Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Euzebiusz J. Dziwiński"

Analiza GC/MS produktów katalitycznej reakcji etoksylowania estru n-butylowego kwasu n-butanowego


  W reakcji addycji oksiranu do estru n-butylowego kwasu n-butanowego w obecności katalizatora Al-Mg powstaje głównie mieszanina etoksylatów stanowiąca nowy rodzaj niejonowych związków powierzchniowo czynnych (NZPCz) o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Zastosowanie metody chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (układ GC/MS) umożliwiło w sposób jednoznaczny określenie budowy chemicznej, zarówno głównych, jak i ubocznych produktów uzyskanych w tej reakcji. W ten sposób stwierdzono, że oprócz jej głównych składników, stanowiących mieszaninę związków organicznych o ogólnym wzorze H7C3CO(OCH2CH2)nOC4H9, powstają również produkty uboczne, wśród których na szczególną uwagę zasługują eter monobutylowy glikolu poli(etylenowego) oraz oksyetylat kwasu n-butanowego. Uzyskane wyniki analizy GC/MS produktów katalitycznej reakcji addycji oksiranu do estru n-butylowego kwasu butanowego mogą być również przydatne podczas kontroli i optymalizacji procesu technologicznego ich wytwarzania. PrCOOBu was reacted with oxirane to a mixt. of PrCO(OCH2CH2)nOBu (n = 1-10) polyethers. The product contained also small amts. of BuO(CH2CHO)nH, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Euzebiusz J. Dziwiński*, Marek Lukosek Analiza GC/MS produktów katalitycznej reakcji etoksylowania estru n-butylowego kwasu n-butanowego GC/MS analysis of the products of catalytic ethoxylation of n-butyl butanoate Mgr Marek LUKOSEK w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunek chemia, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Jest kierownikiem w Zespole Niejonowych Środków Powierzchniowo Czynnych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - środki powierzchniowo czynne, procesy jednostkowe. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel.: (77) 487-36-16, fax: (77) 487-30-60, e-mail[...]

Py-GC/MS analysis of poly(terephthalate ethylene) from recycling. Analiza poli(tereftalanu etylenowego) z recyklingu metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (Py-GC/MS)


  Poly(ethylene terephthalate) was studied for purity by Fourier- Transform IR spectroscopy and pyrolysis at 770°C coupled with chromatog. and mass spectroscopic anal. of pyrolysis products. Purity of the polymer sample was confirmed. Poli(tereftalan etylenu) (PET) stosuje się powszechnie jako surowiec do wyrobu opakowań, folii, włókien poliestrowych oraz różnego rodzaju wyrobów technicznych. PET jest liniowym nasyconym poliestrem, najczęściej otrzymywanym w dwuetapowym procesie wymiany estrowej i polikondensacji. Zagospodarowanie odpadowego polimeru z wykorzystaniem recyklingu chemicznego wymaga informacji o produktach depolimeryzacji uzyskiwanych przez rozkład termiczny (pirolizę). Zastosowanie do badań poli(tereftalanu etylenu), PET, technik spektroskopowych FTIR (ATR) (attenuated total reflectance) pozwala na określenie czystości polimeru, zanim zostanie on zakwalifikowany do przetworzenia, a zwłaszcza gdy jego źródło pochodzenia jest bliżej nieokreślone. Metoda Py-GC/MS pozwala na identyfikację składników jego pirolizatu uzyskanych w ściśle określonej temperaturze (np. 770ºC), co ma istotne znaczenie dla chemicznego recyklingu polimeru. Uzyskane wyniki badań metodą FTIR (ATR) i Py-GC/MS mogą być wykorzystane przy kontroli i optymalizacji procesu technologicznego, polegającego na termicznym rozkładzie PET i dalszym zagospodarowaniu produktów pirolizy. Poli(tereftalan etylenu), określany potocznie skrótem PET, jest liniowym nasyconym poliestrem, najczęściej otrzymywanym w dwuetapowym procesie wymiany estrowej i polikondensacji kwasu tereftalowego o czystości ok. 99,9% (lub jego estru dimetylowego (DMT)) oraz glikolu monoetylenowego (lub oksiranu). W pierwszym etapie jego otrzymywania uzyskuje się tereftalan di(2-hydroksyetylowy), który następnie w drugim etapie ulega polikondensacji do poli(tereftalanu etylenu). [...]

Identyfikacja produktów uwodornienia wybranych ftalanów dibutylowych metodą GC/MS

Czytaj za darmo! »

Ftalany dialkilowe są powszechnie stosowane jako plastyfikatory polimerów i kopolimerów. W ciągu ostatnich lat stwierdzono, że wykazują one szkodliwe działanie na ludzkie zdrowie i dlatego powinny zostać zastąpione przez nową generację plastyfikatorów. Mogą nimi być dialkilowe estry kwasu cykloheksano- 1,2-dikarboksylowego. Przedstawiono wyniki analiz estrów di-izo- i di-n-butylowych kwasu cykloheksano-1,2-dikarboksylowego, otrzymanych w wyniku katalitycznej reakcji uwodornienia odpowiednich ftalanów dibutylowych. Dzięki zastosowaniu metody chromatografii gazowej, w połączeniu ze spektrometrią mas (GC/MS) możliwe było określenie głównych i ubocznych produktów uzyskanych w tej reakcji. W ten sposób stwierdzono, że jej głównymi produktami są izomery cis i trans odpowiednio obu tych estrów, a jej produkty uboczne (poniżej 0,1%) to ftalid kwasu heksahydroftalowego oraz izoi n-butylowe monoestry kwasów benzoesowego, cykloheksanowego i 2-metylobenzoesowego. Uzyskane wyniki GC/MS dotyczące analizy produktów reakcji katalitycznego uwodornienia wybranych ftalanów dibutylowych, mogą być również przydatne podczas kontroli i optymalizacji procesu technologicznego ich wytwarzania. Bu2 and iso-Bu2 phthalates were hydrogenated on Ni catalyst to resp. cyclohexane-1,2-dicarboxylates. The reaction product was analyzed by gas chromatography coupled with mass spectrometry. Beside of cis and trans isomers of the main product, the presence of small amts. (below 0.1% by mass) of BuOH, i-BuOH, Bu benzoates, cyclohexanecarboxylates and 2-methylbenzoates as well as phthalide of cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid was evidenced. Dialkilowe estry kwasu ftalowego znajdują szerokie zastosowanie jako plastyfikatory w przetwórstwie różnego rodzaju tworzyw sztucznych, np. poli(chlorku winylu). Substancje te, nie są związane chemicznie z polimerem i po pewnym czasie uwalniają się z niego, stając się w ten sposób zanieczyszczeniem środowiska naturalne[...]

Badania nad otrzymywaniem dodatków obniżających palność wybranych tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Opisano wstępne wyniki badań dotyczących technologii otrzymywania antypirenów na bazie bisfenolu A i fosforanów fenylowych. Wykonano serię syntez mieszaniny chlorofosforanów fenylowych z wykorzystaniem destylacji jako etapu oczyszczania produktów. Jako prekursorów katalizatora użyto tlenku magnezu oraz, w celach porównawczych, magnezu stosowanego powszechnie w przemyśle. POCl3 was reacted[...]

 Strona 1