Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ STRUGAŁA"

Badania nad technologiami zgazowania węgla w Polsce


  Przedstawiono informację na temat przebiegu dotychczasowej realizacji projektu badawczo- rozwojowego z zakresu zgazowania węgla realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Na tle założonych celów i oczekiwanych wyników Projektu przedstawiono zakres dotychczas przeprowadzonych badań i prac technicznych oraz scharakteryzowano ich rezultaty. Progress in strategic studies on fluized-bed and underground gasification of coal in Poland was outlined. W maju 2010 r. Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe "Zgazowanie węgla" rozpoczęło realizację Projektu o nazwie: "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii". Projekt realizowany przez czterech partnerów naukowych (AGH - Lider Projektu, IChPW Zabrze, GIG Katowice, Politechnika Śląska), finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a jego budżet dodatkowo powiększony został przez wkład partnerów przemysłowych (Katowicki Holding Węglowy SA, KGHM Polska Miedź SA, ZAK SA, TAURON Polska Energia SA, TAURON Wytwarzanie SA oraz Południowy Koncern Węglowy SA). Termin zakończenia realizacji Projektu został wyznaczony na maj 2015 r. Celem Projektu realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt.: "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" jest określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii węglowych w aspekcie opracowania racjonalnej polityki oraz podjęcia strategicznych decyzji odnośnie rozwoju czystych, węglowych technologii energetycznych, dywersyfikacji bazy surowcowej dla przemysłu chemicznego a także zwiększenia Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Andrzej Strugała, Grzegorz Czerski* Badania nad technologiami zgazowania węgla w Polsce Studies on coal gasification in Poland Dr hab. inż. Andrzej STRUGAŁA, prof. AGH w roku 1976 ukończył studia na Wydziale Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako[...]

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania do przygotowania c.w.u. - wymagania i metody badań

Czytaj za darmo! »

W Polsce do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych bardzo często stosuje się urządzenia gazowe. Z reguły do tego celu wykorzystywane są gazowe przepływowe ogrzewacze wody, natomiast rzadziej stosuje się gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody. Coraz szersze zastosowanie znajdują układy dwufunkcyjne do przygotowania c.w.u. oraz centralnego ogrzewania. Niemniej je[...]

Prognozowanie wartości ciśnienia rozprężania występującego podczas koksowania węgla w warunkach przemysłowych, na podstawie badań laboratoryjnych

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę prognozowania ciśnienia rozprężania w warunkach przemysłowych. Przeprowadzono cykl pomiarów ciśnienia rozprężania przy różnych stopniach ekspansji złoża karbonizowanej próbki węgla, wykorzystując zmodernizowaną w ramach projektu badawczego aparaturę laboratoryjną. Przyjęto, że stopień ekspansji, przy którym w warunkach laboratoryjnych uzyskano identyczną wartość ciśnien[...]

Suitability of coal gasification technologies for the chemical industry Ocena technologii zgazowania węgla z punktu widzenia ich przydatności dla przemysłu chemicznego DOI:10.12916/przemchem.2014.1393


  Industrial gasifiers for conversion of coals were compared to select the most suitable for production of synthesis gas. The coal quality and process conditions were taken into consideration. The entrained flow gasifiers with direct quench, bituminous coal slurries and steam/O2 mixt. were recommended for use for chem. industry. ln fluidized bed reactors CO2 was found an efficient gasification agent for the industrial scale. Dokonano oceny technologii zgazowania węgla pod kątem wymagań stawianych im przez przemysł chemiczny. Kluczowym elementem przy wyborze reaktora zgazowania jest przeznaczenie wytwarzanego gazu syntezowego. Konieczna jest również dokładna znajomość właściwości węgla przeznaczonego do procesu zgazowania, wymaganej mocy instalacji zgazowania, jak również przewidywanego czynnika zgazowującego. W świetle przedstawionej w artykule analizy na potrzeby przemysłu chemicznego, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę reaktory dyspersyjne z bezpośrednim chłodzeniem wodnym; w przypadku węgla kamiennego wykorzystujące dozowanie w zawiesinie wodnej, a w przypadku węgla brunatnego reaktory z suchym dozowaniem paliwa. Mogą też znaleźć zastosowanie reaktory fluidalne i transportujące z wykorzystaniem tlenu i pary wodnej jako czynnika zgazowującego. W przypadku reaktorów fluidalnych w przyszłości jako czynnik zgazowujący może być stosowany na skalę przemysłową także ditlenek węgla. Do wytwarzania gazu syntezowego w przemyśle chemicznym mogą być stosowane różne surowce, takie jak gaz ziemny, pozostałości ropne, koks naftowy, węgiel, biomasa, a także odpady. Obecnie głównym surowcem jest gaz ziemny, a podstawowymi produktami uzyskiwanymi z gazu syntezowego są nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne, chemikalia oraz paliwa ciekłe. W ostatnim okresie jednak coraz większe zainteresowanie skupia się na wytwarzaniu gazu syntezowego poprzez zgazowanie węgla, a tę właśnie metodę jego konwersji uznaje się za najbardziej perspekt[...]

Removing mercury from flue gases. A demo plant based on injecting dusty sorbents Usuwanie rtęci z gazów spalinowych. Instalacja demonstracyjna oparta na iniekcji sorbentów pylistych DOI:10.12916/przemchem.2014.2014


  A comprehensive review, with 56 refs., of passive and active methods for removal of Hg from flue gases from coal-fired industrial boilers. Construction, operational parameters and research program of a new demonstration plant for Hg removal were presented. Polska jest dużym emitorem rtęci. Roczna wielkość antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery wynosi powyżej 10 Mg. Ponad 60% udziału w tej emisji ma spalanie węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach. W publikacji przedstawiono instalację demonstracyjną do monitorowania i obniżania emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Instalacja ta, będąca przykładem wykorzystania technologii chemicznych w energetyce, znajduje się na terenie należącej do grupy Tauron Wytwarzanie SA Elektrowni "Łaziska" i jest usytuowana przy bloku energetycznym o mocy 225 MWe spalającym węgiel kamienny w kotle pyłowym. Kocioł ten, oprócz "standardowych" urządzeń oczyszczania spalin, jest wyposażony w układ do katalitycznej selektywnej redukcji tlenków azotu. Instalacja składa się z elektrofiltra, układu dozowania sorbentów pylistych umożliwiających ich wprowadzenie do spalin przed i za elektrofiltrem, filtra tkaninowego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do monitorowania m.in.zawartości rtęci i jej specjacji w gazach spalinowych. Wyniki badań przeprowadzonych w tej instalacji, zasilanej surowymi gazami spalinowymi z kotła przemysłowego w ilości ok. 5 tys. m3/h, pozwolą na opracowanie optymalnego układu usuwania rtęci z gazów spalinowych w aspekcie spełnienia wymagań tzw. Konwencji rtęciowej i/lub innych prawnych regulacji Unii Europejskiej, które mogą zostać wdrożone. Według US EPA (United States Environmental Protection Agency) pary rtęci oraz jej połączenia chemiczne zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych zanieczyszczeń środowiska1, 2). W środowisku naturalnym rtęć występuje w ilościach śladowych, ale ze względu na toksyczność oraz zdolność włączania się w cykle ob[...]

Effect of selected parameters of thermal pretreatment of bituminous coal on the mercury removal efficiency Wpływ wybranych parametrów procesu termicznej obróbki węgla kamiennego na skuteczność usuwania rtęci DOI:10.12916/przemchem.2014.2034


  Two Polish bituminous coals were thermally pretreated in stationary bed at 110-330°C in N2, air, CO2 or H2 streams to study the Hg removal efficiency. The efficiency was the highest for H2 (quite 80%) and increased with increasing the final temp. of the process and decreasing heating rate. Dwa niewzbogacone węgle kamienne poddano obróbce termicznej, analizując wpływ końcowej temperatury procesu, szybkości ogrzewania, czasu wytrzymywania w końcowej temperaturze, uziarnienia węgla oraz rodzaju i natężenia przepływu gazu nośnego na zawartość rtęci w produkcie końcowym. Największy wpływ na skuteczność usunięcia rtęci miała końcowa temperatura procesu, szybkość ogrzewania oraz rodzaj i natężenie przepływu gazu nośnego. Rtęć charakteryzuje się bardzo toksycznymi właściwościami1). Jej emisja do środowiska w każdej formie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, ponieważ podlega ona naturalnemu obiegowi2). W środowisku rtęć jest kumulowana przez rośliny oraz ryby i razem z nimi przedostaje się do łańcucha pokarmowego człowieka. Za główne źródło emisji rtęci spowodowanej działalnością człowieka uważa się procesy spalania paliw kopalnych3-6). Problem ten jest szczególnie istotny w Polsce, której sektor energetyczny jest oparty na węglu. Roczną emisję rtęci w Polsce szacuje się na poziomie 10 Mg7).Jednym ze sposobów ograniczenia emisji rtęci jest użytkowanie węgla o małej zawartości tego pierwiastka. Paliwo takie można wytworzyć w procesie obróbki termicznej8, 9). Metoda ta może znaleźć zastosowanie zarówno w elektrowniach węglowych10), jak i w instalacjach zgazowania węgla, które w niektórych krajach przeżywają obecnie dynamiczny rozwój11). Na efektywność tego procesu ma wpływ kilka paramentów, ale najistotniejszym czynnikiem jest temperatura. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ilość rtęci uwalnianej z węgla. Niemiej jednak dla niektórych węgli kamiennych w temp. powyżej 400°C obserwuje się spadek skuteczności tego p[...]

 Strona 1