Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Olga Straszak"

BADANIA I ROZWÓJ: Znakowanie produktów żywnościowych w świetle Rozporządzenia 1169/2011 w krajach Unii Europejskiej DOI:


  Labeling of food products in the light of the regulation 1169/2011 in the European Union STRESZCZENIE: Przedstawiono analizę znakowania wybranych produktów żywnościowych w świetle Rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w wybranych krajach UE. Do oceny wybrano produkty z następujących grup żywieniowych: produkty mięsne, tłuszcze i słodycze wprowadzone do obrotu w krajach będących członkami Unii Europejskiej, a mianowicie: Niemczech, Belgii, Finlandii i Polsce. ABSTRACT: The aim of this study was to rate the labeling of selected food products in the light of Regulation (EU) No 1169/2011 about the provision of information to consumers of food introduced, in selected EU countries. In the practical part were selected several product groups (meat products, fat and sweets) occurring in the markets of countries that are members of the European Union: Germany, Belgium, Finland and Poland. Wprowadzenie Wymiana towarów na obszarze Unii Europejskiej stworzyła konieczność ujednolicenia przepisów dotyczących znakowania środków spożywczych w celu podejmowania świadomych wyborów przez konsumentów oraz stosowania żywności bezpiecznej dla zdrowia i życia człowieka. Tworzenie skonsolidowanych aktów prawnych ma pomóc nie tylko konsumentom, lecz również wszystkim podmiotom łańcucha żywnościowego i organom nadzorującym w poruszaniu się po nich. Dotychczas w krajach europejskich stosowano kilkanaście aktów prawnych dot. znakowania żywności. Niezbędne było sięganie do wielu źródeł w celu uzyskania kompletnych informacji. W 2011 roku Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy dotyczące znakowania żywności, a mianowicie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, d[...]

 Strona 1