Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JACEK ROGOWSKI"

Zastosowanie spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF-SIMS) do badań odporności korozyjnej warstw konwersyjnych wytworzonych działaniem chromu(III) na powłoki cynkowe na stali węglowej DOI:10.15199/62.2017.11.20


  Jednym ze sposobów zabezpieczania stali przed korozją jest nakładanie warstw metalicznych. Powłoki te pełnią funkcję ochrony anodowej, jeżeli ich potencjał elektrochemiczny w tym środowisku ma mniejszą wartość niż potencjał elektrochemiczny metalu chronionego. Jedną z takich powłok jest powszechnie stosowana w przemyśle warstwa cynku, którą pokrywa się głównie blachy, taśmy, druty stalowe oraz drobne części (śruby, gwoździe). W wyniku stosowania odpowiednich elektrolitów oraz właściwego procesu technologicznego można zabezpieczać praktycznie każdy rodzaj stali węglowych. 2318 96/11(2017) Dr Adam SOCHA w roku 1972 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest adiunktem w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Specjalność - technologia chemiczna i ochrona środowiska, elektrochemia. Wykazano, że na mechanizm powstawania powłoki cynkowej istotnie wpływa pH, temperatura i gęstość prądu1, 2). Dodatkowo stwierdzono, że stężenie jonów cynku3), związków kompleksujących4), anionów5, 6) i innych związków organicznych7) odgrywa fundamentalną rolę w elektrochemicznym wytwarzaniu warstw cynkowych. Podstawowymi związkami stosowanymi jako dodatki w procesie elektrochemicznego osadzania warstw cynku w elektrolitach słabo kwaśnych są kwas benzoesowy (BA) i benzylidenoaceton (BDA)8-10). Badania wykonane przez Su-Moon i współpr.11, 12) wykazały, że obecność BDA wpływa na chropowatość otrzymanej powłoki, a związane to jest z jego adsorpcją na aktywnych centrach podłoża. Z tego powodu ma on znaczny wpływ na szczelność powłoki. W kolejnych pracach wykazano, że dodatek BA zmniejsza szybkość zużycia BDA, a dodatek niejonowych detergentów zwiększa zdolność wybłyszczania powłoki, co w znacznym stopniu utrudnia nanoszenie powłok konwersyjnych13, 14). Należy także podkreślić, że dodatki organiczne ulegają w procesie cynkowania zużyciu, a w wyniku reakcji powstają inne związki13, 15, 16). Znaczne zwiększenie od[...]

Zastosowanie metod TOF-SIMS i SEM do badań ZrO2 oraz katalizatora Pt/ZrO2

Czytaj za darmo! »

Spektrometrię mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF-SIMS) oraz elektronową mikroskopię skaningową (SEM) zastosowano do zbadania składu warstw powierzchniowych ZrO2 i katalizatora 5%Pt/ZrO2 oraz określenia dyspersji fazy aktywnej. Wykazano przydatność obu metod do fizykochemicznej charakterystyki katalizatorów. Aldrich's pure ZrO2, BET sp. surface 29 m2/g, was studied [...]

Changes in dental ceramic surface structure and their influence on the bond strength to composite material Zmiany struktury powierzchni ceramik dentystycznych oraz ich wpływ na wytrzymałość połączenia z materiałem kompozytowym DOI:10.15199/62.2017.2.18


  Microcryst. aluminosilicate and Li disilicate ceramic cylinders (diam. 5 mm) were surface-treated by sandblasting with air-borne Al2O3 (diam. 50 μm or 110 μm), etching with HF (9%) or by combination of both methods, and then studied for chem. compn. of the surface and then for bond strength to a dental composite. Both, HF etching and tribochem. surface treatment resulted in an increase in the bonding strength. Przedstawiono wyniki badania zmian składu chemicznego oraz morfologii powierzchni ceramik dentystycznych po zastosowaniu różnych metod jej obróbki. W celu modyfikacji powierzchni ceramiki zastosowano obróbkę strumieniowo- -ścierną z użyciem korundu szlachetnego o wielkości ziaren 50 μm, trawienie kwasem fluorowodorowym (HF) oraz kombinację tych metod lub obróbkę tribochemiczną systemem Rocatec®. Zarówno trawienie HF, jak i obróbka tribochemiczna umożliwiły uzyskanie znaczących zmian w morfologii powierzchni badanych ceramik oraz najwyższej wytrzymałości połączenia z materiałem kompozytowym. Największy spadek wytrzymałości połączenia ceramika-kompozyt w czasie zaobserwowano w przypadku stosowania obróbki tribochemicznej. Obróbka powierzchni ceramiki dentystycznej stosowana w procedurze adhezyjnego cementowania stałych uzupełnień protetycznych ma na celu uzyskanie trwałego połączenia ceramiki z tkankami zęba zapomocą cementu kompozytowego. Połączenie to zależy w dużej mierze od możliwości chemicznego wiązania ceramiki z żywicą za pośrednictwem silanu oraz uzyskania mikroretencyjnej struktury powierzchni ceramiki. Sposób obróbki powierzchni ceramiki dentystycznej może zmieniać jej strukturę, a tym samym wpływać na wytrzymałość połączenia ceramika-kompozyt. Różnorodność dostępnych obecnie ceramik dentystycznych stwarza konieczność stosowania odpowiednich dla danego typu ceramiki metod adhezyjnego przygotowania jej powierzchni. W piśmiennictwie opisywanych jest kilka metod przygotowania wewnętrznej p[...]

Badania odporności korozyjnej stopów metali stosowanych w protetyce stomatologicznej za pomocą metod ICP-TOF-MS, TOF-SIMS i AAS

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badanie składu chemicznego powierzchni stopów dentystycznych (Wirobond C oraz Ecogold) przed i po narażeniu na korozję oraz zbadano ilość uwalnianych jonów metali po przechowywaniu stopów w roztworze 0,9% NaCl z uwzględnieniem różnych zawartości stopu powtórnie przetopionego. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metod, takich jak ICP-TOF-MS, AAS, TOF-SIMS. Two com. dental Co-Cr-Mo-W-Si-Fe-Ce (I) and Ag-Au-In- Pt (II) alloys were studied for corrosion resistance in 0.9% NaCl soln. at room temp. for 1 week and for 4 mos. The test samples (rods) were prepd. by smelting the alloys as recived or in mixt. with recycled ones. The concns. of metals in the test solns. were detd. by the title methods. The corrosion resistance of the I alloy decreased with the increasing amts. of recycled alloys. In the case of II alloy, no deterioration of corrosion resistance was obsd. after addn. of the recycled alloy. Rozwój in􀄪ynierii materia􀃡owej spowodowa􀃡, 􀄪e wspó􀃡czesna stomatologia w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów dysponuje wieloma nowymi materia􀃡ami (materia􀃡y 􀄪ywicze, ceramiczne oraz metale i ich stopy) o unikatowych w􀃡a􀄞ciwo􀄞ciach fizykochemicznych. W praktyce klinicznej w wielu dziedzinach medycyny (np. w stomatologii, ortopedii lub neurochirurgii) rutynowo stosuje si􀄊 metale lub znacznie cz􀄊􀄞ciej stopy metali, które z uwagi na du􀄪􀄅 wytrzyma􀃡o􀄞􀃼 mechaniczn􀄅, znajduj 􀄅 zastosowanie jako materia􀃡y konstrukcyjne do wyrobu wi􀄊kszo􀄞ci protez dentystycznych, zespole􀄔 kostnych i implantów 􀄞ródkostnych. Mimo du􀄪ej odporno􀄞ci korozyjnej, 􀄪aden ze stosowanych metali, nie wy􀃡􀄅czaj􀄅c metali szlachetnych oraz tytanu i jego stopów, nie[...]

New approach in forensic studies of trace evidences. Nowe podejście do badania śladów w kryminalistyce


  The time-of-flight secondary ion mass spectrometry was used for characterization, visualization and anal. of fingerprints left after the fingers were contaminated with traces of amphetamine and methylenedioxymethamphetamine drugs and with gunshot residues. The photocopy and printer toners as well as inks, paper substrates, gunshot residues and human bones were studied by inductively coupled plasma time-of-flight mass spectrometry with laser ablation. Both techniques were found powerful tools in forensic studies. Przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technik analitycznych ToF-SIMS (time-of-flight secondary ion mass spectrometry) i LA-ICP-ToF-MS (inductively coupled plasma time-of-flight mass spectrometry with laser ablation) w rozwiązywaniu aktualnych problemów z zakresu chemii sądowej. Przedstawiono przykładowe wyniki badań otrzymanych za pomocą metody ToF-SIMS, dotyczących m.in. analizy zanieczyszczeń znajdujących się na odcisku palca, które naturalnie na nim nie występują, natomiast mogą mieć związek z miejscem zdarzenia. Do badanych zanieczyszczeń należały: amfetamina (AF), metylenodioksymetamfetamina (MDMA, ecstasy) oraz cząstki powystrzałowe (GSR). Za pomocą tej techniki dokonano również próby określenia kolejności powstawania podpisów względem siebie. Metodę LA-ICP-ToF-MS zastosowano do bada-nia czarnych tonerów w postaci tabletek oraz wydruków, materiałów pisarskich (past długopisowych), podłoży papierowych, cząstek GSR oraz ludzkich kości. Na podstawie otrzymanych wyników pokazano duże możliwości wykorzystania wymienionych technik w badaniach kryminalistycznych. Ślad kryminalistyczny jest jednym z kluczowych pojęć w kryminalistyce. Już w XVIII w. włoski prawnik Cesare Beccaria w swoim dziele O przestępstwach i karach pisał, że działania, jakimi są rzeczywiste przestępstwa, zostawiają po sobie w wielu przypadkach liczne ślady i skutki wypływające z czynów1). [...]

 Strona 1