Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ BŁASZCZYK"

Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej na jakość produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zmian gęstości nasypowej, kąta naturalnego usypu złoża oraz właściwości mechanicznych otrzymanego produktu pod wpływem zmian napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej, jak również zbadano kinetykę procesu mokrej granulacji mączki kwarcowej w granulatorze bębnowym o działaniu okresowym. Jako ciecz zwilżającą zastosowano wodę destylowaną z dodatkiem środka powi[...]

Wpływ wielkości kropel cieczy zwilżającej na właściwości produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Określono wpływu zmian wielkości kropel cieczy zwilżającej na takie właściwości granulowanego złoża mączki kwarcowej, jak gęstość nasypowa i kąt naturalnego usypu oraz na kinetykę wzrostu granulek w procesie mokrej granulacji bębnowej. Przeprowadzono również badania wytrzymałości granulek na ściskanie. Com. quartz flour (mean grain size 0.024 mm) was wetted with water-air stream and granul[...]

Ocena zdolności przewodzenia impulsów w regenerujących się nerwach obwodowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest parametryczna identyfikacja zmian zachodzących w regenerujących się nerwach obwodowych. Doświadczenie jest prowadzone na szczurach Wistar. Zwierzęta są poddawane procedurze przecięcia nerwu udowego, a następnie zbliżeniu do siebie jego końców wewnątrz tubusów polimerowych zakładanych na miejsce uszkodzenia. Ocena zmian fizjologicznych polega na śródoperacyjnym wykonaniu serii pomiarów neuroprzewodnictwa dla różnych wartości wielkości wpływających. Uzyskane odpowiedzi na zadane wymuszenie (falą prostokątną o częstotliwości f < 1Hz, amplitudzie ok. 70 mV) traktowanej jako suma wymuszeń skokowych są opisywane równaniem aproksymacyjnym złożonego układu z proporcjonalnymi i inercyjnymi elementami. Zarejestrowane sygnały są analizowane obliczeniowo-graficznym, autorskim programem opracowanym z wykorzystaniem komercyjnego programu MathWorks™ MATLAB z toolboxem "Curve fitting". Abstract. The problem of nervous tissue reconstruction still remains a challenge for today medicine. End-to-end anastomosis and transplantations are considered to be “the gold standards" in traumatic neurosurgery. However, poor recovery of damaged peripheral nerves inclines to search for better methods of treatment, among them tubulization seems to be the most prospective. The project is performed on Wistar rats and is subjected to an evaluation of the signal transmission in regenerating femoral nerve. In the experimental group polymeric tubes are thread onto the cut nerve, whereas traditional end-to-end connection is applied in control. The evaluation of physiological changes is based on neuroconductivity measurements performed intraoperatively for different values of influencing quantities. Responses obtained for an input function given in the form of rectangular signals (frequency f < 1 Hz, amplitude approx. 70 mV) treated as a sum of step functions are described by approximation equation of proportional and inertial elements. The signals are re[...]

 Strona 1