Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"JACEK GÓRALSKI"

Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do badań depozytu węglowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przykłady zastosowania metod temperaturowych do badań depozytu węglowego powstającego na powierzchni katalizatorów typu metal/nośnik. Wykorzystanie temperaturowo programowanego utlenienia (TPO) oraz temperaturowo programowanej reakcji powierzchniowej (TPSR) umożliwiło uzyskanie informacji dotyczących struktury, lokalizacji i reaktywności powstających indywiduów węglowych. Por[...]

Badania depozytu węglowego powstającego na katalizatorach typu Co/nośnik z wykorzystaniem technik temperaturowo programowanych

Czytaj za darmo! »

Za pomocą technik temperaturowo programowanego utleniania TPO (temperature-programmed oxidation) i uwodornienia TPSH (temperature-programmed surface hydrogenation) oraz metodą analizy ilościowej zbadano wpływ nośników na ilość i reaktywność depozytu węglowego powstającego na katalizatorach Co/Al2O3, Co/SiO2 i Co/ ZrO2 w reakcji krakingu acetylenu. Stwierdzono, że ilość depozytu węglowego o[...]

Fotoredukcja ditlenku węgla metanem


  Porównano właściwości katalizatorów Pt/TiO2, Ni/TiO2 i Pt/SiO2, Ni/SiO2 w reakcji redukcji ditlenku węgla metanem w obecności promieniowania UV i bez jego udziału. Stwierdzono, że w obecności promieniowania UV następuje jedynie nieznaczny wzrost aktywności badanych katalizatorów, który praktycznie nie zależy od rodzaju zastosowanego nośnika. Pt and Ni were deposited on SiO2 and TiO2 substrates by wet impregnation and used as photocatalysts for dry CO2 reforming of MeH in Ar at 430-510°C under UV irradn. (max. emission at wave length 386 nm). The TiO2-supported catalysts showed higher CO2 adsorption capacity than the SiO2-supported ones. The Ni catalysts showed higher activity than the Pt ones independently on the support used. No substantial effect of the catalyst photoactivation was obsd. Procesy fotokatalityczne są często stosowane w technologiach chemicznych związanych z szeroką rozumianą ochroną środowiska. Za ich pomocą można efektywnie usuwać zanieczyszczenia organiczne i biologiczne zawarte zarówno w wodzie1), jak i w powietrzu2). Spośród opisywanych w literaturze fotokatalizatorów najszerzej badanym i stosowanym ze względu na korzystne właściwości jest TiO2. Jego właściwości fotokatalityczne można modyfikować poprzez domieszkowanie innym tlenkiem półprzewodzącym lub osadzeniem na jego powierzchni fazy metalicznej. Najczęściej stosowana jest platyna. Układ Pt/TiO2 to niezwykle ważny i na ogół bardzo aktywny fotokatalizator3, 4). Natomiast układ Ni/TiO2 jest dobrym katalizatorem reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla5) DRM (dry reforming of methane). Reakcja DRM od lat jest w centrum zainteresowania badaczy zajmujących się katalizą heterogeniczną. Proces ten stanowi źródło otrzymywania gazu syntezowego. Reakcja suchego reformingu metanu jest endotermiczna i przebiega wg równania CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 (ΔH = 247 kJ/mol) (1) Równanie (1) przedstawia ogólny zapis reakcji. W warunkach rzeczywistych proces ten bi[...]

Badania aktywności katalizatorów rodowych i rodowo-srebrowych w reakcji metanizacji dwutlenku węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów rodowych i rodowo-srebrowych w reakcji metanizacji dwutlenku węgla. Katalizatory rodowe wykazywały wysoką aktywność i selektywność. Katalizatory rodowo- srebrowe o zawartości rodu mniejszej od 30% nie były aktywne w reakcji metanizacji, a w wypadku większej zawartości rodu w bimetalu ich aktywność ogólnie była niższa niż czystego rodu. W związku z ciągle wzrastającym znaczeniem węgla w światowej energetyce istnieje duże zainteresowanie jego gazyfikacją i chemicznym przerobem na wysokokaloryczne paliwa oraz surowce dla przemysłu chemicznego. Dlatego też zwiększa się liczba prac poświęconych syntezie Fischera-Tropscha, a zwłaszcza doborowi odpowiednich katalizatorów o wysokiej aktywności i selektywności. Z punktu widzenia katalizy stosowanej istnieją następujące powody do rozważań nad reakcją metanizacji: otrzymywanie paliw bogatych Tabela 1. Rezultaty badań reakcji metanizacji dwutlenku węgla Katalizator H2:C02 ^CH4 [%] W co [%] tmaxiCHi) [°C] 1P(CHA) [°C] l p(CO) [°C] a 100 5 300 150 500 0,5% Rh/Al20 3 b 62 8 350 150 350 с 85 14 350 150 300 a 100 - 300 100 1% Rh/Al20 3 b 68 3 350 150 400 с 97 10 300 150 350 a 100 5 250 150 500 2% Rh/Al20 3 b 75 11 250 150 400 с 100 15 300 150 350 a 100 11 250 100 500 5% Rh/Al20 3 b 68 27 250 100 350 с 100 28 250 100 300 a 100 8 400 250 450 Czerń Rh b 21 17 500 300 400 с 33 15 400 300 350 a 92 7 350 170 470 30% Rh-70% Ag/Al20 3 b 19 18 450 270 370 [...]

Usuwanie śladowych ilości tlenu z gazów obojętnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości odtleniające układu MnO/nośnik dla różnych nośników (A120 3, sita molekularne 5A, 10X, 13X, wypełnienie do chromatografii Gas-Chrom Q). Na podstawie badań chemisorpcji tlenu i badań TPR stwierdzono, że pojemność chemisorpcyjna układu MnO/nośnik odpowiada powstaniu MnOt 5. Wysoki stopień odtleniania (1 część tlenu na 109 części gazu), wielkość pojemności sorpcyjnej oraz wyraźna zmiana zabarwienia z jasnozielonego na brązowe świadczą o przydatności układów MnO/nośnik do efektywnego usuwania tlenu z gazów obojętnych (hel, argon , azot). Tlen stanowi najbardziej powszechne zanieczyszczenie gazów obojętnych, takich jak hel, argon, azot. Wiele reakcji chemicznych jest bardzo czułych na minimalne ilości tlenu. Należą do nich np. reakcje katalityczne zachodzące na powierzchni metali lub związków metaloorganicznych. Zatem zrozumiałe wydaje się zainteresowanie problematyką związaną z usuwaniem śladowych ilości tlenu z gazów obojętnych, stanowiących środowisko reakcji chemicznych wyjątkowo czułych na tlen1^ 9). Do odtleniania wykorzystywano wiele suchych układów: miedź, srebro, tlenki wanadu, chromu, kobaltu i manganu po uprzedniej redukcji za pomocą wodoru w podwyższonej temperaturze. Układy mokre, jak np. roztwór chromu II lub alkaliczny roztwór pirogallolu są mniej przydatne do usuwania tlenu, gdyż powodują wilgotnienie oczyszczanych gazów. Ponadto roztwór chromu II zanieczyszcza te gazy wodorem, a alkaliczny roztwór pirogallolu - tlenkiem węgla8). Jak wynika z literatury, stosunkowo często do odtleniania gazów jest stosowana aktywna miedź o[...]

Wpływ rodzaju nośnika i warunków preparatyki na redukowalność katalizatorów kobaltowych

Czytaj za darmo! »

Wykorzystując technikę temperaturowo programowanej redukcji (TPR) scharakteryzowano fazy katalizatorów kobaltowych naniesionych na Al2O3, SiO2 oraz ZrO2. Stwierdzono, że silne oddziaływania metal-nośnik występują jedynie w przypadku układów Co/Al2O3 oraz Co/SiO2, a skład faz znajdujących się na powierzchni tych katalizatorów zależy od temperatury kalcynacji. To prepare 2, 4, 10 and 15% Co [...]

Katalizatory platynowe na nośnikach bitlenkowych w reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Przebadano właściwości katalizatorów platynowych zawierających 2% i 5%Pt na nośnikach: 10%TiO2/SiO2, 10%TiO2/Al2O3-SiO2, 5%TiO2/Al2O3, 10%TiO2/Al2O3. W celu porównania właściwości katalitycznych układów mono- i bitlenkowych, przebadano również katalizatory zawierające 2%Pt i 5%Pt na SiO2 i TiO2. Na nośniki komercyjne TiO2 nanoszono z izopropanolanu tytanu. Platynę wprowadzono z kwasu chlor[...]

Zawęglanie katalizatorów podczas katalitycznych procesów przemysłowych.Zapobieganie dezaktywacji i usuwanie depozytów.

Czytaj za darmo! »

Powstawanie depozytów węglowych na powierzchni katalizatorów, towarzyszące reakcjom węglowodorów, ma istotne znaczenie dla przebiegu wielu procesów przemysłowych. W pracy przedstawiono informacje dotyczące mechanizmu powstawania depozytu, jego wpływu na dezaktywację katalizatora, a także sposoby zapobiegania dezaktywacji oraz metod} regeneracji katalizatorów. ezaktywacja katalizatorów, któr[...]

 Strona 1  Następna strona »