły na ocenę morfologii powierzchni badanych form tlenkowych. Analizę rentgenograficzną wybranych próbek kompozytów tlenkowych przeprowadzono przy użyciu techniki WAXS. Właściwości adsorpcyjne określono przez wyznaczenie izoterm adsorpcji-desorpcji azotu oraz wyznaczenie powierzchnii właściwej, objętości oraz średniej wielkości porów. Celem określenia właściwości hydrofilowo- Dr inż. Katarzyna SIWIŃSKA-STEFAŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, inżynieria materiałowa. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań, tel. (61) 665-37-47, fax. (61) 665- 36-49, e-mail: Katarzyna.Siwinska-Stefanska@put.poznan.pl * Autor do korespondencji: Politechnika Poznańska Katarzyna Siwińska-Stefańska*, Jagoda Michalak, Teofil Jesionowski Formowanie kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 w emulsji z wykorzystaniem heksanu lub heptanu jako rozpuszczalnika organicznego Synthesis of TiO2-SiO2 oxide composite in emulsion by using hexane and heptane as organic solvents Inż. Jagoda M[...]

Wpływ modułu krzemianu sodu na właściwości fizykochemiczne syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO·SiO2


  Przedstawione badania dotyczą otrzymywania syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO·SiO2 przy użyciu 5-proc. roztworów krzemianu sodu (o wartościach modułu krzemianowego 1,67-3,3) oraz azotanu(V) miedzi(II). Moduł krzemianowy jest cechą charakterystyczną szkła wodnego i stanowi stosunek SiO2:Na2O, a jego wartość decyduje o fizycznych parametrach roztworu krzemianu sodu, m.in. takich jak gęstość, lepkość i temperatura wrzenia. Otrzymane kompozyty CuO·SiO2 poddano wszechstronnej analizie fizykochemicznej. Określono ich właściwości dyspersyjne oraz morfologiczne. W celu sprawdzenia jasności, udziału poszczególnych barw, nasycenia i odcienia barwy wykonano analizę kolorymetryczną. Wyznaczono również profile zwilżalności wodą oraz zbadano skład chemiczny wytrąconych pigmentów. Właściwości adsorpcyjne określono przez wyznaczenie izoterm adsorpcji-desorpcji azotu, które posłużyły z kolei do określenia powierzchni właściwej, objętości porów oraz ich średniej wielkości. Ustalono, że zwiększenie modułu krzemianu sodu (z 1,67 do 3,3) wpływa w istotny sposób na skład chemiczny, jak również aktywność powierzchniową otrzymanego kompozytu. Politechnika Poznańska Anna Modrzejewska-Sikorska, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Teofil Jesionowski* Wpływ modułu krzemianu sodu na właściwości fizykochemiczne syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO·SiO2 Effect of sodium silicate modulus on the physicochemical properties of CuO·SiO2 oxide composites Mgr inż. Anna MODRZEJEWSKA-SIKORSKA w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest doktorantem na Wydziale Technologii Chemicznej. Specjalność - ekotechnologia. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-37-20, fax: (61) 665-36-49, e-mail: Teofil.Jesionowski@put.poznan.pl * Autor do korespondencji: Dr inż. Katarzyna SIWIŃSKA-STEFAŃSKA - notkę bio[...]

Wpływ kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 na właściwości barierowe wyrobów włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Otrzymano kompozyty tlenkowe TiO2-SiO2 w układzie emulsyjnym przy użyciu cykloheksanu jako fazy organicznej. Hybrydy TiO2-SiO2 strącano z roztworu siarczanu(VI) tytanu(IV) za pomocą 20-proc. roztworu krzemianu sodu jako czynnika strącającego. Jako czynniki emulgujące zastosowano niejonowe związki powierzchniowo czynne. Dokonano charakterystyki fizykochemicznej i dyspersyjnej otrzymanych kompozytów tlenkowych TiO2- SiO2. Szczegółowo określono ich właściwości dyspersyjne, wyznaczając rozkłady wielkości cząstek oraz indeks polidyspersyjności. Wykorzystując technikę SEM, przeprowadzono obserwacje mikroskopowe pozwalające na ocenę morfologii powierzchni badanych form tlenkowych. Wyznaczono również profile sedymentacji w wodzie uzyskanych próbek. W celu scharakteryzowania właściwości adsorpcyjnych wykorzystano niskotemperaturową adsorpcję azotu. Określono powierzchnię właściwą, objętość porów oraz średnią wielkość porów. Z zastosowaniem energodyspersyjnej mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) dokonano oceny składu powierzchniowego otrzymanych materiałów. Analizę rentgenograficzną wybranych próbek kompozytów tlenkowych przeprowadzono, wykorzystując technikę WAXS. Właściwości barierowe modyfikowanych tekstyliów dla promieniowania UV, których miarą jest współczynnik UPF, określono na podstawie pomiarów transmitancji promieniowania UV przez wyrób włókienniczy metodą spektrofotometryczną, za pomocą dwuwiązkowego spektrofotometru UVVis wyposażonego w głowicę całkującą. TiO2-SiO2 composites were pptd. in emulsion systems consisting of TiOSO4 or Na2SiO3 and cyclohexane, C9H19PhO(CH2CH2O)nH (n = 3 or 6) emulsifiers and H2O under stirring, calcinated at 1000°C for 1 h and studied for the particle size distribution (polydispersity index), surface morphology, sedimentation profiles, N2 adsorption/desorption properties and UV protection ability. The nanosized ppts. were used for coating polyester fabrics and nonwovens. An increase in UV[...]

Modyfikowany tlenek cynku. Aktywator mieszanek gumowych


  Przedstawiono wyniki badań modyfikacji tlenku cynku kwasami karboksylowymi. Celem badań było określenie wpływu funkcjonalizacji na podstawowe właściwości tlenku cynku (rozmiar cząstek, powierzchnia właściwa). Przeprowadzono serie prób doświadczalnych, w których czynniki modyfikujące wprowadzano na powierzchnię strąconego tlenku cynku. Uzyskane próbki ZnO poddano analizie fizykochemicznej w celu uzyskania informacji o właściwościach otrzymanych produktów. Dokonano charakterystyki dyspersyjnej (NIBS), morfologicznej (SEM i TEM), adsorpcyjnej (BET), spektroskopowej (FT-IR) oraz termicznej (TG) otrzymanego produktu. Podjęto również próbę wprowadzenia syntetycznego tlenku cynku (modyfikowanego i niemodyfikowanego) w strukturę mieszanek elastomerowych i określono w jaki sposób obecność tego związku wpływa na zmianę kinetyki wulkanizacji i mechanicznych właściwości wulkanizatów. ZnO was pptd. from aq. soln. of ZnOAc with KOH in H2Ocyclohexanone emulsion, modified with EtCOOH, tartaric, stearic and maleic acids by impregnation in alc. soln., studied for particle size distribution, hard resistance, pore vol. and sp. surface area and then used as activating agent in vulcanization of butadiene-acrylonitrile (I) and carboxylated I rubbers. Modification of ZnO with stearic acid was Agnieszka Kołodziejczak-Radzimskaa, *, Katarzyna Siwińska-Stefańskaa, Teofil Jesionowskia, Magdalena Maciejewskab, Marian Zaborskib aPolitechnika Poznańska; bPolitechnika Łódzka Modyfikowany tlenek cynku. Aktywator mieszanek gumowych Modified zinc oxide. An activator of rubber compounds Dr inż. Katarzyna SIWIŃSKA-STEFAŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, inżynieria materiałowa. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-C[...]

 Strona 1