Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dorota DENIS-BREWCZYŃSKA"

Analiza możliwości usuwania cyny z ciekłego żelaza w wyniku wdmuchiwania argonu


  W artykule przedstawiono analizę możliwości usuwania cyny z ciekłego żelaza w wyniku wdmuchiwania argonu w temperaturach 1873 i 1923 K przy przepływie gazu 7,5 i 9 cm3∙s-1. Maksymalny stopień usunięcia cyny po 37 min procesu dochodzi do 12% i jest porównywalny w każdym z rozpatrywanych wariantów temperatury i przepływu. Z przedstawionej analizy wynika, że usuwanie cyny z żelaza przez prze- dmuchiwanie kąpieli metalowej argonem nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia technologii stalowniczych. The analysis of possibility of tin removing from molten iron during Ar gas blowing at temperature of 1873 and 1923 K and at the gas flow of 7.5 and 9 cm3∙s-1 is presented in this paper. The maximum values of tin removing degree after 37 min of the argon blowing was averaged 12% and was roughly the same in each of the values of temperature and Ar gas flow. The presented analysis shows that the removal of tin from the iron melt by argon gas blowing is negligible in terms of steelmaking technology. Słowa kluczowe: usuwanie cyny, żelazo, argon, barbotaż Key words: removal of tin, iron, barbotage.1. Wprowadzenie. Ciągłe doskonalenie technologii wytwarzania wyrobów stalowych przy bardzo wysokich wartościach uzysku wyrobu gotowego powoduje systematyczny spadek ilości złomu własnego, rośnie zatem znaczenie złomu poużytkowego, jako potencjalnego żelazonośnego materiału wsadowego. Złom zewnętrzny jest jednak źródłem największej ilości różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym metalami nieżelaznymi, takimi jak Sn, Cu i inne, które jako pierwiastki nieusuwalne w reakcjach utleniania, powodują szereg wad w wytwarzanych stalach, takich jak obniżenie właściwości wytrzymałościowych, plastycznych i ostatecznie obniżających jakość stalowego wyrobu końcowego. Istotnym zatem jest przedstawienie i ocena metod pozwalających na kontrolę lub przynajmniej częściowe ograniczenie zawartości cyny, w szczególności w stalach wytapianych w łukowych piecach elektrycznych [...]

Wybrane właściwości ciekłych roztworów Fe-Pb


  W pracy przedstawiono równanie opisujące entalpię swobodną Gibbsa tworzenia jednego mola ciekłego roztworu Fe - Pb. Wykorzystując 2-parametrowy model Margulesa opracowano wyrażenia na współczynniki aktywności ołowiu i żelaza w układzie Fe - Pb w zależności od temperatury i składu chemicznego tego roztworu. Wskazano na różnice w granicznych wartościach rozpuszczalności ołowiu w żelazie, w zależności od techniki badawczej zastosowanej w badaniach opisanych w literaturze, a w szczególności od materiału tygla. Przedstawiono zależności opisujące rozpuszczalność Pb w Fe oraz prężność par ołowiu nad czystym, ciekłym ołowiem oraz nad roztworem Fe - Pb. The paper presents an equation describing the Gibbs free enthalpy of formation of one mole of a liquid Fe - Pb solution. Using a two-parameter Margules model have been developed expressions for activity coefficients of lead and iron in the Fe - Pb system depending on temperature and chemical composition of this solution. Attention was drawn to the differences in the values of the solubility limit of lead in iron, depending on the research techniques used in the experiments described in the literature, particularly from the crucible material. The paper presents equations describing the solubility of Pb in Fe and the vapor pressure of pure, liquid lead and over the Fe - Pb solution. Słowa kluczowe: układ Fe - Pb, rozpuszczalność Pb, aktywność składników, parowanie Pb Key words: Fe - Pb system, Pb solubility, activity of components, Pb evaporation 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 298 W roztworach rzeczywistych występują oddziały- wania natury energetycznej między mieszającymi się atomami tworzącymi roztwór. Różnicę między entalpią swobodną tworzenia mola roztworu rzeczywistego, a entalpią swobodną tworzenia mola roztworu idealne- go określa się mianem nadmiarowej molowej entalpii swobodnej tworzenia roztworu i oznacza jako GE. Trak- tując roztwór rzeczywisty jako roztwór substytucyjny atomów n[...]

 Strona 1