Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WINIAREK"

Redukcja kwasów karboksylowych do alkoholi i aldehydów pod ciśnieniem normalnym

Czytaj za darmo! »

Cztery alifatyczne kwasy karboksylowe (C3- C12) poddano katalitycznej redukcji wodorem do odpowiednich alkoholi, stosując katalizatory niklowe osadzone na nośnikach tlenkowych (zawierających tlenki kobaltu i żelaza) i prowadząc proces pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 498-623 K przy stosunku molowym wodór:kwas równym 8. Największą wydajność alkoholi oraz selektywność procesu uzyskano [...]

Selektywne uwodornienie modelowych <4> nienasyconych ketonów

Czytaj za darmo! »

Cztery a,b-nienasycone ketony poddano katalitycznemu uwodornieniu na platynowych katalizatorach osadzonych na nośn i kac h tlenkowych (ditlenek krzemu, tlenek magnezu, tritlenek glinu), modyfikowanych ditlenkiem tytanu lub ditlenkiem cyrkonu. Proces prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 423-523 K przy molowym stosunku wodoru do ketonu 2:1 oraz obciążeniu katalizatora 2 g/g h. Mo[...]

Zeolity wysokokrzemowe jako składniki katalizatorów syntezy małocząsteczkowych olefin metodą Fischera-Tropscha

Czytaj za darmo! »

Wytworzono kilka typów katalizatorów dwufunkcyjnych składających się z wysokokrzemowego zeolitu typu ZSM-5 i katalizatora metalicznego Fe-Mn. Badano ich aktywność i selektywność w syntezie niskich olefin w zależności od modułu i formy zeolitu, a także od sposobu preparatyki układu. ałocząsteczkowe olefiny są podstawowym surowcem wielkotonażowym w przemyśle chemicznym organicznym. Ich wytwar[...]

Catalytic activity of Ni3Al foils in decomposition of selected chemical compounds

Czytaj za darmo! »

Alloys based on the Ni3Al intermetallic phase, as compared to competitive group of nickel-based superalloys, exhibit high strength for high deformation velocity at elevated temperature, high resistance to oxidation and carburization at elevated temperature, and much better fatigue strength (they crack more slowly than other intermetallic phase-based alloys). However, common application of these alloys meets, quite a few technological drawbacks mainly related to insufficient plasticity and a tendency to brittle cracking [1, 2]. Additionally, Ni3Al-based alloys can be used in the form of honeycomb structures, which have an advantage in lightweight, highstiffness and high-strength over bulk Ni-based superalloys. Thus far, we have successfully fabricated Ni3Al thin foils by cold rolling of commonly casted ingots without any additional treatment. The proposed technology allows to obtain foils with thickness even below 50 μm and with micro- and nanograined structure [3, 4]. Methanol is expected to become an alternative energy source (a fuel) in the near future. It can be easily synthesized from biomass, natural gas, coal etc., which are more abundant resources than crude oil [8, 9]. Hexane, as the second analyzed compound in this field of research, is a component of many products related to the petroleum and gasoline industries. Nevertheless, as an effect of these applications, increasing amount of this compound is released to the atmosphere and possibility of hexane deactivations is important for environmental pollution reducing. Above mentioned mechanical properties of Ni3Al thin foils, and their additional good catalytic properties without any coating, allow to build microscale power sources and microreactors for air purification (e.g. MEMS, MECS) [3, 4]. The main purpose of this work was an assessment of catalytic effects observed while thermodecomposition reactions of methanol and hexane run over Ni3Al foil surface. Preli[...]

Aromatyczna frakcja C8 z toluenu i metanu - zalety i ograniczenia alternatywnej metody otrzymywania styrenu

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność serii katalizatorów magnezowych modyfikowanych kationami metali alkalicznych w reakcji utleniającego metylowania toluenu metanem. Największe wydajności aromatycznej frakcji C8 (etylobenzen, styren) uzyskano w obecności układu (2% Cs+ + 2% Na+)/MgO. Oznaczono stężenia centrów elektronodonorowych na powierzchniach badanych katalizatorów. Największe stężenia silnych centrów [...]

Temperaturowo programowana redukcja w badaniach oddziaływań SMSI i SOOI

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary temperaturowo programowanej redukcji (TPR) katalizatorów wanadowych otrzymywanych różnymi metodami i osadzonych na nośnikach o różnych właściwościach oraz katalizatorów typu platyna-monowarstwa tlenku wanadu-nośnik. Wykazano istnienie silnych oddziaływań tlenek-tlenek (SOOI) i metal-nośnik (SMSI), kształtujących aktywność i selektywność badanych katalizatorów. In se[...]

Synteza niskich olefin z CO i H2 w obecności modyfikowanych katalizatorów żelazowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano syntezę niskich olelin pod ciśnieniem ok. 1 MPa w obecności układów typu Fe-Mn, Fe-Mg, Fe-Cu-Zn0-K20 , Fe-Ti-Zn0-K20 . Największą ilość olefin otrzymano prowadząc reakcję w obecności katalizatora typu 20 Fe-80 Mn, a najbardziej selektywny był katalizator typu 100Fe-20Cu- -10ZnO-8K2O. Zbadano zależność aktywności i selektywności katalizatorów od ciśnienia, temperatury reakcji i obciążenia katalizatora. W literaturze opublikowanej w ostatnich latach, dotyczącej selektywnej syntezy niskich olefin z tlenku węgla i wodoru, wiele uwagi poświęcono badaniom przeprowadzonym nad modyfikowalnymi katalizatorami żelazowymi. Katalizatory te powinny odznaczać się małą aktywnością w re a k cji wzrostu łańcucha węglowego, wykazywać umiarkowaną aktywność w reakcji uwodornienia oraz powinny pracować w wyższej temperaturze niż konwencjonalne katalizatory żelazowe czy kolbaltowe. Z reguły w skład kontaktu żelazowego wchodzi kilka innych metali lub tlenków metali, które zmieniają właściwości i katalityczne działanie układu. W badanych ostatnio katalizatorach żelazowych zastosowano następujące komponenty: m a n g a n 1 4), miedź i c y n k 5. 6), ty ta n 7 fi), magnez 10> n) i potas 12. 13) jako promotor. Obecność manganu i magnezu zwiększa selektywność syntezy Fischera-Tropscha w kierunku tworzenia olefin, obecność cynku powoduje powstawanie związków o krótszym łań cuchu, tytanu zaś — zmniejsza zawartość metanu w produktach przemiany. Obecność potasu w układzie zawsze prowadzi do zwiększenia ciężaru cząsteczkowego produktów (mniejsza zawartość metanu) i wzrostu stosunku otrzymanych olefin do parafin. Podczas reakcji syntezy z tlenku węgla i wodoru n astępuje zmniejszenie objętości wyjściowej mieszaniny. Zgodnie z regułą przekory zwiększenie ciśnienia reakcji powoduje przesunięcie równowagi w kierunku tworzenia się produktów. Dlatego reakcje syntezy z CO i H2 korzystnie jest prowadzi[...]

 Strona 1