Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR LIBERSKI"

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat numer 10. "Ochrony przed Korozją" poświęcony jest roli metalowych powłok w ochronie antykorozyjnej konstrukcji stalowych, obiektów infrastruktury oraz innych elementów eksploatowanych w środowisku korozyjnym. Walka z korozją stali jest problemem gospodarczym niezmiernej wagi, jeżeli uświadomimy sobie, że straty z powodu korozji według różnych szacunków sięgać mogą nawet 10% światowej produkcji stali. Dobór systemu ochrony antykorozyjnej jest często uwarunkowany wielkością środków fi nansowych przeznaczonych na inwestycje. Jednakże nieodpowiednio dobrane powłoki antykorozyjne wymagają napraw już po krótkim czasie, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Właści[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Powłoki metalowe, którym tradycyjnie poświęcony jest numer 10. "Ochrony przed Korozją", stanowią ważną technologię zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów i konstrukcji stalowych. Pomimo stosowania w praktyce przemysłowej wielu skutecznych metod zabezpieczeń antykorozyjnych, ekonomiczne skutki korozji są nadal bardzo wysokie. Ich oszacowanie jest trudne, lecz można przyjąć bez obawy popełnienia dużego błędu, że wynoszą kilka procent PKB. Straty jakie z tego tytułu ponosi Gospodarka Narodowa należy ocenić jako znaczne. Istotną rolę w technologii zabezpieczeń antykorozyjnych metalowymi powłokami ochronnymi pełni cynkowanie zanurzeniowe zwane potocznie, wbrew zapisom w obowiązującej normie PN-EN 1461, cynkowaniem ogniowym. Polska jest znaczącym producentem [...]

Zastosowanie obróbki strumieniowo ściernej w technice cynkowania zanurzeniowego oraz przed malowaniem powierzchni ocynkowanych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zalety stosowania obróbki strumieniowo ściernej w procesie przygotowania powierzchni wyrobów przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego. Przedstawiono ścierniwa stosowane w obróbce powierzchniowej oraz szczególnie przydatną w technologii metalizacji zanurzeniowej metodę oczyszczania bezpyłowego. W dalszej części pracy określono zastosowanie technologii "omiatania" p[...]

Struktura i kinetyka wzrostu zanurzeniowych powłok cynkowych otrzymanych w kąpielach z dodatkiem cyny

Czytaj za darmo! »

Głównym problemem podczas cynkowania stali jest jej skład chemiczny. Pierwiastkiem intensyfikującym przebieg reakcji pomiędzy żelazem i ciekłym cynkiem jest krzem. Cynkowanie stali o zawartości Si w zakresie 0,03÷0,15% prowadzi do powstawania powłok o nadmiernej, ekonomicznie nieuzasadnionej grubości, przyczyniając się do zwiększenia zużycia cynku. Powłoki na takich stalach mogą mieć szary i[...]

Cynkowanie wysokotemperaturowe

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok w kąpielach cynkowych w temperaturach odbiegających od tradycyjnie stosowanych w procesie nakładania powłok cynkowych. Przedstawiono strukturę powłok cynkowych otrzymanych na podłożu żelaza w tradycyjnym procesie cynkowania oraz w procesie cynkowania wysokotemperaturowego. Podano przykłady struktury powłok otrzymanych na różnych g[...]

Stanowisko do badania kruchości materiałów pod wpływem ciekłych metali

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono stan wiedzy dotyczący zjawiska kruchości pod wpływem działania ciekłych metali. Opisano wyniki eksperymentalnych badań zjawiska LME, przyczyn jego powstawania oraz wpływu na nie różnych parametrów. Przedstawiono wybrane stanowiska badawcze oraz stosowane metody badawcze dostępne w literaturze. Było to podstawą do opracowania własnego stanowiska, jego zaprojektowania o[...]

Wpływ dodatków stopowych w kąpieli cynkowej na jakość otrzymanych powłok

Czytaj za darmo! »

Powłoki cynkowe otrzymywane metodą zanurzeniową stanowią obecnie jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów ochrony stali przed korozją. Przemysł wytwarzania powłok cynkowych zużywa blisko połowę światowej produkcji cynku. Część tego metalu zużywana jest nieracjonalnie ze względu na niekontrolowane wytwarzanie powłok o nadmiernej grubości na tzw. stalach reaktywnych z zakresu opisanego przez Sandelina oraz stalach wysokokrzemowych [1÷3]. Przy niskiej zawartości krzemu w stali (poniżej 0,03%) reakcja pomiędzy żelazem a cynkiem przebiega w czasie zgodnie z zależnością paraboliczną. Zatem szybkość wzrostu faz międzymetalicznych Fe-Zn zmniejsza się wraz z czasem zanurzenia wyrobu w kąpieli. W stalach reaktywnych krzem bardzo silnie wpływa na szybkość reakcji żelaza z cynkiem, [...]

Wpływ dodatku Sn na strukturę i odporność korozyjną powłok otrzymanych na stalach z zakresu Sandelina

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań określające wpływ dodatku cyny do kąpieli cynkowej, na strukturę oraz odporność korozyjną powłok. Odporność korozyjną powłok na stali sandelinowskiej porównano z odpornością powłok otrzymanych na stali poniżej zakresu Sandelina. Badania korozyjne prowadzono w obojętnej mgle solnej oraz wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki. W trakcie badań ujawniono strukturę powłok oraz określono ich grubość. Stwierdzono, że dodatek cyny nie wpływa znacząco na odporność korozyjną powłok, chociaż obecność kwiatu cynkowniczego może ją nieznacznie obniżać. Dodatek cyny zapobiega powstawaniu pęknięć i odwarstwień powłoki na stali z zakresu Sandelina, co korzystnie wpływa na odporność korozyjną. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, odporność koroz[...]

Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kąpieli Zn-AlNiBiSn na stalach reaktywnych


  W artykule przedstawiono wyniki badań określające synergiczny wpływ dodatku AlNiBiSn w kąpieli cynkowej na strukturę oraz kinetykę wzrostu powłok. Do badań wykorzystano 2 stale o różnej zawartości krzemu: 0,18%Si (stal z zakresu Sebistyego) oraz 0,32%Si (stal wysokokrzemowa). Stwierdzono, że dodatek AlNiBiSn nieznacznie ogranicza grubość powłoki na tych stalach. Odporność korozyjną powłok określono porównawczo w standardowym teście korozyjnym w obojętnej mgle solnej. Badania prowadzono zgodnie z normą PN-76/H-04603. Stwierdzono, że dodatki stopowe do kąpieli cynkowej mają wpływ na odporność korozyjną otrzymanych powłok. Dodatek AlNiBiSn powoduje podwyższenie odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe, odporność korozyjna Corrosion resistance of coatings obtained in Zn-AlNiBiSn baths on reactive steels The results of determining the synergistic effect of the addition of AlNiBiSn to a galvanizing bath on the structure and growth kinetics of coatings have been presented. Two steels with a different silicon content: 0,18%Si (Sebistysteel) and 0,32%Si (high silicon steel) were used in the research work. It was found that the addition of AlNiBiSn leads to to the development of a slightly thinner coating on these steels. Testing of corrosion resistance in neutral salt spray was carried out according to the standard PN-76/H-04603. It was found that alloying elements in the galvanizing bath infl uence the corrosion resistance of the obtained coatings. The addition of AlNiBiSn causes an increase of the corrosion resistance of coatings. Keywords: hot dip galvanizing, zinc coatings, corrosion resistance 1. Wprowadzenie Dodatki stopowe do kąpieli cynkowej są obecnie jednym z najważniejszych czynników determinujących ekonomiczność procesu wytwarzania powłoki cynkowej. Wpływają one nie tylko na przebieg reakcji pomiędzy żelazem i cynkiem, ale również na właściwości technologiczne kąpieli. Właściwy dobór d[...]

Wpływ składu chemicznego kąpieli do cynkowania zanurzeniowego na strukturę i właściwości powłoki

Czytaj za darmo! »

Cynkowanie zanurzeniowe jest jedną z najbardziej efektywnych metod ochrony stali przed korozją. Pozwala na uzyskanie powłok o dobrej jakości, zapewniających długotrwałą ochronę przy stosunkowo niskich nakładach. Koszt wytworzenia powłoki jest zależny od ilości zużytego cynku na jednostkę cynkynkowanych wyrobów. Zużycie cynku zależy nie tylko od grubości powłoki ale również od strat wynikających ze specyfiki technologii, tj. powstawania twardego cynku i popiołów cynkowniczych, utleniania powierzchni kąpieli, powstawania nacieków zakrzepłego cynku. Przy racjonalnym prowadzeniu procesu technologicznego jest możliwe zmniejszenie zużycia cynku i ograniczenie jego strat. Najważniejszym czynnikiem determinującym zużycie cynku jest skład chemiczny kąpieli cynkowej. Obecność dodatków stopowych silnie oddziałuje na morfologię, kinetykę wzrostu oraz strukturę powłoki, a także na właściwości samej kąpieli. Długoletnie badania naukowe pozwoliły na określenie wpływu wielu pierwiastków wprowadzanych pojedynczo lub bardziej złożonych konfiguracjach. Wiele z tych rozwiązań zostało wykorzystane w praktyce przemysłowej. Doświadczenia pozwalają jednak twierdzić, że nie można obecnie wskazać najlepszego, uniwersalnego składu chemicznego kąpieli. Dobierając skład chemiczny kąpieli należy kierować się indywidualnymi potrzebami wynikającymi ze specyfiki cynkowanego asortymentu. Głównymi kryteriami doboru dodatków stopowych do kąpieli są: -- skład chemiczny stali, -- generowanie strat cynku podczas procesu, -- kształt, stopień skomplikowania i rozmiary wyrobu, -- przeznaczenie i zastosowanie wyrobu, -- niebezpieczeństwo pękania wyrobu w ciekłym cynku (LMAC), -- odporność korozyjna powłoki. Ilość cynku w powłoce wynika z reaktywności stali w ciekłym cynku oraz zdolności spływania cynku z powierzchni wyrobu podczas wyciągania z kąpieli. W wielu przypadkach, szczególnie przy cynkowaniu stali o zawartości krzemu w zakresie Sandelina oraz stali wysoko[...]

 Strona 1  Następna strona »