Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Moraczewski"

Wpływ wyładowań koronowych na zwilżalność i swobodną energię powierzchniową kompozytów polilaktydowych


  Przedstawiono wpływ jednostkowej energii wyładowań koronowych na zwilżalność i swobodną energię powierzchniową polilaktydu (PLA) oraz pięciu kompozytów o osnowie PLA. Pomiary zwilżalności wykonano metodą goniometryczną, a obliczenia swobodnej energii powierzchniowej przeprowadzono metodą Owensa i Wendta. Właściwe efekty modyfikowania uzyskano stosując jednostkową energię modyfikowania o wartości ok. 4 kJ/m2. Com. polylactide and 5 its blends with atactic poly(3- hydroxybutyric acid), poly(propylene adipate), 2 mixts. of a copolymer of 1,4-butylene adipate and terephthalate with a copolymer of hydroxybutyric and hydroxyvaleric acids (I) and the copolymer I with hydroxy butyl units were prepd. by film extrusion at 190°C, corona treated at 23°C (up to 6 kJ/m2) and studied for contact angle with H2O and CH2I2. Wettability measurements were performed by goniometry and calcn. of the surface free energy by the Owens‑Wendt method. The expected modification of the surface properties was achieved at the corona treatment energy 4 kJ/m2 (or above). Szybki wzrost produkcji polimerów syntetycznych powoduje coraz większe obciążenie środowiska naturalnego odpadami w postaci zużytych produktów, wytwarzanych z tych polimerów. Stwarza to poważne zagrożenia zdrowia ludzi i innych organizmów żywych1). Z tych względów duże zainteresowanie w nauce i w przemyśle wzbudzają różnego rodzaju polimery biodegradowalne1-4), a zwłaszcza poli(kwas mlekowy) (PLA)6, 7), który jest jednym z nielicznych polimerów biodegradowalnych wytwarzanych w polireakcji monomeru (kwasu mlekowego) otrzymywanego z surowców odnawialnych. Jako polimer biokompatybilny, jest on stosowany od wielu lat w medycynie. W ostatnich kilkunastu latach, dzięki opracowaniu nowej technologii polimeryzacji (z tzw. otwarciem pierścienia laktydowego), PLA stał się także perspektywicznym materiałem do wytwarzania przedmiotów jednorazowego użytku i opakowań, a w szczególności opakowań a[...]

Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska warstwy wierzchniej nowego kompozytu polimerowego przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania


  Przedstawiono wyniki badań elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) nowego kompozytu PA6 przeznaczonego do metalizowania autokatalitycznego stymulowanego laserowo. Stwierdzono, że laserowe modyfikowanie warstwy wierzchniej nowego kompozytu powoduje zmiany strukturalne jego powierzchni typowe dla procesu ablacji laserowej. W wyniku laserowego modyfikowania wzrasta również zawartość miedzi w warstwie wierzchniej tego kompozytu. Wytrącona miedź metaliczna służy jako inicjator i katalizator procesu miedziowania bezprądowego. Com. polyamide-6 was optionally reinforced with staple glass fibers, filled with CuO (15%) and (AcCH=CMeO)2Cu (9%), processed by extrusion to granulates and by laserirradn. (193 nm) and then studied by SEM and X-ray diffraction anal. to det. the chem. compn. of the surface layer of the composite materials. The laser treatment resulted in an increase in the Cu content in the glass fibre-reinforced composite, what is of importance for its metallization. aUniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; bUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; cInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Krzysztof Moraczewskia,*, Piotr Rytlewskia, Grzegorz Trykowskib, Marian Żenkiewiczc Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska warstwy wierzchniej nowego kompozytu polimerowego przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania Scanning electron microscopy and X-ray surface layer analysis of a new polymer composite intended for autocatalytic metallization Dr inż. Piotr RYTLEWSKI w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2008 r. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalność -[...]

Effect of corona discharge on the surface structure of polylactide for autocatalytic metallization. Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania


  Polylactide film was corona discharge treated (1-20 kJ/m2) in air or N2, washed with H2O under ultrasound (to remove degrdn. products) and studied for surface quality by scanning microscopy and at. force microscopy. This way, the film surface was prepd. to catalytic metallization. Przedstawiono wyniki badań, z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroskopii sił atomowych (AFM), polilaktydu (PLA) modyfikowanego wyładowaniami koronowymi w atmosferze powietrza lub azotu, jako metody przygotowania powierzchni PLA do procesu autokatalitycznego metalizowania tego polimeru. Stwierdzono, że w wyniku wyładowań koronowych na powierzchni PLA powstają kropelki oligomerów, będących produktami degradacji tego polimeru. W celu usunięcia warstwy oligomerów przeprowadzono sonifikację, która spowodowała odsłonięcie chropowatej powierzchni zmodyfikowanego PLA. Badania wykazały, że na chropowatość tej powierzchni wpływa jednostkowa energia modyfikowania, rodzaj zastosowanego gazu oraz czas sonifikacji. Stwierdzono również, że w procesie autokatalitycznego metalizowania PLA zmodyfikowanego wyładowaniami koronowymi jest korzystne przeprowadzenie sonifikacji. Polilaktyd (PLA) jest obecnie przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz aplikacyjnych. Uznawany jest on za jeden z najbardziej obiecujących materiałów mogących być alternatywą dla polimerów otrzymywanych z ropy naftowej1, 2). Można wyróżnić dwa główne kierunki jego zastosowań. Pierwszy obejmuje specjalistyczne zastosowania w medycynie, jako nici chirurgiczne, implanty i nośniki leków. Drugi obejmuje wytwory powszechnego użytku, takie jak materiały opakowaniowe [...]

Some properties of polylactide modified with polycaprolactone Wybrane właściwości polilaktydu modyfikowanego polikaprolaktonem DOI:10.15199/62.2017.1.16


  Poly(lactic acid)/poly-ε-caprolactone blends (poly-ε-caprolactone content up to 30% by mass) were prepd. by extrusion and studied for tensile and impact strength, storage modulus, tanδ, enthalpies of cold crystn. and melting, and mass loss. The tensile strength decreased while the impact strength increased with increasing content of polycaprolactone. Przedstawiono wyniki badań wpływu udziału poli(ε-kaprolaktonu) w jego mieszaninach z polilaktydem na wytrzymałość przy statycznym rozciąganiu, udarność, moduł zachowawczy i współczynnik stratności (tanδ), entalpię procesów zimnej krystalizacji i topnienia oraz na ubytek masy w funkcji temperatury wyprasek wytwarzanych z tych mieszanin. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości poli-ε- kaprolaktonu maleje wytrzymałość na zerwanie a wzrasta udarność badanych wyprasek. Stwarza to możliwości modyfikowania polilaktydu, stosowanego do wytwarzania niektórych produktów, tylko za pomocą poli(ε-kaprolaktonu). Istotne znaczenie i duży udział masowy materiałów polimerowych w niemal wszystkich dziedzinach życia są cechami charakterystycznymi współczesnej cywilizacji. Jej ciągły rozwój powoduje też nieustanne zainteresowanie nauki oraz przemysłu syntezą nowych i modyfikowaniem już istniejących polimerów, a także ich mieszanin i kompozytów. Systematyczny wzrost masy produkowanych wytworów tworzywowych i względnie krótki czas ich eksploatacji są przyczynami wciąż zwiększającej się masy odpadów, co stanowi znaczne obciążenie środowiska naturalnego. Stwarza to również zagrożenie zdrowia ludzi i innych organizmów żywych. Różne sposoby ponownego zagospodarowania odpadów tworzywowych (recykling materiałowy, recykling chemiczny, odzysk energii podczas spalania) są dość drogie i nie zawsze możliwe jest ich zastosowanie1-3). Ograniczone i wciąż malejące zasoby surowców petrochemicznych, z których wytwarzana jest większość polimerów syntetycznych, stanowią istotne [...]

 Strona 1