Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ STUCZYŃSKI"

OCENA WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNYCH ODLEWNICZYCH STOPÓW ALUMINIUM PRZY WYKORZYSTANIU METAL HEALTH SYSTEM

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano unikatowe narzędzie pomiarowe przeznaczone dla potrzeb odlewni. Na przykładzie stopu podeutektycznego oraz okołoeutektycznego przedstawiono możliwości wykorzystania zestawu kokil Metal Health System do oceny własności technologicznych odlewniczych stopów aluminium. W rezultacie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, iż stop o wyższej zawartości krzemu miał lepszą lejność. Natomiast nie zaobserwowano istotnych zmian lejności w zakresie dodanych ilości rozdrabniacza i modyfikatora. Dodatek strontu jedynie ustabilizował te wskazania. Ocena czystości metalu przy wykorzystaniu formy K (K‐test), nie ujawniła żadnych dużych wtrąceń, tlenków, pęcherzy gazowych, co może świadczyć o prawidłowym przygotowaniu metalu. Pomiar skłonności do pęknięć na gorąco wykazał, że jedynie stop podeutektyczny z Cu posiada tendencję do pękania. Dodatek Tibalu nie zredukował niekorzystnej skłonności. Wyniki dla poszczególnych próbek wytrzymałościowych otrzymanych w nowej kokili są jednorodne, a dzięki stabilizacji temperatury na poziomie 400 °C zapewniają lepsze odzwierciedlenie warunków odpowiadających szybkością stygnięcia w stałych odlewach kokilowych. Przy pomocy tzw. Tatur testu określono skurcz dla poszczególnych stopów, oraz oceniono charakter skłonności do tworzenia porowatości. Słowa kluczowe: aluminium, stopy Al‐Si, własności technologiczne, modyfikacja, rozdrobnienie ziarna ASSESSSEMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES ALUMINIUM CASTING ALLOYS BY USED TO METAL HEALTH SYSTEM Paper presents practical usage of Metal Health System of Ingot Moulds in assessment of technological properties of aluminium alloys on example of under and near eutectic alloy. Measurement of castability confirmed that alloy with higher Silicon content shows better castabililty, addition of Strontium stabilizes fluidity index.There was no significant influence on castability after addition of refiner and modificator. Assessment of metal purity using K[...]

Badania nad doborem optymalnych parametrów wytwarzania stopów Al serii 6XXX w postaci wlewków odlewanych systemem półciągłym z uwzględnieniem nowoczesnych metod rozdrabniania struktury i zastosowania dodatków stopowych ją stabilizujących


  Celem pracy był dobór składu i optymalnych parametrów wytwarzania stopów serii 6XXX przeznaczonych na elementy złączne napowietrznych linii energetycznych, który gwarantowałby uzyskanie ponadstandardowych właściwości mechanicznych gotowych elementów. Zastosowano nowoczesne metody rozdrabniania struktury oraz dodatki stopowe ją stabilizujące. Efektem badań było uzyskanie zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 (przez dodatek Sr i Zr) o założonych parametrach użytkowych. This research is based on finding chemical composition and optimum production parameters of 6XXX series alloys for aerial power lines elements. Objective was to find material which guarantees overstandard mechanical properties of final product. Modern grain refining methods and structure stabilizing alloying additions were used. Effect was to obtain modified EN AW-6101 alloy (by Sr and Zr addition) with planned usable parameters. Słowa kluczowe: Stopy Al, przewodność elektryczna, właściwości mechaniczne Key words: Al alloys, electrical conductivity, mechanical properties S. 116 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 1. Wprowadzenie. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, oraz stały wzrost jej kosztów zmusza do poszukiwania coraz bardziej wydajnych technologii jej przesyłania. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania pozwalające zwiększyć obciążalność prądową i własności mechaniczne linii napowietrznych[...]

 Strona 1