Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Maria NOGA"

Nauczanie Techniki Cyfrowej na kierunku Elektrotechnika w Uniwersytecie Morskim w Gdyni DOI:10.15199/48.2019.12.62

Czytaj za darmo! »

Dynamicznie zmieniające się kierunki rozwoju nauk technicznych, a szczególnie elektroniki, informatyki, techniki cyfrowej zmuszają do dyskusji nad programami nauczania na poziomie akademickim, metodami i technikami nauczania. Wymienione dziedziny nauki są powiązane ze sobą, występują w zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych. Również rozwój Internetu spowodował zmiany w sposobie nauczania przede wszystkim na studiach technicznych. Studenci poprzez sieć mają dostęp do wielu pomocy dydaktycznych. Obecnie w wielu dziedzinach pracy inżynierskiej, przede wszystkim w zakresie projektowania, coraz większą rolę odgrywają badania symulacyjne. Dzisiaj na rynku dostępnych jest sporo programów umożliwiających symulację układów z dziedziny elektroniki, elektrotechniki oraz techniki cyfrowej. Jednym z częściej wykorzystywanych do prac badawczych, projektowych oraz dydaktyki jest środowisko SPICE oraz Multisim [1, 2, 3]. Programy te posiadają bogate biblioteki gotowych elementów oraz narzędzi symulacyjnych. Zagadnienia związane z dydaktyką w zakresie techniki cyfrowej są tematem wielu prac [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Do prezentacji zagadnień i realizacji ćwiczeń są wykorzystywane różne platformy edukacyjne, np. DE2, DE2_115 firmy Terasic [6, 11, 12, 13]. Wiadomości z Techniki Cyfrowej (TC) są również przydatne podczas programowania sterowników PLC, które są wykorzystywane przede wszystkim jako elementy automatyki przemysłowej [14]. Nauczanie zasad logiki rozmytej także wymaga znajomości podstaw z TC, przykłady zagadnień omawianych w Kettering University w USA przedstawiono między innymi w pracy [15]. W artykule przedstawiono zagadnienia omawiane w ramach zajęć z TC na kierunku Elektrotechnika w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG). Program nauczania obejmuje przedstawienie podstawowych pojęć, np. symbole i tabele stanów bramek, przerzutników, oraz zasad minimalizacji funkcji logicznych. Studenci poznają układy arytmetyczn[...]

PRZYKŁADY ODPOWIEDZI IMPULSOWYCH KANAŁU RADIOKOMUNIKACYJNEGO W MIEJSKIM ŚRODOWISKU PROPAGACYJNYM DOI:10.15199/59.2015.8-9.105


  W artykule opisano metodę wyznaczania odpowiedzi impulsowej kanału radiokomunikacyjnego za pomocą sygnału zmodulowanego ciągiem pseudoprzypadkowym. Przedstawiono odpowiedzi kanału wyznaczone w warunkach statycznych oraz przy obracaniu anteny nadawczej w płaszczyźnie poziomej. Porównano odpowiedzi sygnału wyznaczone w warunkach rzeczywistych z symulacjami. 1. WSTĘP Przy projektowaniu cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych niezbędna jest znajomość odpowiedzi impulsowej środowiska propagacyjnego. Znajomość odpowiedzi impulsowych pozwala na realizację adaptacyjnych systemów radiokomunikacyjnych. Jak stwierdzono w [1] wyznaczanie odpowiedzi za pomocą sygnałów zbliżonych do delty Diraca jest szczególnie trudne i wymaga stosowania specjalnych metod pomiarowych. W warunkach rzeczywistych, szczególnie w przypadku propagacji sygnału w środowisku zurbanizowanym, górzystym, wewnątrz budynków występuje wielodrogowość. Do odbiornika dociera sygnał w postaci wielu replik o różnych i zmiennych w czasie tłumieniach oraz opóźnieniach. Ważnym parametrem opisującym kanał jest tzw. pasmo koherencji kanału c B . Pasmo to definiowane jest jako zakres częstotliwości, w którym sygnały wejściowe, odległe na osi częstotliwości o mniej niż c B , posiadają na wyjściu kanału skorelowane odpowiedzi amplitudowe i fazowe [3, 5]. Pasmo koherencji można zapisać, jako m c T B 1 - (1) gdzie: m T - jest czasem pamięci kanału, czyli miarą rozrzutu opóźnienia, z jakim przychodzą do odbiornika, wskutek wielodrogowej propagacji, kolejne kopie sygnału nadanego. Parametr m T określa się jako czas, po którym funkcja korelacji maleje, w zależności od definicji, do  1/ e lub do 1/10 swojej wartości maksymalnej [2, 5]. Czas ten często też nazywamy czasem korelacji. Charakteryzuje on w przybliżeniu czas trwania odpowiedzi impulsowej kanału na pobudzenie impulsem w.cz. o bardzo małym czasie trwania. Kolejnym parametrem charakteryzującym [...]

WYZNACZANIE ROZKŁADU OBWIEDNI SYGNAŁU TRANSMITOWANEGO W WARUNKACH STATYCZNYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.49


  Streszczenie: W pracy zostały przedstawione wyniki badań rozkładu obwiedni sygnału emitowanego w środowisku miejskim w paśmie ISM 2,4 GHz. W analizie zostały uwzględnione rozkłady Rayleigha, Weibulla oraz Nakagamiego. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji o własnościach statystycznych sygnałów przesyłanych w warunkach statycznych. Abstract: The paper presents results of investigations of distribution of the envelope of a signal emitted in the urban environment in the ISM 2,4 GHz band. Rayleigh, Weibull and Nakagami distributions were considered in the analysis. The investigation was aimed at obtaining information about statistical properties of signal transmitted in static conditions. Słowa kluczowe: kanał transmisyjny, pomiary, rozkład obwiedni. Keywords: transmission channel, measurements, distribution of envelope. 1. WSTĘP Transmisja danych w kanale bezprzewodowym zależy od warunków propagacyjnych. Projektowanie tych systemów wymaga między innymi znajomości charakteru zakłóceń występujących w kanale transmisyjnym. Do ich opisu często stosuje się metody probabilistyczne. Najczęściej wykorzystuje się rozkład prawdopodobieństwa obwiedni, chwilowy oraz średni stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy zakłócenia addytywnego, prawdopodobieństwo błędu [3, 4, 6]. Rozkład prawdopodobieństwa obwiedni sygnału opisuje losowy charakter zakłóceń, które wywierają duży wpływ na jakość transmisji. Określenie skutków różnych zjawisk fizycznych występujących w środowisku propagacyjnym nie jest zagadnieniem łatwym. Rozkłady Weibulla, Rayleigha, Nakagamiego, Rice’a są przykładami próby opisu zjawiska zaników sygnału [3, 4, 6]. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań rozkładu obwiedni sygnału emitowanego w środowisku miejskim w paśmie ISM 2,4 GHz w warunkach statycznych. W analizie zostaną uwzględnione rozkłady Rayleigha, Weibulla oraz Nakagamiego. 2. OPIS SYGNAŁU ODEBRANEGO W dalszej analizie przyjmujemy z[...]

Determination of radio communication channel respond with help of pseudorandom sequence DOI:10.15199/13.2015.12.8


  Knowledge of a radio communications channel transfer function is essential in ensuring the correct reception of digital broadcasts. Classic determination of the channel impulse response using signals similar to the Dirac delta is extremely difficult. Therefore, there are noticed frequent cases of abandonment of determining the impulse response using high voltage EMD pulses because of the need to conduct separate studies on the methodology of measurements. For example, in the work [1] is proposed to find properties of the radio channel in time and frequency domains by tests with using a vector network analyzer. The measurement of the propagation channel impulse response plays a very important role both in improving and developing new radio communication systems. Properties of the transmission channel are dependent phenomena occurring in it and among them the presence of multipath propagation, caused primarily a reflection, deflection and dispersion of radio waves [1-5]. This propagation also depends on the terrain, the volatility of the formation, land development. Above factors make the channel characteristics are not stationary. As a result of these phenomena, any signal from the transmitter reach the receiver in the form of several components of different and time-varying attenuation and delay. The paper presents some results of experiments conducted in a real propagation environment. Radio communication channel A signal transmitted by the radio communication channel can be represented using formula [2]: (1) where: a(t) - an amplitude of the signal, φ(t) - a phase of the signal, f0 - carrier frequency, a~(t) = a(t) exp[ j (t)] - complex amplitude. For the multipath propagation the signal received is determined by [2]: (2) where: βn(t) - attenuation coefficient of the nth propagation path, τn(t) - propagation delay of the nth path. An important parameter describing the channel is so called channel cohe[...]

 Strona 1