Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"LUDOMIR ŚLUSARSKI"

Inżynieria materiałowa a biotechnologia

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań oraz nauczania na poziomie akademickim w obszarze nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej są tradycyjnie trzy rodzaje materiałów: metale, ceramika i szkło oraz polimery, a ponadto sporządzane z nich kompozyty. Z reguły, zarówno w programach badawczych, jak i edukacyjnych, są one traktowane oddzielnie. W pracach projektowych, poprzedzających zastosowanie materiałów w praktyce, brane są pod uwagę ich właściwości i aktualne ceny, natomiast na ogół nie są uwzględniane przewidywane, w dalszej perspektywie, zmiany sytuacji w zakresie dostępności surowców, problemy ekologiczne oraz rozwój nowych technologii. Wyjątek stanowi nanotechnologia, której osiągnięcia stopniowo znajdują zastosowanie w odniesieniu do tradycyjnych materiałów. Natomiast nie zwrócono uwa[...]

Technologia gumy w XXI wieku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w zarysie stan obecny technologii gumy i na tym tle, przewidywane kierunki jej rozwoju w XXI w. Zwrócono uwagę na zastosowanie nowych odmian surowców, w tym o rozmiarach nanoskopowych. Omówiono perspektywy unowocześnienia technologii, a w szczególności procesów sporządzania i przetwórstwa mieszanek gumowych oraz wymieniono nowe rodzaje wyrobów gumowych, które powinny znaleźć[...]

Wielowarstwowe wyroby tkaninowo-gumowe


  Wyroby tkaninowo-gumowe mają strategiczne znaczenie dla gospodarki. W wyrobach tych, gdy tkaniny gumowane stanowią główny element, wykorzystuje się wzmacniające właściwości tkaniny oraz odporność powłoki gumowej na warunki użytkowania i wpływ środowiska. O trwałości tych wyrobów, na równi z właściwościami obu łączonych materiałów, decyduje adhezja między nimi. W praktyce produkcyjnej i w pracach badawczych zwiększenie wytrzymałości połączenia włókien chemicznych z elastomerami osiąga się, stosując impregnację adhezyjną kordów lub tkanin w kąpielach RFL (rezorcyna, formaldehyd, lateks). Nowszym, mniej kłopotliwym i rozwijanym ostatnio sposobem jest wprowadzenie bezpośrednio do mieszanki kauczukowej specjalnych substancji zwanych promotorami adhezji11). Ten carboxylated butadiene-acrylnitrile rubber comps. were prepd. by mixing the resp. rubbers with S (6%) and an accelerator (0.5-2.5%) and vulcanized at 160°C by using a com. rheometer. The vulcanizates were studied for mech. properties. The tensile strength and the Schopper abrasivity increased and optimum vulcanization time, Shore hardness and permanent strain after compression decreased with the increasing S content. The Mooney plasticity, relative elongation, elasticity modulus, ageing resistance, and brittleness temp. did not depend on the rubber compd. compn. Sieciowanie elastomerów może być konwencjonalne (z zastosowaniem siarki i przyspieszaczy) i niekonwencjonalne z zastosowaniem niekonwencjonalnych substancji sieciujących. Stosując metodę aInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy, Piastów; bPolitechnika Łódzka Maria Rajkiewicza, *, Ludomir Ślusarskib Wielowarstwowe wyroby tkaninowo-gumowe Multilayer textil-rubber goods Prof. dr hab. inż. Ludomir ŚLUSARSKI jest absolwentem Politechniki łódzkiej. Jest pracownikiem Instytutu Technologii Polimerów i Barwników tej uczelni. Tytuł profesora zwyczajne[...]

Wielowarstwowe wyroby tkaninowo-gumowe


  Wyroby tkaninowo-gumowe mają strategiczne znaczenie dla gospodarki. W wyrobach tych, gdy tkaniny gumowane stanowią główny element, wykorzystuje się wzmacniające właściwości tkaniny oraz odporność powłoki gumowej na warunki użytkowania i wpływ środowiska. O trwałości tych wyrobów, na równi z właściwościami obu łączonych materiałów, decyduje adhezja między nimi. W praktyce produkcyjnej i w pracach badawczych zwiększenie wytrzymałości połączenia włókien chemicznych z elastomerami osiąga się, stosując impregnację adhezyjną kordów lub tkanin w kąpielach RFL (rezorcyna, formaldehyd, lateks). Nowszym, mniej kłopotliwym i rozwijanym ostatnio sposobem jest wprowadzenie bezpośrednio do mieszanki kauczukowej specjalnych substancji zwanych promotorami adhezji. Instytut Przemysłu Gumowego w 2004 r. uzyskał patent nr 187854 na ten proces. Carboxylated (CH2=CH2)2/CH2=CHCN rubber was blended with ZnO and a coumarone resin, studied for rheolog. properties and used for rubberizing polyamide polyester fabrics. After vulcanization, mech. properties of the multilayer textile-rubber laminates were detd. by std. methods. A good adhesion of the rubber to the fibers used was achieved. Wyroby przemysłu gumowego w większości przypadków to wyroby gumowo-tekstylne. Mają one strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju, dotyczą bowiem takich dziedzin, jak transport (opony), przemysł wydobywczy, budownictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze (taśmy przenośnikowe), przemysł motoryzacyjny (pasy klinowe i zębate, uszczelki), węże, membrany. Jako element stanowiący jedną z wielu części wyrobu, tkaniny techniczne gumowane używane są do konfekcjonowania opon, węży, taśm transporterowych, pasków linowych i płaskich pasków napędowych. Płaskie pasy napędowe przeznaczone są dla przemysłu maszynowego i elektromaszynowego (napęd obrabiarkitokarki, automaty tokarskie, frezarki, wiertarki, szlifierki, napęd pras, elektrowni wodnych), przemysłu lekkiego (zgrzeblarki, p[...]

Skrobia modyfikowana jako uzupełniający napełniacz mieszanek gumowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania skrobi jako częściowego zamiennika sadzy lub krzemionki w mieszankach gumowych. Z uwagi na polarny charakter powierzchni i znaczne rozmiary cząstek napotkano problemy z uzyskaniem odpowiedniego stopnia dyspersji skrobi w ośrodku kauczukowym. W celu poprawy kompatybilności skrobi z kauczukiem poddano ją obróbce fizycznej lub chemicznej. W[...]

Możliwości ograniczenia skutków pożarów metodami inżynierii materiałowej

Czytaj za darmo! »

Rokrocznie w Polsce wybuchają liczne pożary, w których wyniku, mimo z reguły szybkiej interwencji straży pożarnej, giną ludzie albo ulegają ciężkim poparzeniom. W dniu 16.12.2009 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyła się narada, w której wzięła udział dyrekcja wspomnianego Centrum i zatrudnieni w nim specjaliści oraz przedstawiciele instytutów, w których są prowadzone badania, mające na celu ograniczenie palności materiałów stosowanych w budownictwie, bądź stanowiących wyposażenie wnętrz mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej - szkół szpitali, kin, hal wystawowych i in. Oprócz Gospodarzy reprezentowane były Instytut Technologii Drewna w Poznaniu i Instytut Włókiennictwa w Łodzi. W wyniku wymiany poglądów ustalono, że przyczyną nieszczęśliwych wypadków podczas pożarów jest najczęściej gwał towne rozprzestrzenianie się ognia lub emisja tlenku węgla bądź innych substancji toksycznych z ulegających pirolizie materiałów. Zdaniem specjalistów w dziedzinie pożarnictwa, decydujące znaczenie ma pierwszy okres trwania pożaru, wynoszący od kilku do ok. 20 minut. Jeśli w tym czasie mieszkańcy lub użytkownicy pomieszczeń zdołają sami albo z pomocą straży pożarnej opuścić budynek, to zwykle nie dochodzi do ich poważnych obrażeń. Jednak w wielu budynkach znajdują się duże ilości łatwopalnych materiałów włókienniczych (firanki, zasłony, obicia i wykładziny mebli, dywany, wykładziny podłogowe, pościel, odzież, ręczniki i in.). Natomiast z drewna, szczególnie w starym budownictwie, wykonane są często drzwi, okna, klatki schodowe, poddasza, podłogi, boazerie i inne elementy. W przypadku budowanych ostatnio domów jednorodzinnych niekiedy z drewna wykonana jest również konstrukcja ścian, a dach bywa pokryty trzciną. Rodzaje tych materiałów mają istotne znaczenie dla odporności ogniowej elementów wyposażeniowych i konstrukcyjnych, decydują o bezpieczeństwie pożarowym budynków. Jednak uzyskanie pozytywny[...]

 Strona 1