Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ FRĄCZEK"

Rola krakingu katalitycznego w rozwoju produkcji propylenu

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwój technologii fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC) w kierunku zwiększania uzysku propylenu. Wykazano, że współczesny poziom technologii krakingu katalitycznego może być z powodzeniem wykorzystany do pełnego zabezpieczenia wzrastających potrzeb petrochemii na propylen w najbliższych latach. Podkreślono rolę zastosowania dodatku selektywnego katalizatora krakingu olefin C6[...]

Bezsiarkowe paliwa silnikowe i biopaliwa. Perspektywy rozwoju, aspekty ekologiczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki rozwoju technologii wytwarzania bezsiarkowych paliw silnikowych o zawartości siarki poniżej 10 ppm. Dokonano przeglądu metod oczyszczania najbardziej zasiarczonych komponentów paliwowych: benzyny krakingowej z produkcji benzyn silnikowych i destylatów średnich z produkcji olejów napędowych. Wykazano, że produkcja bezsiarkowych paliw usunie techniczną barierę do wpro[...]

Metoda wyboru zakresu temperatury wrzenia surowca do otrzymywania węglowodorów aromatycznych metodą katalitycznego reformowania frakcji benzynowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę wyboru optymalnego zakresu temperatury wrzenia surowca (frakcji benzynowych) do otrzymywania węglowodorów aromatycznych w wyniku reformingu katalitycznego. Polega ona na rozdestylowaniu - w skali laboratoryjnej - badanej ropy na wąskie frakcje, oznaczeniu ich składu grupowego oraz wykonaniu odpowiednich obliczeń maksymalizujących założoną funkcję celu. Rozwój przemysłu chemicznego spowodował duły wzrost zapotrzebowania na węglowodory aromatyczne, szczególnie na benzen, toluen i ksyleny, które należą do podstawowych surowców dla przemysłu syntezy organicznej Do produkcji węglowodorów aromatycznych wykorzystuje się surowce pochodzenia koksochemicznego i petrochemicznego. Węglowodory aromatyczne pochodzenia petrochemicznego są otrzymywane z frakcji benzynowych w wyniku PRZEMYSŁ CHEMICZNY A l Q 65/8 (1986) reformowania katalitycznego lub w drodze pirolizy. Proces reformowania katalitycznego umożliwia otrzymywanie węglowodorów aromatycznych z dużą wydajnością (w przeliczeniu na wyjściową benzynę) i dlatego ma dominujące znaczenie w całej produkcji tych węglowodorów2). Wydajność węglowodorów aromatycznych w procesie reformowania katalitycznego zależy od stosowanej technologii orazi od składu grupowego surowca. Rozwój procesu reformowania z zastosowaniem katalizatorów bi- i polimetalicznych, które umożliwiają pracę pod niskim ciśnieniem wodoru oraz wprowadzenie ciągłej regeneracji katalizatora, w dużym stopniu przyczynił się do uniezależnienia końcowych wyników reformowania od jakości surowca 3>. Wpływ składu grupowego surowca uwidocznia się jednak znacznie w wypadku stosowania starszego typu procesu reformowania prowadzonego pod ciśnieniem 2,24-3,5 MPa, szczególnie z zastosowaniem katalizatorów platynowych. W procesie tym podstawową reakcją prowadzącą do otrzymywania węglowodorów aromatycznych jest odwodornienie węglowodorów naftenowych. O jakości surowca do reformowania decyduje więc —[...]

Otrzymywanie nośnika węglowodorowego do specjalnych preparacji włókienniczych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad otrzymywaniem podstawowego składnika preparacji, którą stosuje się podczas formowania włókien poliamidowych metodą DSD. Stwierdzono, iż dobre właściwości mają oleje otrzymywane metodą eliminacji węglowodorów aromatycznych. Oleje wytworzone zarówno w drodze bezpośredniej rafinacji kwasowej, jak i metodą wieloetapowego odaromatyzowania mogą być stosowane w technologii DSD. W przemyśle włókienniczym do przędzenia i obróbki włókien stosuje się preparacje będące mieszaninami emulgatorów, antystatyków, stabilizatorów i - ewentualnie - innych dodatków uszlachetniających włókna. Zwykle dodatki te rozpuszcza się lub dysperguje w olejach mineralnych. Wymagania w stosunku do preparacji i oleju (główny składnik preparacji) zmieniają się w szerokim zakresie, w zależności od rodzaju włókien i stosowanego sposobu przędzenia. Metoda DSD (Direct Spinning Drawing) formowania włókien poliamidowych charakteryzuje się m.in. bardzo dużą szybkością przędzenia (ok. 50 m/s) oraz usuwaniem nośnika olejowego z włókna przez odparowanie. Metoda ta jest wykorzystywana w Zakładach Włókien Chemicznych "Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim do wytwarzania jedwabiu poliamidowego o bardzo dobrej jakości. W wyniku wcześniejszych badań ustalono, że olej będący składnikiem preparacji używanej w metodzie DSDJ) powinien mieć następujące właściwości: - minimum 90% obj. powinno destylować w zakresie temp. 230 h- -r- 260°C; - lepkość w temp. 30°C musi być większa niż 2,5 mm2/s; - zawartość węglowodorów aromatycznych - 0,1 -ь 10% mas.; - zawartość węglowodorów tworzących kompleks z mocznikiem - 45 -f- 65% mas. Jak widać, olej ten jest niskoaromatyczną frakcją o wąskim zakresie temperatury wrzenia i ma charakter parafinowy. Otrzymywanie niskoaromatycznych olejów zwykle sprowadza się do zmniejszenia ilości węglowodorów aromatycznych i ewentualnie innych zanieczyszczeń (np. związków zawierających heteroatomy) w odpowiednich frakcjach nafty. Z[...]

Otrzymywanie rozpuszczalnika naftowego do offsetowych farb graficznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że rozpuszczalnik węglowodorowy do offsetowych farb graficznych powinien mieć charakter parafinowy i zakres temperatury wrzenia 280-^310°C. Opracowano metodę ekstrakcyjnego wydzielania węglowodorów aromatycznych i naftenowych za pomocą acetonu o zawartości 10% mas. wody w obecności 20% mas. frakcji heksanowej, co umożliwiło wytworzenie rozpuszczalnika o odpowiedniej jakości. Postęp techniczny w przemyśle poligraficznym wiąże się przede wszystkim z ciągłym zwiększaniem szybkości druku, ulepszaniem jego jakości, zwiększaniem ilości zadrukowywanego papieru oraz ze wzrostem wymagań dotyczących ochrony środowiska. Dąży się do udoskonalenia jakości farb graficznych, co jest szczególnie istotne w offsetowej technice druku. Farby graficzne stanowią kompozycję pigmentów (barwników), środków wiążących i dodatków wprowadzanych w celu polepszenia poszczególnych właściwości farb4 Środek wiążący stosowany w offsetowych farbach graficznych zawiera makrocząsteczkową substancję błonotwórczą (żywicę) o cząsteczkach na tyle dużych, aby nie wnikały w kapilary papieru oraz mieszaninę olejów stanowiących fazę rozpraszającą. Farba offsetowa jest stabilnym koloidalnym roztworem żywicy i pigmentów w olejach. Stabilność takiego układu jest utrzymywana dzięki solwatacji makrocząsteczek żywicy i pigmentu. Istotnym wymaganiem stawianym farbom graficznym jest krótki czas ich schnięcia. W wypadku farb offsetowych schnięcie odbitki przebiega w dwu etapach. Są to: - koagulacja farby naniesionej na papier następująca w wyniku desolwatacji i odfiltrowania żywicy i pigmentu od rozpuszczalnika, który jest wchłaniany przez pory papieru ("wsiąkanie"); - ostateczne utrwalenie druku przez utlenienie i polimeryzację nienasyconych składników substancji błonotwórczej. Chcąc spełnić tak przeciwstawne wymagania, jakimi są jednoczesne zapewnienie stabilności farby graficznej i krótkiego czasu jej schnięcia (w nowoczesnych maszynach arkuszowych wymagany czas w[...]

Krajowy dyspergator osadów do uzdatniania chłodzącej wody obiegowej w przemyśle chemicznym DOI:

Czytaj za darmo! »

W skali ćwierćtechnicznej i przemysłowej zbadano opracowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego dyspergator osadów do uzdatniania chłodzącej wody obiegowej. Środek ten stosowany wraz z inhibitorem korozji i biocydem zapewnia wysoki (ok. 90%) stopień ochrony aparatury przed osadami i korozją nawet wtedy, gdy zanieczyszczenie i korozyjna agresywność wody są duże. W zakładach przemysłowych obowiązuje racjonalna gospodarka wodą, a zwłaszcza wodą chłodzącą. Polega to na ograniczaniu poboru stosowanej do uzupełniania układów chłodzeniowych świeżej wody z naturalnych zasobów (zwiększaniu recyklu wody obiegowej). Takie "zagęszczanie" układu chłodzenia zwiększa korozyjne działanie wody i skłonności do tworzenia w niej osadów. Zwiększanie zasolenia wody, obecność zawiesin oraz rozwój mikroorganizmów są przyczyną powstawania twardych osadów, ściśle przylegających do powierzchni aparatury - powierzchni, przez którą odbywa się wymiana ciepła. Sprzyja to korozji materiałów konstrukcyjnych (szczególnie korozji wżerowej) pod powierzchnią osadu oraz prowadzi do zmniejszenia współczynników wymiany ciepła1}. Tym niekorzystnym zjawiskom można zapobiegać przez zastosowanie chemicznych środków do uzdatniania wody. Polega to na dozowaniu odpowiednich preparatów odgrywających rolę inhibitora korozji i dyspergatora osadów oraz biocydów niszczących mikroorganizmy. Dotychczas uzdatnianie wody chłodzącej w polskich zakładach przemysłu chemicznego powierzano wyspecjalizowanym firmom zachodnim, takim jak Nalco Chemical, Betz, Misan Chimica. Badania Inż. Józefa OLSZEWSKA w roku 1969 ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. < Jest kierownikiem pracowni w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Specjalność - ochrona aparatury chemicznej przed korozją. Mgr inż. Zofia SIKORA w roku 1961 ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem pracowni w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysł[...]

Eter etylo-tert-butylowy wysokojakościowy komponent benzynowy z surowca odnawialnego

Czytaj za darmo! »

W pierwszych latach XXI w. w krajach rozwiniętych zintensyfikowane zostały działania legislacyjne na rzecz rozwoju produkcji paliw energetycznych i silnikowych z surowców odnawialnych. Projektowane przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego krajów, będących importerami kopalnych surowców energetycznych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zagospodarowanie n[...]

 Strona 1