Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA CIESZYŃSKA"

Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych


  Przedstawiono szeroką gamę reagentów proponowanych i stosowanych do ekstrakcyjnego wydzielania i rozdziału metali szlachetnych, a zwłaszcza jonów palladu(II). Zwrócono szczególną uwagę na zalety ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dzięki którym jest ona jedną z najczęściej stosowanych metod odzysku platynowców, występujących w śladowych ilościach, z różnorodnych roztworów odpadowych, ścieków, szlamów anodowych, zużytych katalizatorów samochodowych bądź katalizatorów przemysłowych. A review, with 79 refs., of methods for solvent extraction of Pt group metals, esp. Pd(II) ions present in trace amts., from spent solns., wastewater, anode slimes, as well as spent vehicle or industrial catalysts. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na metale szlachetne, szczególnie platynowce, takie jak pallad, platyna i rod. Spowodowane to jest wieloletnim stosowaniem ich jako dopalaczy w katalizatorach samochodowych, jako katalizatorów w procesach technologii organicznej, a ostatnio także jako katalizatorów dopalania spalin w nowoczesnych, przyjaznych środowisku piecach instalacji domowych. Poza tym stosowane są one również w wyrobach jubilerskich, chemii nieorganicznej, petrochemii, elektrotechnice, przemyśle szklarskim, dentystyce oraz jako lokata kapitału1-4). Głównym dostawcą platyny i irydu do początku lat sześćdziesiątych XX w. była Rosja. Po I Wojnie Światowej rozwinęło się także górnictwo i przetwórstwo tych metali w Republice Południowej Afryki i w Kanadzie. Obecnie obserwuje się upowszechnienie produkcji platynowców, przy czym wszystkie te metale, oprócz rutenu, są przemysłowo ważne. Prawie 97% światowej produkcji platynowców pochodzi aUniwersytet Ekonomiczny, Poznań; bPolitechnika Poznańska A NNA CIESZYŃSKAa, MAGDALENA REGEL-ROSOCKAb, MACIEJ WIŚNIEWSKIb,* Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych Extractive methods for recovery and separation of noble metals Dr inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA w roku 1999 uk[...]

 Strona 1