Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Gniewosz Marszałek"

Otrzymywanie wosków polietylenowych w procesach wysoko- i niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu


  Dokonano przeglądu dostępnych danych literaturowych dotyczących otrzymywania wosku polietylenowego, produktu ubocznego z produkcji polietylenu (PE). Omówiono warunki prowadzenia procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wpływających na powstawanie i wydzielanie wosków polietylenowych. Zebrane dane zostały uszeregowane wg technologii produkcji PE. A review, with 61 refs., of the processes for polyethylene wax synthesis and sepn. Dynamicznemu rozwojowi wielu gałęzi przemysłu towarzyszy wzrost wymagań jakościowych i ilościowych w stosunku do większości surowców, a przede wszystkim do produktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budownictwa, motoryzacji, elektroniki i przemysłu materiałów izolacyjnych. Materiałami zapewniającymi w wielu przypadkach ten rozwój są tworzywa sztuczne, wśród których dominującą rolę odgrywają poliolefiny. Światowa produkcja poliolefin w 2009 r. przekroczyła 230 mln t, w tym w Unii Europejskiej wynosiła ok. 55 mln t. Na PE (różne rodzaje) przypadało ok. 29% tej produkcji (ok. 16 mln t)1). W najbliższych latach przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na to tworzywo o ok. 2-2,5% rocznie. W 2010 r. zużycie PE w Unii Europejskiej to ok. 31,4 kg per capita2-5). Pierwsze informacje dotyczące reakcji polimeryzacji niższych olefin, w tym etylenu, pojawiły się w latach trzydziestych ubiegłego wieku. W 1933 r. Fawcett i Gibbon6-8) z firmy ICI przeprowadzili pierwszą wysokociśnieniową reakcję etylenu z benzaldehydem, podczas której uzyskali woskową substancję osadzoną na ściankach reaktora. Dwa lata później Perrini8, 9) dokonał pierwszej w pełni powtarzalnej polimeryzacji etylenu. W 1939 r. przemysłową produkcję PE uruchomiła ICI, a następnie firmy DuPont oraz Union Carbidge, bazując na jej licencji, rozpoczęły wytwarzanie PE na terenie USA10). Kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju technologii produkcji PE było przeprowadzenie w 1953 r. w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech [...]

Ocena fizykochemicznych właściwości wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu


  Przedstawiono wyniki dotyczące doboru metod oznaczania właściwości fizykochemicznych wosków polietylenowych powstających jako produkt uboczny podczas produkcji polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Ustalono parametry pomiaru gęstości, zawartości substancji lotnych, rozpuszczalności i średniej masy cząsteczkowej, umożliwiające określenie właściwości eksploatacyjnych wosków polietylenowych. Three com. polyethylene waxes (by-products from ethylene polymerization) were studied for d., volatile matter content, soly. and av. mol. mass to det. their industrial applicability. Woski naturalne i syntetyczne stanowią przedmiot wielu badań1-4) mających na celu określenie ich budowy i struktury, sprzyjających ocenie ich przydatności do różnych zastosowań. W przypadku wosków syntetycznych wykorzystuje się m.in. metody opracowane dla parafin, smarów plastycznych, tworzyw termoplastycznych, a nawet asfaltów. Tym niemniej dane literaturowe wskazują na brak kompleksowych badań właściwości wosków polietylenowych a także oceny przydatności metod badawczych stosowanych do oznaczania właściwości innych odmian wosków. Woski poliolefinowe znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle papierniczy, tekstylnym, farb i lakierów oraz farmaceutycznym5). W Zakładzie Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku prowadzono badania dotyczące oceny przydatności wybwybraaBasell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Płock; bPolitechnika Warszawska, Płock Gniewosz Marszałeka, Wiesława Ciesińskab, *, Janusz Zielińskib Ocena fizykochemicznych właściwości wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu Physicochemical properties of polyethylene waxes produced during the low-pressure slurry polymerization of ethylene Mgr inż. Gniewosz MARSZAŁEK w roku 2002 ukończył studia na kierunku technologia tworzyw sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Od 2002 r. jest związany z przemysłem two[...]

Determination of the thermal and rheological properties of the polyethylene waxes produced in the low-pressure slurry process. Ocena właściwości termicznych i reologicznych wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu


  Three com. polyethylene waxes were studied for av. mol. mass, d., softening, dropping and solidification points, penetration and flow rate indexes to evaluate their practical applicability. The multimodal wax showed the highest d., mol. mass and thermal stability as well as the lowest penetration and vol. flow rate index. Przedstawiono wyniki dotyczące doboru i oceny przydatności metod oznaczania właściwości termoreologicznych wosków polietylenowych powstających jako produkt uboczny podczas produkcji polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Oceny właściwości termoreologicznych dokonano na podstawie oznaczeń temperatur mięknienia, kroplenia i krzepnięcia, penetracji oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Określono optymalne warunki prowadzenia pomiarów. Wykazano korelację pomiędzy właściwościami wosków a typem produkowanego polietylenu.Wyboru badanych właściwości termicznych i reologicznych dokonano na podstawie rozeznania oznaczeń stosowanych przez producentów wosków PE3-6) oraz wyników wcześniejszych badań prowadzonych w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku1, 2, 7). Temperaturę mięknienia oznaczono metodą Vicata, wykorzystywaną do oznaczania właściwości termoplastów (ASTM 1525), oraz metodą "Pierścień i Kula" (PiK), stosowaną do oznaczania właściwości asfaltów (PN-EN 1427) i wosków naftowych (ASTM D 3461). [...]

Badania reologicznych właściwości wybranych polietylenów produkowanych w Basell Orlen Polyolefins

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych polietylenu dużej gęstości ACP 9240 Plus i ACP 9255 Plus. Oceny właściwości dokonano wyznaczając przebieg krzywych lepkości, właściwości lepkosprężyste (lepkość zespolona, moduł zachowawczy i moduł stratności) w funkcji temperatury i częstotliwości, energię aktywacji przepływu lepkiego oraz temperaturę przejścia ze stanu wysokoelastycznego w stan upłynnienia. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano próbki odznaczające się najlepszą przetwarzalnością. Samples of 2 com. high-d. polyethylenes were studied for dynamic viscosity and elasticity at 150—250°C and shearing rate up to 125 s-1. The viscosity showed a max. at 0.7— 0.9 s-1 and at about 170°C. The activation energy of viscous flow was 8.01—8.60 kJ/mol (except for one sample). One of the polyethylenes showed the temp. of transition from high elastic to liq. state at 211.8—225.6°C. W Polsce polietylen i polipropylen produkowany jest przez Basell Orlen Polyolefins (BOP) w Płocku. Produkowany jest tam m.in. polietylen dużej gęstości wg technologii Hostalen oraz polipropylen wg technologii Spheripol. Firma BOP [...]

 Strona 1