Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Warych"

Z półki księgarskiej - Mirosław Nizielski, Krzysztof Urbaniec APARA TURA PRZEMYSŁOWA

Czytaj za darmo! »

Recenzowany skrypt zawiera jedenaście rozdziałów, poprzedzonych przedmową, w której autorzy określają przeznaczenie pracy, mającej stanowić rozszerzenie wiedzy o budowie aparatury przemysłowej dla studentów z kierunków mechanika, budowa maszyn i petrochemia na Politechnice Warszawskiej. Autorzy arbitralnie dokonali podziału omawianej aparatury (zasadniczo wg zewnętrznego obrysu jej kształtu), wyróżniając zasadnicze cztery grupy aparatów, określonych jako aparaty zbiornikowe, kolumnowe, płytowe i bębno[...]

Z półki księgarskiej Josef Draxler, Matthaus Siebenhofer VERFAHRENSTECHNIK IN BEISPIELEN. PROBLEMSTELLUNGEN, LÖSUNGSANSATZE, RECHENWEGE (Inżynieria chemiczna w przykładach. Problemy, rozwiązania, obliczenia) DOI:

Czytaj za darmo! »

Recenzowana książka stanowi kompendium podstaw inżynierii chemicznej, obejmujące podstawowe zagadnienia procesów inżynierii oraz reaktory, z niewielkim udziałem operacji procesowych (mechanische verfahrenstechnik). Zagadnienia poddane zostały analizie merytorycznej i rozwiązywane odpowiednimi metodami numerycznymi. Autorzy nie podają wprawdzie programów obliczeniowych, ale wskazują, że korzystali z odpowiednich pakietów programowych umożliwiających rozwiązywanie stojących przed nimi problemów. Projektowanie instalacji chemicznych jest częścią programu kształcenia w inżynierii chemicznej. Na innych kierunkach problemy stanowiące podstawy projektowania procesowego mają niewielki udział w całości przekazywanej wiedzy. Recenzowana książka jest nietypową mo[...]

Modelowanie procesów odpylania gazów w skruberach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody obliczania skruberów stosowanych w procesach odpylania gazów. Zebrano równania pozwalające na obliczanie rozmiarów kropli cieczy generowanych w tych urządzeniach oraz usystematyzowano zależności opisujące sprawność odpylania dla różnych mechanizmów wydzielania cząstek aerozolowych na kroplach. Dokonano również przeglądu modeli pozwalających na obliczanie sprawności od[...]

Odsiarczanie gazu w skruberze zderzeniowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono serię badań procesu absorpcji SO2 metodą alkaliczną i wapienno-wapniową w skruberze z dwoma współosiowo zderzającymi się strumieniami cieczy. Badania doświadczalne procesu odsiarczania gazu zanieczyszczonego ditlenkiem siarki wykazały dużą efektywność omawianego urządzenia. Skruber zderzeniowy jest dość ciekawą alternatywą dla klasycznie stosowanych skruberów natryskowych. [...]

Processes of biogas cleaning for use in CHP units Procesy oczyszczania biogazu do zasilania układów kogeneracyjnych DOI:10.15199/62.2017.1.8


  A review, with 26 refs., of biogas pollutant, their disposal methods and acceptable concn. ranges of contaminants for the proper operation systems. Dokonano przeglądu metod oczyszczania biogazu pod kątem eliminacji zanieczyszczeń i doprowadzenia jego składu do wymogów dla urządzeń energetycznych stosowanych w układach kogeneracyjnych. Wskazano zanieczyszczenia wywierające niekorzystny wpływ na pracę urządzeń oraz podano nieprzekraczalne wartości ich stężenia w biogazie oczyszczonym w zależności od typu aparatu. Wskazano procesy i ich zalecaną kolejność w instalacji oczyszczania biogazu, a także omówiono metody usuwania poszczególnych zanieczyszczeń, pozwalające na prawidłową pracę urządzeń rozproszonej produkcji energii. Rozwój techno-ekonomiczny jest nierozerwalnie związany ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Produkcji energii z surowców konwencjonalnych towarzyszy emisja szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i aerozolowych, z czego wynika konieczność wydzielania ich z gazów odlotowych i, następnie, utylizacji jako odpadów. Innym niekorzystnym efektem wzrostu podaży energii jest wzmożone zużywanie paliw konwencjonalnych, określanych jako nieodnawialne. Wszystkie te czynniki skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które byłyby łatwo dostępne, tanie i wywierały możliwie niewielki wpływ na środowisko naturalne. W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się intensywny rozwój i postęp technologiczny w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak biomasa, Słońce, wiatr, woda, wnętrze Ziemi. Zasadniczą przeszkodą w rozwoju nowatorskich rozwiązań i złożonych technologii jest wysoki koszt początkowy (inwestycyjny), zwłaszcza we wstępnym etapie ich rozwoju, oraz często niekonkurencyjna cena jednostkowa energii w porównaniu z energetyką zawodową. Aby umożliwić wprowadzenie tych rozwiązań do sektora energetyki, wciąż potrzebne są różnego rodzaju inicjatywy ustawodawcze wspierające produkc[...]

 Strona 1