Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KOWALSKI"

Projektowanie cewek Rogowskiego w technologii obwodów drukowanych


  Najbardzie rozpowszechniony sposóbm pomiaru dużych prądów zmiennych jest oparty na rdzeniowych przekładnikach prądowych. Posiadają one zrówno zalety, jak i wady. Podstawową zaletą jest ich twałość, niezawodność, prostota budowy oraz możliowść przenoszenia dość dużych mocy. Mają jednak wiele wad - wąski zakres przenoszenia liniowego, z błędem przenoszą udary prądowe zawierające składową stałą, są bardzo ciężkie, a ich masa wzrasta wraz ze wzrostem prądu znamionowego przekładnika. Z tych powodów szuka się sposobów pomiaru prądu, które by wyeliminowały wady klasycznego przekładnika prądowego. Pozbawiona tych wad metoda pomiaru prądów może być zrealizowana przy pomocy cewek Rogowskiego. Wykorzysuje się w nich następującą zasadę: prąd przemienny o natężeniu i przepływający przez przewodnik indukuje w sąsiednim uzwojeniu napięcie u. Cewka Rrogowskiego to transformator powietrzny, którego jednym uzwojeniem jest przewodnik z płynącym przez niego, mierzonym prądem przemiennym, a drugim cewka wykonana z drutu nawinięta na rdzeniu z materiału dielektrycznego lub płytka drukowana z gęsto naniesionym uzwojeniem. Sygnałem wyjściowym z cewki Rogowskiego jest napięcie. Napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do pochodnej mierzonego prądu. Chcąc uzyskać przebieg wartości chwilowej trzeba użyć układu całkującego. Podstawowymi zaletami cewek Rogowskiego są: bardzo duży zakres prądów mierzonych oraz duża liniowość. Z uwagi na coraz dokładniejsze metody produkcji płytek drukowanych jak i zapewnienie powtarzalności obwodów drukowanych opłacalne stało się wykonywanie cewek Rogowskiego w oparciu o wielowarstwowe druki PCB. Cewki Rogowskiego wykonane w technologii obwodów drukowanych różnią się od tradycyjnych rozwiązań, gdzie zwoje nawijane są na sztywnym lub elastycznym karkasie. Zasadnicza różnica bierze się stąd, że zwoje wykonane na 148 Elektronika 7/2011 płytkach drukowanych mogą mieć różny kształt oraz wystepują w postaci skupionych zestaw[...]

Nowy interfejs użytkownika w urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Urządzenia EAZ, powszechnie stosowane w przemyśle w zakresie średnich napięć, są wyposażone w różne systemy interfejsowe, umożliwiające użytkownikowi zarządzanie nimi. Najczęściej jest to klawiatura na płycie czołowej urządzenia, specjalny programator, dołączany w razie potrzeby, lub zewnętrzny komputer dołączany do urządzenia. Lokalna klawiatura służy do wywoływania określonych danych na wy[...]

Pomiarowy przekładnik napięciowy na bazie transformatora bezrdzeniowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac nad modelem przekładnika napięciowego na bazie transformatora bezrdzeniowego o mocy nominalnej po stronie wtórnej mniejszej od 0,1 VA. Prowadzone prace w tym zakresie służą zastąpieniu dotychczasowych pomiarowych przekładników napięcia wykonanych w postaci transformatorów rdzeniowych małej mocy, pracujących przy obciążeniu nominalnym po stronie wtórnej r[...]

Bezprzewodowa komunikacja w urządzeniach pomiarowych dla elektroenergetyki

Czytaj za darmo! »

W urządzeniach pomiarowych dla elektroenergetyki jest realizowana cyfrowa transmisja danych. Przesyłane są wyniki pomiarów oraz nastawy urządzeń. Jeżeli urządzenia pracują w niekorzystnych warunkach środowiskowych, to wykorzystuje się łączność bezprzewodową.Wartykule omówiono następujące rodzaje komunikacji bezprzewodowej: - transmisja niekodowana z użyciem modemu radiowego TLX2401, - transmisja bluetooth przez łącze szeregowe USB, - transmisja bluetooth z danymi kodowanymi protokołem Modbus. Transmisja niekodowana z użyciem modemu radiowego TLX2401 Celem projektu było stworzenie układu pośredniczącego w transmisji danych pomiędzy modułem USB (ZL2USB), a częścią radiową (TLX2401). Moduł USB bazuje na układzie transmisyjnym FT232BL odbiera dane w standardzie USB przesyłane [...]

Wizualizacja mocy i energii elektrycznej w mobilnych urządzeniach pomiarowych

Czytaj za darmo! »

W sieciach średniego napięcia coraz częściej wymagane są pomiary mocy i energii elektrycznej, bazujące na wynikach pomiarów mocy czynnej, biernej i pozornej. Zbieranie informacji i wizualizacja wartości pomiarowych w urządzeniach mobilnych odbywa się zazwyczaj na ciekłokrystalicznych wyświetlaczach graficznych LCD. Poniżej przedstawiono opracowaną w ITR metodę i układ do wizualizacji mocy i energii. Prowadzone prace koncentrowały się m.in. na wyborze odpowiedniego wyświetlacza graficznego LCD z odpowiednim sterownikiem i jego pełnej integracji z urządzeniem pomiarowym. Dużo uwagi poświęcono testom w zakresie czasu reakcji wyświetlacza na daną komendę, szybkości zmian wyświetlanego obrazu oraz możliwościom uzyskania dużej gamy odcieni szarości. Przy realizacji zadania projektu[...]

Zasilanie urządzeń prądem operacyjnym o dużej dynamice zmian


  W elektroenergetyce często spotykamy się z problemem zasilania urządzeń pomiarowych i zabezpieczeniowych. Przeważnie stosuje się napięcie pomocnicze, pochodzące z dodatkowego transformatora potrzeb własnych. Nie jest to rozwiązanie tanie i ma sens w przypadku dużych rozdzielni. Ponadto zasilanie pomocnicze może ulec awarii. Dla urządzeń samodzielnych lub małych rozdzielni najkorzystniejsze jest zasilanie z mierzonego prądu lub napięcia. Urządzenia tak zasilane nazywamy autonomicznymi. Dopóki płynie prąd lub jest napięcie, istnieje zasilanie, gdy nie ma czego mierzyć, nie ma też zasilania. W artykule zajmiemy się problemem zasilania prądem operacyjnym. Zakres zmian mierzonych prądów jest zwykle dużo większy niż zakres zmian napięć. Każda rozdzielnia jest przewidziana do pewnego zakresu prądów opisanego w stosunku do tak zwanego prądu nominalnego In. Dla celów zabezpieczeniowych, zazwyczaj istotny zakres zawiera się od 0,1 do 2 In. Ale w stanach zwarciowych prąd płynący dochodzi do 20 In. Stąd można oszacować, że dynamika zmian prądu wynosi 200×. Ale, aby urządzenie zasilane autonomicznie zaczęło mierzyć już od 0,1 In, to powinno zacząć prac[...]

Układ zabezpieczenia termicznego silnika elektrycznego na przykładzie urządzenia ZPZ-310


  Zabezpieczenia termiczne silników elektrycznych są stosowane w celu uniknięcia awarii silnika na skutek przeciążenia. Przeciążenie zaczyna się od wzrostu obciążenia wału silnika, spadku napięcia zasilania lub wzrostu temperatury otoczenia. Prowadzi to do wzrostu prądu płynącego przez uzwojenie silnika a tym samym do wzrostu strat mocy na rezystancji uzwojeń stojana, strat w klatce wirnika, strat w rdzeniu i w efekcie do wzrostu temperatury silnika. Ponieważ izolacja przewodów uzwojeń jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury, to następuje jej degradacja. Zwiększają się prądy upływności i dalej rośnie temperatura uzwojeń. W chwili spadku rezystancji izolacji poniżej 100 MΩ dla napięcia 500V zaczyna się niekontrolowany i nieodwracalny proces zniszczenia silnika na skutek zwarcia lub pożaru. Uszkodzeniu ulegają uzwojenia stojana i wirnika oraz łożyska toczne. Rys. 1. Silnik elektryczny trójfazowy 22 kW, 400 V, 1400 obr/min, z czujnikiem temperatury i zabezpieczeniem termicznym Fig. 1. Three-phase electric motor 22 kW, 400 V, 1400 r/min w[...]

Iskrobezpieczny moduł do transmisji światłowodowej


  Urządzenia pracujące w strefach zagrożonych wybuchem podlegają specjalnym wymaganiom, dotyczącym warunków pracy oraz odporności na wywołanie zapłonu atmosfery wybuchowej. Wymagania te są opisane w dyrektywie ATEX. Jeśli urządzenie nie spełnia takich wymogów, powinno być umieszczone w odpowiedniej osłonie, która odizoluje je od wybuchowej atmosfery. Większość współczesnych urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych czy sterujących nie pracuje samodzielnie. Z reguły wyposażone są w systemy łączności i komunikują się między sobą lub z oddalonymi systemami nadrzędnymi. Coraz częściej jako medium transmisyjne wykorzystuje się światłowody. Mają one wiele zalet, pozwalają na wysoką prędkość transmisji, umożliwiają łączność na duże odległości i są odporne na zakłócenia. Jeśli urządzenia komunikujące się ze sobą są umieszczone w ognioszczelnych, przeciwwybuchowych osłonach, to łącza transmisyjne, aby spełniły swoje zadanie, muszą być wyprowadzone poza te osłony do atmosfery wybuchowej. W związku z tym takie łącza muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX. W przypadku światłowodów te wymagania są opisane w normie PN -EN 60079-28. Iskrobezpieczny moduł do transmisji światłowodowej Założono taką konstrukcję modułu, aby zapewnić jego mak[...]

Analiza wpływu geometrii przetworników prądowo-napięciowych na ich parametry elektryczne


  W artykule przedstawiono wyniki badań, mające na celu znalezienie empirycznych zależności pomiędzy czułością bezrdzeniowego przetwornika prądowo-napięciowego, wykonanego w technologii PCB a wymiarami geometrycznymi jego elementów konstrukcyjnych. Wyznaczone zależności pozwalają zaprojektować bezrdzeniowy przetwornik o zadanej czułości z dokładnością kilku procent. We współczesnej energetyce do pomiaru prądów fazowych coraz częściej - zamiast klasycznych przekładników prądowych - wykorzystywane są nowoczesne czujniki, które w swojej konstrukcji nie zawierają rdzenia z materiału magnetycznego. Jednym z nich jest cewka Rogowskiego, opisana po raz pierwszy przez Waltera Rogowskiego w 1912 r. Cewka Rogowskiego, zwana także pasem Rogowskiego lub transformatorem bezrdzeniowym, jest w istocie czujnikiem pola magnetycznego, dającym na wyjściu napięcie proporcjonalne do pochodnej natężenia prądu w obwodzie mierzonym. Iloraz wartości skutecznej napięcia na wyjściu cewki i wartości skutecznej prądu sinusoidalnego o częstotliwości 50 Hz jest nazywany czułością cewki. Zaletą przetworników pracujących na zasadzie cewki Rogowskiego jest bardzo duża dynamika pomiaru oraz szerokie pasmo pomiarowe. Wadą natomiast jest konieczność stosowania układów całkujących. Dopiero rozwój nowoczesnej elektroniki półprzewodnikowej, szczególnie pojawienie się na rynku wzmacniaczy operacyjnych o niskich szumach, małym napięciu [...]

Bezrdzeniowe przetworniki prądowe o konstrukcji rozłączalnej


  Bezrdzeniowe przetworniki prądowe pracujące na zasadzie cewki Rogowskiego charakteryzują się dużą dynamiką pomiaru, szerokim pasmem pomiarowym oraz doskonałą liniowością [1]. Przetworniki wykonane w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych (PCB) cechuje ponadto duża precyzja i powtarzalność wykonania, dzięki czemu jest możliwość uzyskania pełnej symetrii rozmieszczenia zwojów, a to z kolei gwarantuje małą wrażliwość pomiaru na zakłócające pola magnetyczne, niezwiązane z mierzonym prądem. W energetyce zastosowanie znajdują przetworniki o konstrukcji sztywnej umieszczane w rozdzielnicy na szynach lub przewodach prądowych. Przetworniki instaluje się również na kablach, przy czym średnica wewnętrzna przetwornika musi być odpowiednio duża, aby przeszło przez niego złącze (mufa) kabla. W modernizowanych instalacjach energetycznych często [...]

 Strona 1  Następna strona »