Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz Opaliński"

Adhezja i aglomeracja w układach statycznych. Wpływ szorstkości powierzchni na siły adhezji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono próbę uwzględnienia szorstkości kontaktujących się powierzchni w opisie sił adhezji kapilarnej dla cząstek złoża materiału rozdrobnionego. Wpływ szorstkości sprowadza się do zmiany konfiguracji geometrycznej kontaktu i zwiększenia liczby punktów styku między cząstkami tworzącymi aglomeraty. Warunkiem zadowalającego opisu ilościowego procesu jest dysponowanie pełnymi statystyk[...]

Adhezja i aglomeracja w układach dynamicznych. Wpływ prędkości rozdzielania kontaktu na siły adhezji

Czytaj za darmo! »

W celu określenia wpływu prędkości rozdzielania powierzchni na wielkość sił adhezji kapilarnej wywołanej obecnością mostka cieczowego dokonano eksperymentalnej weryfikacji istniejących modeli teoretycznych. Stwierdzono dominujący wpływ składowej kapilarnej w zakresie małych prędkości rozdzielania. Zaproponowano empiryczny model wpływu prędkości rozdzielania na siły adhezji kapilarnej w ukł[...]

Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych - wstępne wyniki badań

Czytaj za darmo! »

Wstępne pomiary sił adhezji kapilarnej dla sypkich materiałów roślinnych (soja, rzepak, gorczyca, pszenica) wykazały odmienność i większą złożoność procesu adhezji w porównaniu z materiałami przemysłowymi. Zaobserwowano występowanie adhezji po długim czasie kondycjonowania ziarna w atmosferze wilgotnego powietrza oraz cyklicznie pojawiające się maksimum siły adhezji w czasie. Należy przyp[...]

Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych.Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych

Czytaj za darmo! »

W przedstawianych badaniach wyznaczano parametry sypkości i tarcia wewnętrznego materiałów proszkowych stosowanych w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym (tarflen, PVC, polistyren, biel tytanowa, celuloza mikrokrystaliczna, uwodniony krzemian magnezowoglinowy) oraz materiałów spożywczych (mąka kukurydziana, skrobia pszenna, skrobia ziemniaczana). Wartości funkcji płynięcia FF skrobi psz[...]

Wpływ wilgoci na zachowanie się materiałów sypkich. Część I. Przemiany strukturalne i wytrzymałościowe


  Nawilżanie materiałów sypkich (MS) przemysłowych systematycznie podwyższa ich wytrzymałość na ścinanie. Dla większości MS roślinnych i niektórych przemysłowych, pod większymi obciążeniami normalnymi stwierdzono odwrotny wpływ wilgotności, co wydaje się świadczyć o występowaniu "efektu smarowania". W materiałach obu grup, wilgotność skutecznie eliminuje szkodliwe zjawisko oscylacji. Many industrial and food powders were studied for structure and strength under normal stress at varying moisture content. The increase in humidity of the glass beads (0.25- 0.5 mm), polyester (150-250 μm), potato starch (36-75 μm) and semolina (100-200 μm) powders resulted in an increase in their shear strength and in a redn. of unfavorable oscillations. The occurrence of a “lubricating effect" in all materials studied was obsd. Umiejętność określania spoistości albo kohezji MS jest niezbędna do oszacowania nakładów energii potrzebnej na przezwyciężenie sił spójności MS i "przepływu" złoża MS w operacjach ich przesyłu i przetwarzania. Od strony ilościowej sprowadza się to do wyznaczenia warunku płynięcia, przybliżanego najczęściej liniowym warunkiem stanu granicznego Mohra i Coulomba1). Do jego wyznaczania opracowano wiele metod pomiarowych wykorzystujących różnego rodzaju aparaturę do ścinania złoża MS2). Na ogół wywodzą się one z doświadczalnych metod mechaniki gruntów i pionierskich prac A.W. Jenikego3). W przypadku materiału zagęszczonego, znajdującego się np. w silosie, długość drogi ścinania, której przekroczenie powoduje upłynnienie albo Politechnika Rzeszowska Ireneusz Opaliński*, Marcin Olechowski, Marcin Chutkowski Wpływ wilgoci na zachowanie się materiałów sypkich. Część I. Przemiany strukturalne i wytrzymałościowe Effect of moisture on behaviour of powders. Part 1. Structural and strength alterations Mgr inż. Marcin OLECHOWSKI w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Jest do[...]

Wpływ wilgoci na zachowanie się materiałów sypkich. Część II. Zmiana charakterystyki reologicznej


  Przebadano wpływ wilgotności na charakterystykę reologiczną materiałów sypkich (MS) przemysłowych i roślinnych wykorzystując reometr obrotowy specjalnej konstrukcji. Stwierdzono, że w warunkach dynamicznych ścinania, niewielka zawartość wilgoci obniża na ogół wytrzymałość materiału na ścinanie i polepsza jego płynność. W przeciwieństwie do metody statycznej (aparat Jenikego), metoda badań reometrem ujawnia zmianę charakterystyki reologicznej MS spowodowaną wilgotnością materiału lub modyfikacją jego powierzchni. Many industrial and food powders were studied for rheolog. properties by using a powder rheometer. The shear strength of poly(vinyl chloride) (75-150 μm), modified limestones (36-100 μm) and millet groats (0.25-0.5 mm) powder beds decreased with increasing the moisture content (up to 20%), while the flowability of the beds increased. The surface modification of the limestone powder resulted in an increase in the bed flowability. Przemieszczające się złoże MS może znajdować się w różnych stanach reologicznych. Przy dużych szybkościach ścinania, poszczególne cząstki mają na tyle duży zasób energii, że złoże materiału zachowuje się w sposób podobny do swobodnie płynącej cieczy (płynu). Stan taki nazywany jest stanem fluidalnym. Jeśli złoże MS poddane jest małym lub umiarkowanym prędkościom ścinania, jego zachowania nie można opisać ani zachowaniem płynu, ani ciała stałego. Określa się go jako stan cierny lub stan Coulomba1). W stanie ciernym naprężenia w materiale są przede wszystkim wynikiem tarcia cząstek pozostających ze sobą w ciągłym kontakcie. W przeciwieństwie to tego, cząstki materiału znajdującego się w stanie fluidalnym oddziałują ze sobą tylko w czasie krótkotrwałego kontaktu. Stąd podczas przejścia ze stanu ciernego do fluidalnego, gdzie energia rozpraszana jest tylko na zasadzie zderzeń niesprężystych, następuje spadek naprężeń (teoretycznie skokowy), będący przejawem zmiany stanu reologicznego [...]

Badania nad poprawą właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego przy zastosowaniu mineralnych substancji pylistych


  W pracy dokonano oceny wpływu wybranych mineralnych substancji pylistych na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego. W badaniach wykorzystano chalcedonit, diatomit, keramzyt, popiół lotny, perlit i zeolit o uziarnieniu < 200μm. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w oparciu o obserwację opadalności osadu czynnego z dodatkiem zróżnicowanych dawek obciążników pylistych. W zależności od rodzaju i ilości stosowanego materiału otrzymano zróżnicowane efekty poprawy właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. Badania wykazały, że keramzyt pylisty okazał się najlepszym spośród testowanych obciążników osadu czynnego. Świadczy o tym bardzo dobra inkorporacja mikrocząstek w kłaczki osadu czynnego, poprawa opadalności, najwyższy poziom zmniejszania indeksu osadu czynnego, intensyfikacja prędkości sedymentacyjnej osadu czynnego oraz poprawa jakości sklarowanych ścieków. *) Mgr inż. Adam Masłoń - Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, e-mail: amaslon@prz.edu.pl Prof. dr hab. inż. Janusz A. Tomaszek - Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, Dr hab. inż., prof. PRz, Ireneusz Opaliński - Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska Porównując wartości z tab. 2 z wartościami założonymi do projektowania można stwierdzić, że założone do projektowania ilości ścieków z poszczególnych węzłów są zgodne z wartościami rzeczywistymi. Wyjątek stanowi średnia ilość ścieków z węzła mycia, która jest trzykrotnie wyższa od wartości zakładanej. Jest to bardzo istotne ponieważ ścieki z tego węzła charakteryzują się wysokimi wartościami związków organicznych. Średni dopływ na oczyszczalnię ścieków z produkcji PTA wynosi 5245 m3/d, co stanowi 84% przepływu założonego na etapie projektowania (6257 m3/d). W wyniku oczyszcz[...]

Optimization of flow indices by response surface methodology in high-energy mixing of powders Optymalizacja parametrów sypkości metodą powierzchni odpowiedzi w procesie wysokoenergetycznego mieszania materiałów proszkowych DOI:10.15199/62.2017.2.40


  Potato starch and foamed SiO2 nanopowder were mixed in a planetary ball mill to study the cohesive powder flowability of the mixt. The effect of mixing time, mixing speed and SiO2 amount on flow indices (angle of repose, compressibility index) was detd. by using response surface methodology based on central composite rotatable design. The mechanochem. method of powders treatment was an efficient tool for improvement of cohesive powder flowability and the process optimization. Zoptymalizowano proces mieszania wysokoenergetycznego w młynie planetarno-kulowym, stanowiący nowoczesną metodę mechanochemicznej poprawy sypkości materiałów proszkowych. W badaniach stosowano silnie kohezyjną skrobię ziemniaczaną, którą domieszkowano nanocząstkami Aerosilu. Analizowano wpływ głównych parametrów procesu (czas mieszania, prędkość obrotowa, ilość dodanego Aerosilu) na wartości wskaźników sypkości proszku (kąt nasypu, ściśliwość), stosując metodę powierzchni odpowiedzi i centralny rotalny plan kompozycyjny. Wykazano, że zaproponowana metoda wysokoenergetycznego mieszania w połączeniu z metodą powierzchni odpowiedzi stanowi efektywne narzędzie poprawy sypkości materiałów proszkowych i optymalizacji parametrów procesu mieszania. Materiały proszkowe (MP) o dużym stopniu rozdrobnienia (dp < 100 μm) znajdują zastosowanie jako komponenty wysokoprzetworzonych wyrobów przemysłu farmaceutycznego (leki o kontrolowanym działaniu), spożywczego (funkcjonalizowane artykuły żywnościowe) i chemicznego (fine chemicals). Operowanie takimi materiałami z reguły napotyka jednak na trudności związane z ich kohezyjnym charakterem przejawiającym się m.in. w tendencji do zbrylania, adhezji do elementów aparatury, słabej kompakcji i trudności wypełniania form. Efektywnym środkiem zaradczym pozwalającym uniknąć występowania tych trudności jest osłabienie oddziaływań kohezyjnych wiążących cząstki złoża i uzyskanie w ten sposób lepszej sypkości (zdolności pł[...]

 Strona 1