Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Lech Smoleński"

KONCEPCJA WSPÓŁPRACY SYSTEMU STRUMIENIOWEJ TRANSMISJI DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO STRADAR Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM EUROSUR DOI:10.15199/59.2018.8-9.50


  1. WPROWADZENIE Istotnym elementem integracji państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej jest utworzenie strefy Schengen, czyli strefy swobodnego przemieszczania się, bez granic wewnętrznych, co wiąże się ze wspólną odpowiedzialnością państw należących do niej za zapewnienie spójnych standardów zarządzania granicami i bezpieczeństwem na granicach zewnętrznych. Strefa Schengen bez granic wewnętrznych może istnieć jedynie pod warunkiem zagwarantowania skutecznego zabezpieczenia i ochrony jej granic zewnętrznych. Niezbędna jest ścisła współpraca państw wchodzących w skład strefy Schengen i koordynacja działań związanych z ochroną zewnętrznej granicy tej strefy, co wymaga sprawnego przepływu informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, pomiędzy instytucjami i służbami zaangażowanymi w działania na tych granicach w poszczególnych krajach. W komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi zadanie to spełnia system EUROSUR, łączący ze sobą Agencję FRONTEX [1] i centra komunikacyjne w poszczególnych krajach Unii, które mają bezpośredni dostęp do swoich systemów krajowych. Agencja zapewnia wymianę kluczowych informacji wszystkim służbom granicznym. Zadaniem systemu EUROSUR (Europejski system nadzorowania granic - European Border Surveillance System) [2] jest utworzenie wspólnych ram umożliwiających wymianę informacji, mającą na celu poprawę zarządzania granicami zewnętrznymi Europy. Podstawą działania systemu EUROSUR jest sieć Krajowych Centrów Koordynacyjnych - KCK (NCC - National Coordination Centre). Główną rolą KCK jest koordynacja działań związanych z nadzorem granicznym na poziomie krajowym i służenie w charakterze punktu wymiany informacji. Krajowe centrum koordynacji (KCK) koordynuje i prowadzi wymianę informacji między wszystkimi organami krajowymi odpowiedzialnymi za ochronę lądowych i morskich granic zewnętrznych, a także z pozostałymi krajowymi ośrodkami koordynacji i z Agencją. Dane przetwarzane przez persone[...]

 Strona 1