Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej ZBROWSKI"

The impact of the texture and the roughness of the surface on the results of tests executed with the use of a triangular laser head

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań dokumentujące wpływ chropowatości i kierunkowości struktury powierzchni na wyniki pomiarów realizowanych z zastosowaniem laserowej głowicy triangulacyjnej. Jako powierzchnię projekcji plamki lasera wykorzystano czoła trzech stalowych trzpieni obrobione poprzez toczenie, szlifowanie oraz elektrodrążenie. Każda z powierzchni charakteryzuje się odmiennym rodzajem tekstury wynikającym z kierunkowości śladów obróbki oraz odmienną wartością chropowatości. Abstract. The article presents the results of tests investigating the influence of the roughness and the texture of the surface on the results of measurements taken with the use of a triangular laser head. As test samples the heads of three steel plungers that were subject to turning, grinding and electrical discharge machining were used. Each surface is characterised by different texture resulting from the directional character of traces left by the machining tool and a varied value of roughness. (Wpływ tekstury i chropowatości na wyniki pomiarów z wykorzystaniem laserowej głowicy triangulacyjnej). Słowa kluczowe: triangulacja laserowa, chropowatość powierzchni, tekstura, rozrzut wskazań Keywords: laser triangulation, surface roughness, texture, dispersion of indications Introduction The use of a triangular laser head is one of noncontact measurement methods [1, 2, 3, 4]. The positioning of the test surface is estimated with the use of a set of rightangled triangles. A laser diode emits a light beam used for the measurement, which once formed by the optical system runs in the direction of the surface of the test object, and forms on it a small spot with the diameter of ca. several dozen to several hundred μm. The image of the spot is projected by the optical system onto the photodetector system [5]. When the distance between the laser head and the test sample is changed, the image of the spot moves along [...]

The impact of the colour of the surface on the results of measurements taken with the use of a triangular laser head

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano rezultaty badań dokumentujące wpływ koloru powierzchni odniesienia na wyniki pomiarów realizowanych z zastosowaniem laserowej głowicy triangulacyjnej. Różne kolory próbek zostały uzyskane poprzez naniesienie warstw ochronnych lub dekoracyjnych za pomocą metod PVD. Zastosowanie warstw Al0,7Cr0,15Ti0,15N, CrN, TiN, a-C:H:N, oraz Al umożliwiło uzyskanie pięciokolorowej palety 10 próbek, w której każdy kolor jest nałożony na dwie powierzchnie o rożnych wartościach chropowatości (0.32 μm oraz 0.63 μm). Abstract. The article presents the results of tests investigating the influence of the colour of the surface on the outcomes of measurements taken with the use of a triangular laser head. The differentiation of colours of the test samples was executed by the deposition of a protective-decorative layer in the PVD process. The application of the following layers: Al0,7Cr0,15Ti0,15N, CrN, TiN, a-C:H:N, and Al resulted in the procurement of a palette of five colours for 10 samples, in which each colour was deposited onto two surfaces with different roughness value (0.32 μm and 0.63 μm). (Wpływ koloru powierzchni na wyniki pomiarów przeprowadzonych za pomocą głowicy triangulacyjnej) Keywords: laser triangulation, colour of the surface, measurement of distance, dispersion of indications Słowa kluczowe: triangulacja laserowa, kolor powierzchni, pomiar odległości, rozrzut wskazań Introduction Laser triangulation is a measurement technique frequently applied in the noncontact determination of distance [1, 2, 3, 4]. Due to the high frequency of measurement, it can be used for the investigation of elements that are in motion [5]. The method is however sensitive to changes in test conditions, which result from differing roughness, texture, shine and colour of the analysed surfaces [6, 7]. The objective of undertaken investigations was to determine the impact the colour and the roughness of the surface have on[...]

URZĄDZENIE DO POMIARU PŁASKOŚCI PIERŚCIENI TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano urządzenie do pomiaru płaskości pierścieni tłokowych silników spalinowych w procesie produkcji seryjnej. Obowiązujące systemy jakości wymuszają na producencie prowadzenie bieżącej kontroli wyrobów eliminującej lub minimalizującej możliwości powstawania braków. W przypadku pierścieni tłokowych jednym z parametrów wpływającym w istotny sposób na pracę uszczelnianego węzła jest jego płaskość. Prawidłowy pomiar płaskości wymaga unieruchomienia badanego obiektu względem płaszczyzny referencyjnej. Opracowane urządzenie pozwala na zachowanie powtarzalnych warunków pomiaru związanych z wymaganym sposobem unieruchamiania, polegającym na dociśnięciu pierścienia do płaszczyzny referencyjnej z jednakową siłą w pięciu zdefi niowanych punktach. Zastosowane rozwiązanie umożliwia szybką, jednoczesną zmianę wielkości obciążenia każdego z punktów, zależną od średnicy i grubości badanego pierścienia. S ł o w a k l u c z o w e: kontrola jakości, metodyka A b s t r a c t: The article presents a device for the measurement of the fl atness of piston rings of combustion engines in a mass production process. The existing quality systems force the manufacturers to conduct an ongoing monitoring of the products that would help them eliminate or minimise the possibility of defects. In the case of piston rings, one of the parameters that signifi cantly infl uences the operation of the sealed centre is its fl atness. A proper measurement of fl atness requires the tested object to be immobilized along the reference plane. The developed device helps one to maintain repeatable measurement conditions connected with the required way of immobilization consisting in the pressing of the ring to the reference plane with equal force in the fi ve defi ned points. The device enables quick and concurrent change in the value of the load in each point depending on the diameter and the thickness of the tested ring.Wprowadzenie Sprostanie wysokim wymaganiom tec[...]

Metoda i urządzenie do badania udarności połączeń klejowych DOI:10.15199/148.2016.6.4


  Method and device for testing the impact resistance of adhesive joints Jednym z wielu parametrów wytrzymałościowych charakteryzujących połączenie klejowe, decydującym o możliwości aplikacji w warunkach dynamicznych obciążeń [1, 2] jest udarność. Znormalizowane metody badań udarności połączeń klejowych opisują jedynie badania połączeń blokowych [3]. W przypadku konieczności wyznaczenia udarności połączenia klejowego zakładkowego wykorzystywane są urządzenia doraźnie przystosowywane do prowadzenia testów [4]. Brak na rynku specjalistycznych urządzeń pomiarowych stwarza konieczność opracowywania rozwiązań technicznych, pozwalających na wykonywanie badań wytrzymałościowych w sposób powtarzalny i obarczonych błędami pomiarowymi na akceptowalnym poziomie. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu od wielu lat podejmuje prace związane z opracowywaniem metod i urządzeń do prowadzenia specjalizowanych badań. W ich wyniku wdrożono wiel urządzeń do kontroli technicznej materiałów, elementów konstrukcyjnych i wyrobów. Powstałe urządzenia znalazły zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym (urządzenie do badania zjawiska pełzania [5]), energetycznym (urządzenie do badania odporności na wyładowania pełzne [6]), przeciwpożarowym[...]

The system for testing the resistance to the surface discharge and erosion of the polymeric insulators

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody badań odporności na wyładowania pełzne i erozję polimerowych izolatorów energetycznych zgodne z PN-EN 62217:2007 ze szczególnym uwzględnieniem próby kołowej. Opisano zaprojektowane i wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu urządzenie do próby kołowej. Umożliwia ono przeprowadzanie długotrwałych badań izolatorów wsporczych i liniowych wyposażonych w elementy mocujące dowolnej konstrukcji. (System do testowania odporności na wyładowania pełzne i erozję polimerowych izolatorów energetycznych) Abstract. The introduced device allows performance of the research in the rotary testing of the resistance to the surface discharge and erosion of the polymeric insulators according to PN-EN 62217:2007. The applied control system of the operation of the device allows controlling of the parameters of testing (rotary speed, duration time) in the wide range. The performance of tests of resistance to the surface discharge and erosion of the polymeric insulators in the wider range of the parameters than defined by the standard allows more effective detection of the weak points of the construction, which could cause the damage of the insulator during exploitation. Słowa kluczowe: izolatory wsporcze, izolatory liniowe, wyładowania pełzne, badania izolatorów. Keywords: suport insulators, line insulators, creeping discharge effect, insulators testing. Introduction The insulators made of polymeric ceramics are technical and economical alternative for the insulators made of the porcelain, particularly for their perfect electro-insulating properties, low material costs and the energy saving production process. Most often, the polymeric line insulators are smaller in the diameter than the porcelain or glass insulators. Thanks to that higher resistance to the breakdown through shape or to the water absorption. Taking into consideration the insulation properties of the insulators the hydrophobic properties of [...]

Chamber for thermo-mechanical tests of high voltage insulators

Czytaj za darmo! »

Standard thermo-mechanical tests of high voltage insulators enable the assessment of their resistance to a mechanical load that occurs during their operation and maintenance and take the influence of changes in working temperature into account. A device with a thermal chamber for such tests has been designed and manufactured at the Institute for Sustainable Technologies-National Research Institute in Radom. The device enables prolonged tests to be carried out on high voltage, support and linear insulators in the temperature range of -60 to +60 ºC with the use of tensile and bending loads, according to binding norms and standards. Streszczenie. Standardowe badania termomechaniczne izolatorów energetycznych służą do sprawdzania ich wytrzymałości na obciążenia mechaniczne występujące podczas eksploatacji z uwzględnieniem wpływu zmian temperatury pracy. W Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu zostało zaprojektowane i wykonane urządzenie z komorą termiczną do wykonywania takich badań. Umożliwia ono przeprowadzanie długotrwałych badań izolatorów wsporczych i liniowych w zakresie temperatur od -60 do +60 ºC z zastosowaniem obciążeń rozciągających i zginających, zgodnie z obowiązującymi normami. (Badania izolatorów w komorze termo-mechanicznej) Keywords: tests of isulators, test chamber Słowa kluczowe: badania izolatorów, komora badawcza Thermo-mechanical tests for power insulators The main reason why insulators are used in overhead power lines is to isolate the lines from the transmission towers (pylons) and to enable the cables to be safely mounted. The most commonly applied insulators and insulating cross-arms made of porcelain or glass with rated voltage over 1 kV should comply with PN-EN 60383-1:2005 norms [1], whereas composite insulators should comply with PN-IEC 61109:1999 norms [2]. The aforementioned norms decide on the scope of structural, type, control and product tests, determine the methods with the use o[...]

RACJONALIZACJA KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO DOI:

Czytaj za darmo! »

Przenośniki cięgnowe o zróżnicowanej konstrukcji i zasadzie działania stanowią w wielu zakładach najważniejszy moduł logistycznej infrastruktury przemysłowej. Są wykorzystywane do transportu surowców, materiałów i półwyrobów do poszczególnych urządzeń technologicznych, stanowisk pracy, miejsc składowania oraz przemieszczania ich w układach technologicznych np. lakierni czy suszarni. Zakładowa struktura układów technologicznych wymusza często wzajemne, przestrzenne przenikanie się instalacji transportowych, technologicznych oraz powierzchni pomocniczych i transportowych. Wywołuje to konieczność budowy ciągów przenośnikowych poza główną przestrzenią technologiczną: nad drogami komunikacyjnymi, nad lub pod urządzeniami, w przestrzeniach wolnych np. na zewnątrz budynków. Modułowa konstrukcja przenośników, charakteryzująca się możliwością wielowariantowej zabudowy, pozwala na tworzenie ciągów transportowych o różnych długościach przęseł, kątach wzniosu i zmianach kierunku przemieszczania. Na rys. 1 pokazano przykład złożonego systemu transportowego, składającego się z kilu przenośników taśmowych [1, 3]. Możliwość elastycznej aranżacji przenośnika, przy zachowaniu jego trwałości, bezpieczeństwa i efektywnej pracy [5], zależy w głównej mierze od konstrukcji i wytrzymałości jego struktury nośnej. RACJONALIZACJA KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO An improvement of the design and production technology of a belt conveyor Stanisław KOZIOŁ, Tomasz SAMBORSKI, Andrzej ZBROWSKI S t r e s z c z e n i e: Przenośniki taśmowe do transportu materiałów sypkich stanowią w wielu zakładach jeden z ważniejszych składników logistycznej infrastruktury przemysłowej. Struktura układów technologicznych wymusza często wzajemne, przestrzenne przenikanie się instalacji transportowych, technologicznych i powierzchni pomocniczych, co w przypadku przenośników wymaga wykorzystania wielowariantowej zdolności ich zabudowy. Możliwość elast[...]

A COMPARATIVE STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF A CONSTRUCTION TOOL HANDLE DOI:10.15199/160.2019.3.5


  The aim of the studies was to analyze the possibility of replacing the plastic or mixture of plastics which would allow replace the aluminum alloy, used for manufacture of supporting parts of construction tools. The range of the work included determination of the strength parameters of the tool elements, manufactured from the selected materials and a comparative analysis of the obtained results of the tests [5, 6]. The object of the tests concerned the handles of the mason trowels, produced by Comensal company. The mentioned trowel consists of a flat working plate, made of stainless sheet, the fixed holder of the handle and the handle. The holder of the handle is fixed with the application of press-fitting connection on four pegs welded to the working plate (Fig.1). The handle is pressed into the end of the holder with the appropriate pressure as to ensure the carrying over of the work loads. Comensal Company, the Orderer of the tests, is a producer of mason trowels, in which there are employed the holders of the handle, which are pressure die cast of aluminum alloy (Fig.2 a) or, alternatively, A b s t r a c t: The article presents a method and the results of a comparative study related to the mechanical properties of a construction manual tool handle, namely, the mason trowel. The study was conducted on behalf of Comensal, a tool manufacturer, and it was a part of the process to improve and modernize the construction and manufacturing technology of the product. In the study, strength tests were conducted for three different constructions of the handles, which were made of different materials, and for the connections between the handles and the working plate of the tool. The results of the study and the manufacturer’s information on the production cost and manufacturing conditions became the basis in the decision making process to implement the most advantageous solution and to purchase appropriate manufacturing equipment. [...]

MODUŁOWA STRUKTURA ROBOTA MALARSKIEGO DO MALOWANIA OBRAZÓW DOI:

Czytaj za darmo! »

Wstęp Kopiowanie obrazów znanych mistrzów stanowi stale rozwijający się sektor rynku sztuki. W przypadku kopii dzieł malarskich rozróżnia się reprodukcje i imitacje. Reprodukcje to kopie mechaniczne, powstałe za pomocą technik fotochemicznych bez zachowania materiałów oryginału. W przypadku imitacji celem jest naśladowanie oryginału dzięki zestawieniu podobnej grupy cech środkami technicznymi imitującymi oryginalne. Wzrost zamożności społeczeństwa sprawia, że rynek imitacji znanych obrazów, wykonywanych technikami malarskimi, stanowi szczególnie atrakcyjny fi nansowo obszar działalności biznesowej. Wraz ze wzrostem dobrobytu pojawia się potrzeba ozdobienia własnego domu, hotelu, galerii handlowych oraz biur malarskimi dziełami sztuki lub ich imitacjami. Kopiowanie w celu imitacji obrazów na masową skalę rozwinęło się w południowych Chinach. W Dafen, najbardziej znanej "wiosce malarskiej", wytwarzanych jest rocznie pięć milionów obrazów, z których większość to kopie znanych arcydzieł. Dzienna norma kopisty to dwa do trzech obrazów, ale najszybsi kopiści w zależności od jakości i rozmiarów kopii malują nawet do czterdziestu obrazów dziennie. W Dafen powstaje około 60% światowej podaży tanich imitacji. Roczne obroty wioski sięgają ok. 37 mln euro. Jest to efekt pracy 8-10 tys. rzemieślników, zatrudnionych w 75 wielkich manufakturach malarskich [9]. Najbardziej zaawansowane pracownie wprowadzają taśmowy sposób tworzenia obrazów, gdzie każdy z artystów odpowiada tylko za jeden fragment (drzewo, chmura, zwierzę itp.). W innych manufakturach każdy zatrudniony odpowiedzialny jest za wybrany kolor (rys. 1). Tym samym ruchem nakłada swoją porcję farby na płótno, po czym przekazuje niedokończony obraz następnemu malarzowi [10]. Wykonanie dobrej kopii Rembrandta przez jednego artystę trwa dziesięć dni i kosztuje 80 euro. Najczęściej kopiowana Mona Lisa jest wyceniana na 14 euro. Kopia "Słoneczników" Van Gogha, wykonana przez artys[...]

BADANIA PŁYNOWSKAZÓW PRZEZNACZONYCH DO UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH Z ZAAWANSOWANĄ DIAGNOSTYKĄ DOI:

Czytaj za darmo! »

Podstawową funkcją płynowskazu jest wizualizacja poziomu cieczy znajdującej się w zamkniętym zbiorniku. Informacja taka jest niezbędna m.in. do oceny poprawności przebiegu niektórych procesów przemysłowych lub zapewnienia bezpieczeństwa układów pracujących z cieczami, np. zasilaczy hydraulicznych [3, 6]. W podstawowym wykonaniu płynowskazy mają postać przezroczystej pionowej rurki połączonej na końcach ze zbiornikiem, w której poziom cieczy jest identyczny jak w kontrolowanym naczyniu. W miarę rozwoju technik automatycznej regulacji, diagnostyki oraz zabezpieczeń tworzących inteligentne systemy bezpieczeństwa maszyn [4], płynowskazy spełniają coraz więcej funkcji dzięki wbudowywanym układom pomiaru lub identyfikacji granicznych wartości wybranych parametrów. Koncentracja kilku wariantowo realizowanych funkcji w jednym elemencie o zunifikowanych, stałych warunkach zabudowy jest korzystna głównie ze względu na możliwość uproszczenia i standaryzacji konstrukcji zbiorników i instalacji. Innym kierunkiem rozwoju płynowskazów jest identyfikacja poziomu cieczy niebezpiecznych (toksycznych, żrących, łatwopalnych), znajdujących się pod ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze, gdzie obserwowane medium musi być zamknięte w szczelnym, odpornym na uszkodzenie zbiorniku, z układem wizualizacji poziomu cieczy. Elementy automatyki pomiarowej zintegrowane w konstrukcji płynowskazu umożliwią aplikację układów hydraulicznych w urządzeniach autonomicznych i bezzałogowych [7], w których systemy sterowania funkcjonują z wykorzystaniem autodiagno-styki. Zakład Konstrukcji Prototypów Instytutu Technologii - PIB w Radomiu, korzystając z doświadczenia zdobytego w trakcie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie hydrauliki [5], we współpracy z firmą HYDROMEGA z Gdyni - jednym z krajowych producentów układów hydrauliki siłowej - realizuje zadania, których efektem jest rozwój i wdrażanie kolejnych rozwiązań składających się na typoszereg wielofunkcyj[...]

 Strona 1  Następna strona »