Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"aLeKsanDer m. gaŁKin"

Analiza wpływu parametrów kucia promieniowego prętów na siłę nacisku całkowitego


  Do wytwarzania prętów okrągłych ze stopów cyrkonu stosowane są kuźniarki promieniowe. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem naprężenia uplastyczniającego σp i parametrów technologicznych kucia promieniowego: kąta stożka kształtującego α, długości części zgniatającej kowadła i współczynnika tarcia μ na zmianę wartości całkowitej siły nacisku. Określono zakres tempera- tury przeróbki plastycznej kutego stopu oraz technologiczne parametry procesu kucia i parametry kowadeł, zapewniające obniżenie całkowitej sił nacisku w procesie kucia promieniowego w kuźniarce SKK-14. The radial forging machines are used for round zirconium bars production. In the work the results of research concerning the infl u- adial influence of the flow stress σp and technological parameters of radial forging: an angle of working cone inclination α, a length of working part of anvil lzgn and a friction coefficient on values of total load were presented. Moreover, the range of investigated alloy temperature, technological parameters of the forging process and anvils geometry which guarantee the reduction of the total load during process in SKK-14 radial horizontal forging machine were obtained. Słowa kluczowe: kucie promieniowe, całkowita si[...]

Właściwości reologiczne stopu Zr-Nb w warunkach kucia promieniowego na gorąco


  W pracy przedstawiono wyniki badań plastometrycznych zrealizowanych przy obciążaniu ciągłym i pojedynczym próbek ze stopu cyrko- nu typu Zr-Nb, za pomocą symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Badania wykonano przy zmiennych temperaturach (T = 350÷500 °С) i zmiennej prędkości odkształcenia w granicach 0,5÷15,0 s-1. Porównano także wyniki badań eksperymentalnych i teoretycz- nych dla krzywych płynięcia plastycznego σp - ε , otrzymanych przy wykorzystaniu modelu reologicznego, opartego na równaniach dotyczą- cych czynnika dziedzicznego, przeprowadzonych zgodnie z teorią pełzania materiałów. The paper presents the results of the plastometric tests executed in continuous and fractional loading of samples made from the Zr-Nb alloy, using the thermal-mechanical physical simulator Gleeble 3800. The researches were carry out with changing values of the temperature in range (T = 350÷500 °С) and changing values of the strain rate inrange 0,5÷15,0 s-1. The results of experimental and theoretical investigations were also compared for plastic flow curves, received by using the rheological model, leaning on the equations relate to the hereditary factor, conducted according to the theory of the creeping materials. Słowa kluczowe: stop Zr-Nb, model reologiczny, odkształcenie pojedyncze, odkształcanie na gorąco, badania plastometryczne, kucie pro- mieniowe Key words: Zr-Nb alloy, rheological model, fractional deformation, warm deformation, plastometric tests, radial forging 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 354 uplastyczniającego σp i największej plastyczności Λp stopów Zr-Nb, dla warunków odkształcania na ciepło. Ponadto dotąd nie prowadzono badań nad wpływem pojedynczego (cząstkowego) odkształcenia na reolo- giczne zachowanie się tych stopów w warunkach od- kształcania na ciepło, z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania procesu umocnienia odkształceniowego i dynamicznego usuwania skutków zgniotu. Dlate[...]

Analiza stanu naprężenia i odkształcenia podczas kucia promieniowego na ciepło prętów ze stopu Zr-Nb


  1. Wstęp. Kucie promieniowe jest jedną z ważnych operacji technologicznych stosowaną przy produkcji prętów ze stopów cyrkonu. Realizuje się ją w specja- listycznych maszynach do kucia promieniowego (ko- warki RKM). Odkształcenie wsadu odbywa się w nich nie na skutek pojedynczego udarnościowego gniotu, a w wyniku dużej ilości lokalnych odkształceń zada- wanych jednocześnie czterema kowadłami, zainstalo- wanymi względem siebie pod kątem 90º i przemiesz- czającymi się w kierunku promieniowym. Po każdym uderzeniu kowadeł, odkształcany materiał jest obra- cany o określony kąt skręcenia i przesuwany na od- powiednią długość do kotliny odkształcenia. Wysoka częstotliwość uderzeń kowadeł sprzyja podwyższeniu plastyczności technologicznej obrabianego materiału. Takie prowadzenie procesu pozwala uzyskać lepszą ja- kość i jednorodne właściwości gotowych prętów. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że najbardziej optymalnym przedziałem temperatury podczas przeróbki plastycznej prętów ze stopów cyr- konu w kowarce promieniowej RKM jest taki, który zapewnia spełnienie warunków odkształcenia na cie- pło, w zakresie podwyższonych prędkości odkształce- nia. Przy realizacji kucia w takim zakresie temperatury i prędkości odkształcenia można uzyskać podwyższoną plastyczność technologiczną oraz jednorodną budowę strukturalną odkształcanych stopów cyrkonu, w porów- naniu z własnościami prętów odkształcanych na zim- no oraz zmniejszyć nasycanie metalu gazami, co jest charakterystyczne dla prętów odkształcanych na gorą- co. Przy doborze schematu odkształcenia należy także optymalizować zależności pomiędzy wielkością posu- wu wsadu, częstotliwością jego odkształcania i kątem obrotu półproduktu, a parametrami geometrii kowadeł. Dla wyznaczenia wpływu wymienionych parame- trów na jakość prętów, przeprowadzono modelowanie fizyczne i numeryczne procesu promieniowego kucia wsadu ze stopu Zr-Nb. Wyniki modelowania posłuży- ły do określ[...]

Efekt cieplny podczas kucia promieniowego prętów ze stopu cyrkonu Zr-Nb w warunkach odkształcania na ciepło


  W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych i badań eksperymentalnych efektu cieplnego odkształcenia plastycznego podczas procesu kucia promieniowego prętów ze stopu cyrkonu Zr-Nb w zakresie temperatur 20÷500 ºC i przy prędkości odkształcenia 0,5 i 15 s-1. This paper presents results of mathematical modelling and physical research of thermal effect during radial forging of zirconium alloy rods at temperature under interval 20÷500 °С during strain rate 0,5 and 15 s-1 Słowa kluczowe: efekt cieplny, kucie promieniowe prętów, stop Zr-Nb, odkształcenie na ciepło Key words: thermal effect, radial forging of rods, zirconium alloy Zr-Nb, warm deformation.1. Wstęp. Obecnie w specjalistycznych kowarkach do kucia promieniowego (RKM) można wytwarzać stosunkowo szeroki asortyment osiowosymetrycznych wyrobów długich (pręty pełne i drążone, rury, prę- ty kształtowe drążone i in.). Cechą charakterystyczną tych maszyn kuźniczych jest sposób ustawienia narzę- dzi roboczych - kowadeł, które nie obracają się w nich, a przemieszczają promieniowo od powierzchni wsadu w kierunku jego środka i powracają do swego pierwot- nego położenia, podczas obrotu odkształcanego mate- riału i przesuwania go o zadany odcinek wzdłuż po- wierzchni roboczej kowadła. Pozwala to otrzymywać wysoką dokładność gotowych wyrobów. Procesy kucia za pomocą maszyn RKM są także przyjazne dla środo- wiska - charakteryzują się niskim poziomem hałasu, większą trwałością narzędzi i napędu. Duża niemonotoniczność odkształcenia, w połą- czeniu z jego lokalizacją, przy przeróbce plastycznej w kowarkach promieniowych RKM, pozwala podwyż- szyć plastyczność technologiczną odkształcanych ma- teriałów, co jest szczególnie ważne przy wytwarzaniu wyrobów z trudno odkształcalnych metali i stopów. Proces wytwarzania prętów ze stopów cyrkonu składa się z kilku głównych operacji technologicznych (wy- ciskanie, kucie, walcowanie wzdłużne i poprzeczne). Z doświadczeń uzyskanych po[...]

Analiza możliwości powstawania pęknięć podczas procesu ciągnienia drutu kwadratowego


  W pracy przeprowadzono numeryczną analizę procesu ciągnienia drutu kwadratowego oraz drutu kwadratowego skręconego opartego o program komputerowy Forge2007®, w której określono rozkład znormalizowanego kryterium Cockrofta-Lathama podczas zmiany przekroju kształtu i skręcenia drutów. Wykazano, że dla analizowanych wariantów ciągnienia nie wystąpią pęknięcia w gotowych wyrobach. In the work the numerical analysis of drawing square wire and square twisted wire on the base of Forge2007® program in which distribution of the normalized Cockroft-Latham criterion during changing of cross section and twisted wire has been shown. It was found that for the analyzed variants of drawing fracture don’t occurred in finished products. Słowa kluczowe: drut kwadratowy skręcony, MES, pękanie Key words: square twisted wire, FEM, fracture 1. Wprowadzenie. W porównaniu do tradycyjnych gwoździ okrągłych zastosowanie gwoździ kwadratowych skręconych zapewnia polepszenie odporności na poluzowanie połączonych elementów na skutek działania zmiennych obciążeń zewnętrznych [1]. Proces ciągnienia drutu kwadratowego skręconego jest realizowany przy zastosowaniu ciągadła, w którym podczas procesu ciągnienia zachodzi jednocześnie zmiana przekroju wsadu o przekr[...]

Modelowanie procesu kucia swobodnego wlewków ze stopu cyrkonu z grupy Zr-Nb przy wykorzystaniu prasy hydraulicznej


  W niniejszej pracy przedstawiono wyniki modelowania komputerowego procesu swobodnego kucia wlewków ze stopu cyrkonu z grupy Zr- -Nb, w warunkach odkształcania na gorąco, opartego na programie przemysłowym oraz eksperymentalnym. This paper presents results of computer simulation of the forging zirconium alloy Zr-Nb blanks process in hot condition. The results were obtained by factory and test mode simulation. Słowa kluczowe: modelowanie komputerowe, swobodne kucie wlewków, stop Zr-Nb, odkształcanie na gorąco Key words: computer simulation, forging of blanks, zirconium alloy Zr-Nb, hot deformation.Wstęp. Swobodne kucie wlewków jest pierwszą z operacji technologicznych wchodzących w skład cyklu produkcji prętów okrągłych, wytwarzanych ze stopów Zr-Nb i odbywa się ono w warunkach odkształ- cania na gorąco. Obecnie, zgodnie z technologią prze- mysłową, wlewki o średnicy 300÷500 mm nagrzewane są do temperatury 950÷1050 ºС w piecach muflowych (w środowisku utleniającym), a po nagrzaniu są wyci- skane w prasie hydraulicznej [1]. Cyrkon i jego stopy, posiadają sześciokątną sieć zwartą - do temperatury 860 °С, a po przekroczeniu tej temperatury - sieć prze- strzennie centrowaną [2]. W przypadku spadku tempe- ratury metalu do temperatury początku przemiany fa- zowej α+β→α, proces kucia jest przerywany i odkuwka powinna zostać znów nagrzana w piecu do temperatury początku przemiany fazowej α+β→β, po czym podda- wana jest dalszemu odkształcaniu. Jednak w warun- kach produkcyjnych proces kucia rozciąga się w czasie, co prowadzi do odkształcenia przedniej części wlewka w temperaturowym zakresie istnienia fazy β cyrkonu, a tylna część wlewka jest odkształcana w zakresie α+β. Oprócz tego, dodatkowe podgrzewanie wsadu pod- Modelowanie procesu kucia swobodnego wlewków ze stopu cyrkonu z grupy Zr-Nb przy wykorzystaniu prasy hydraulicznej Computer simulation of the forging zi[...]

 Strona 1