Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Pryliński"

Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie i termicznie utwardzanych tworzywach akrylanowych do protez zębowych DOI:10.15199/62.2019.6.25


  Stosowane w protetyce stomatologicznej poliakrylany są termoi chemoutwardzalnymi tworzywami sztucznymi cechującymi się małą wytrzymałością zmęczeniową oraz stosunkowo dużym skurczem polimeryzacyjnym. Pomimo to, szeroka dostępność tych tworzyw, łatwość kształtowania, barwienia oraz odporność na działanie kwasów zapewniły im szerokie zastosowanie w protetyce stomatologicznej1, 2). Proces utwardzania tych żywic zachodzi pod wpływem takich czynników, jak tlen, woda, ciepło oraz promieniowanie. W fazie wstępnej polimeryzacji żywica akrylanowa przechodzi przez fazę piasku, nitek do fazy ciasta, a właściwa polimeryzacja termiczna zachodzi w temp. 60-65°C. Obecnie producenci dążą do uproszczenia procesu polimeryzacji, oferując coraz lepsze, bardziej stabilne materiały do wykonawstwa protez ruchomych3-5). Dostępne w literaturze wyniki badań wykazują, że termoutwardzalne żywice akrylanowe, polimeryzowane zgodnie z zaleceniami producentów, słabiej chłoną wodę. Otrzymane odmienne wyniki mogą być związane ze zmianami w składzie analizowanych żywic akrylanowych oraz metodologii zastosowan[...]

Ocena adhezji tworzyw akrylowych do powierzchni żywicy acetalowej


  Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu przygotowania powierzchni żywicy acetalowej na siłę wiązania z tworzywami akrylowymi. Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych za pomocą urządzenia testującego Hounsfield H5 KS stwierdzono, że metoda przygotowania powierzchni acetalu nie wpływa w sposób istotny na siłę wiązania z tworzywem akrylowym. Istotne znaczenie na połączenie z żywicą acetalową ma rodzaj zastosowanego tworzywa akrylowego. Adhesion of 4 com. acrylic resins to a com. acetal resin (after its surface treatment) was studied by detn. of the contact stress. The adhesion did not depend on the surface treatment but depended on the acrylic resin used. Wzrastające wymagania pacjentów sprawiają, że producenci materiałów stomatologicznych wprowadzają na rynek coraz doskonalsze i nowocześniejsze produkty. Do wykonywania prac protetycznych najczęściej stosowane są syntetyczne tworzywa sztuczne wywodzące się z polimetakrylanu oraz stopy metali. Niedawno na polskim rynku pojawił się polimer nowej generacji. Jest nim żywica acetalowa, która oprócz zadowalającej estetyki1-3), odznacza się małym współczynnikiem przewodnictwa cieplnego, odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, małą gęstością oraz, co jest niezwykle istotne, brakiem abrazyjności elementów retencyjnych względem twardych tkanek zęba4). Charakteryzuje się także pewnym stopniem elastyczności. Z tych względów tworzywo acetalowe w wykonawstwie ruchomych protez częściowych może stanowić alternatywę dla stopów metali lub materiałów akrylowych. Żywica acetalowa jest polimerem termoplastycznym, stanowiącym produkt polimeryzacji formaldehydu5-7). Niewątpliwą zaletą tego materiału jest brak monomeru resztkowego, który stanowiłby potencjalny czynnik mogący wywołać stany zapalne oraz reakcje alergiczne błony śluzowej jamy ustnej. Ponadto dostępność tej żywicy w 20 różnych kolorach sprawia, że osiągnięcie zadowalającego efektu estetycznego jest możliwe naw[...]

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni chromowo-kobaltowego stopu dentystycznego na siłę połączenia z tworzywem akrylowym


  Dokonano oceny siły wiązania pomiędzy tworzywem akrylowym, a stopem chromowo-kobaltowym w zależności od sposobu kondycjonowania powierzchni stopu. Najwyższe wartości naprężenia stycznego zarejestrowano po zastosowaniu systemu trybochemicznego Rocatec. Seventy samples of a Cr-Co alloy were sand-blasted with Al2O3 (grain size 50, 110 or 250 μm), optionally silanized, covered with molten acrylic resin under in-situ polymerization condidtions, and then studied for bond strength under shearing. The silanization of the alloy surface resulted in a significant increase in strength of the bond. Mimo ciągłych postępów technologicznych w dziedzinie systemów łączących, nadal aktualną kwestią pozostaje słaba adhezja pomiędzy stopami dentystycznymi a tworzywami akrylowymi. Połączenie mechaniczne bardzo często pozostawia mikroszczelinę, która może przyczyniać się do stopniowego oddzielenia tworzywa od metalu1, 2). Konsekwencją tego jest korozja niszcząca łączone powierzchnie3-5). Dodatkowym czynnikiem utrudniającym dobre połączenie żywica-stop, są różnice we właściwościach tych dwóch materiałów (skurcz polimeryzacyjny, pęcznienie tworzyw, różnice w rozszerzalności cieplnej). Tworzenie reaktywnych powierzchni uzyskuje się przez obróbkę strumieniowo-ścierną, trawienie elektrochemiczne, chemiczne a także elektrolityczne nanoszenie warstwy cyny6, 7).Piaskowanie powierzchni metalu tlenkiem glinu o różnej średnicy ziarna, jest metodą zalecaną przez wszystkich produce[...]

Wpływ środowiska wodnego na średnicowe napięcie rozciągające wybranych materiałów kompozytowych


  Materiały przeznaczone do wypełnień zębów w środowisku jamy ustnej narażone są na wiele niekorzystnych czynników, takich jak zmiany temperatury i pH, wilgoć oraz siły nacisku generowane w trakcie żucia. Celem pracy była ocena sorpcji wody przez wybrane materiały kompozytowe. We wszystkich badanych materiałach po tygodniu przechowywania w środowisku wodnym stwierdzono zwiększenie wartości DTS. Sorpcja wody może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość materiałów. Four polymer-matrix composite materials were formed as pellets (diam. 3 mm, length 6 mm), polymerized under radiation for 40 s, stored in H2O at 37°C for 24 h or 1 week and then studied for diametral tensile strength by compressing. An increase (by about 20%) in the strength of the composites during storage in H2O was observed. Ludzkość od zarania starała się odtwarzać utracone części ciała. W stomatologii proces rekonstrukcji utraconych tkanek zęba, a nawet całego uzębienia związany jest z poszukiwaniem idealnego materiału, który z jednej strony byłby biozgodny, a z drugiej cechował się dobrą estetyką oraz parametrami wytrzymałościowymi. Granica wytrzymałości określa maksymalne naprężenie rozciągające, które możemy przyłożyć do badanego materiału bez jego uszkodzenia. Materiały stosowane w stomatologii są stosunkowo kruche, dlatego do ich badań stosuje się test ściskania średnicowego DTS (diametral tensile strength). DTS oznacza się ściskając próbkę materiału o kształcie cylindra lub dysku wzdłuż średnicy. Powstałe w próbce wewnętrzne aPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; bUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [...]

Żywotność wybranych mikroorganizmów na materiałach służących do wyrobu protez dentystycznych


  Problem przeżywalności bakterii i grzybów na materiałach protetycznych jest bardzo istotny dla profilaktyki stomatopatii protetycznych. Badania przeprowadzono na 5 gatunkach mikroorganizmów testowych. Materiał protetyczny stanowiły płytki z tworzywa akrylowego, żywicy acetalowej i stopu chromowo-kobaltowego. Optymalnym materiałem pod względem biologicznym okazała się żywica acetalowa. Przeżywalność bakterii i grzybów na materiałach protetycznych zależała od rodzaju szczepu bateryjnego oraz chropowatości i zwilżalności materiału. Acrylic and acetal resins as well as polished Cr-Co alloys used commonly as prosthetic materials were located in physiolog. salina suspensions of Candida albicans fungi and Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa bacteria for 60 min at 37°C and then transferred to a humid chamber to study viability of the microorganisms during 5 days of incubation. P. aeruginosa bacteria showed the highest survival rate on all the substrates studied. The no. of bacteria and fungi cultures on the acetal resin substrate was the lowest one. Nieustanny postęp w zakresie materiałoznawstwa oraz coraz wyższe wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy, jak i pacjentów sprawiają, że producenci materiałów stomatologicznych wprowadzają na rynek coraz doskonalsze i nowocześniejsze produkty. W stomatologii przy wykonywaniu protez mają zastosowanie m.in. tworzywa syntetyczne oraz stopy metali. Najczęściej używane tworzywa wywodzą się z po li(metakrylanu metylu) należącego do grupy mas akrylowych1). Proteza zębowa powinna być tak skonstruowana i wkomponowana w układ stomatognatyczny, aby nie stanowiła czynnika jatrogennego, lecz spełniała rolę leczniczą i profilaktyczną. Wykonanie dobrej protezy bez odpowiedniego materiału podstawowego jest niemożliwe. Należy wziąć pod uwagę zarówno fizykochemiczne właściwości materiałów używanych do wykonania protez, jak też zachowanie się materiału w[...]

Ocena stopnia pochłaniania wody przez wybrane rodzaje żywic acetalowych


  Materiałom do wykonywania protez ruchomych stawia się coraz wyższe wymagania. Celem pracy było określenie sorpcji wody w wybranych żywicach acetalowych. Wszystkie badane materiały cechowały się sorpcją wody, która największa była w pierwszej dobie, a później ulegała stabilizacji. Acetal T.S.M. oraz Dur Acetal miały zdecydowanie lepsze parametry od pozostałych 2 badanych tworzyw. Four com. acetal resins were studied for H2O sorption at 37°C for 24 h to 3 months by detn. of mass increase. The sorption intensity was highest during the first 24 h of the contact of the resin with H2O. Some differences in the sorption capacity were observed. Jedną z cech materiałów stosowanych w uzupełnianiu braków zębowych powinna być odporność na wchłanianie wody1), bowiem może ona mieć wpływ na zmianę struktury wewnętrznej uzupełnienia protetycznego oraz prowadzić do jego zmian kolorystycznych. Badania wykazały, że stabilność kolorystyczna ze względu na coraz wyższe wymagania estetyczne pacjentów powinna być istotną właściwością materiałów stosowanych do protetycznej rekonstrukcji braków zębowych2-4). Niekorzystne oddziaływanie płynów w jamie ustnej jest związane zarówno ze zmianami pH śliny, jak również z rodzajem spożywanych pokarmów5-7). Badania przeprowadzone przez Frączak i współpr.6) wykazały, że żywica acetalowa pod wpływem kwaśnego odczynu sztucznej śliny ulega rozjaśnieniu, natomiast odczyn zasadowy powoduje jej przyciemnienie. Wykonane przez Arikan i współpr.8) badania porównawcze stopnia pochłaniania[...]

Ocena wpływu środowiska wodnego na średnicowe naprężenie materiałów stomatologicznych na bazie polimerów


  Materiały dentystyczne umieszczano w wodzie w temp. 37°C na 24 h lub na 1 miesiąc w celu zbadania zmian mechanicznych spowodowanych ściskaniem testowanych próbek. Nastąpiło powiększenie wymiaru ściskanych polimerów o 18-25% i zmniejszenie o 21-25% próbek cementów szkłojonomerowych po 1 miesiącu. Dental materials were placed in water at 37°C for 24 h and for 1 mo. to study the changes in mech. strength of the test pieces. An increase in the diam. tensile strength of the polymer-matrix composites (by 18-25%) and a decrease in the strength of glass ionomer cements (by 21-25%) were obsd. after 1 mo. of exposition. W wielu przypadkach uszkodzenie korony zęba wymaga odpowiedniej rekonstrukcji celem stworzenia właściwej podbudowy pod przyszłe uzupełnienie protetyczne. Materiały stosowane do tego celu powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną bowiem w warunkach jamy ustnej są poddawane działaniu dużych sił zgryzowych działających na ząb z różnych kierunków. W zależności od rozległości uszkodzenia twardych tkanek zęba odbudowy te często wymagają również wzmocnienia poprzez zastosowanie pinów lub wkładów1-6). Do niedawna w tych przypadkach materiałem z wyboru był amalgamat7, 8). Wydaje się jednak, że ze względu na niezadowalającą estetykę może on być stosowany jedynie do odbudowy zrębu zębów bocznych. Poszukiwanie nowych możliwości odbudowy twardych tkanek zęba doprowadziło do opracowania materiałów mających połączyć zalety estetyki oraz dobre właściwości mechaniczne. Dlatego też obecnie do tego celu klinicyści wykorzystują materiały kompozytowe na osnowie polimerowej stosowane do wypełniania ubytków metodą bezpośrednią i do odbudowy z[...]

Kinetic studies on water sorption on some chemically cured acrylic resin Kinetyczne badania sorpcji wody w chemicznie utwardzanych żywicach akrylanowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1155


  Three com. polyacrylic resins for dentistry were polymerized at 23-55°C under 2 bar in presence of H2O and studied for H2O sorption by storing in distd. H2O at 37°C for 1 month. The H2O intake increased during the expts. and reached 6.41-15.74%. The differences between resins were statistically significant. Badano sorpcję wody przez utwardzane chemicznie żywice akrylanowe stosowane w dentystyce do wykonywania napraw i podścieleń płyt protez ruchomych. Badania wykazały, że po miesięcznej inkubacji w wodzie najwyższą sorpcję wykazywały materiały ProBase i Meliodent. Żywica Selecta wykazywała mniejszą zdolność pochłaniania wody. Używane w stomatologii żywice akrylanowe (PMMA) najczęściej są konfekcjonowane w postaci proszku (polimer) i płynu (monomer), lub w postaci fabrycznie przygotowanych kapsuł1-3). Proces polimeryzacji dentystycznych PMMA zachodzi pod wpływem temperatury (żywice termoutwardzalne), światła (żywice światłoutwardzalne) lub reakcji chemicznej (żywice chemoutwardzalne)2). Ten ostatni rodzaj polimeryzacji jest wykorzystywany podczas naprawy protez zębowych, podścielania, rebazacji oraz wykonawstwa protez częściowych i całkowitych metodą wtryskową lub wlewową2). Główną wadą tworzyw chemoutwardzalnych jest wysokie resztkowe stężenie monomeru, niska wytrzymałość mechaniczna, mała stabilnoś[...]

Effect of methyl metacrylate on the bond strength between denture base and acrylic teeth Wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia płyty protezy z zębami akrylowymi DOI:10.15199/62.2015.1.14


  Me metacrylate was applied onto an artificial acrylic teeth base attached then to denture base and polymerized at 50°C and 4 bar for 15 min. The bonds were studied for shearing strength and fracture type. The application of Me metacrylate resulted in threefold increase in the shearing strength value and a small decrease in no. of adhesive fractures. Określono wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia sztucznych zębów akrylanowych z tworzywem płyty protezy. Badania wykazały, że monomer zaaplikowany na powierzchnię zęba sztucznego przed przeprowadzonym procesem polimeryzacji przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami.Utrzymanie zębów w płycie protezy ruchomej jest zależne od materiału z którego wykonany jest ząb, sposobu przygotowania powierzchni zęba, rodzaju żywicy akrylanowej użytej do wykonania płyty protezy oraz procesu polimeryzacji1-3). Zęby używane do wykonania protez zębowych to głównie zęby akrylanowe, które mają zdolność adhezyjnego łączenia z płytą protezy3). Pomimo tego oddzielenie zębów od płyty protezy, zwłaszcza w odcinku przednim łuku zębowego, ma miejsce w 22-30% przypadków4). Jednym ze sposobów uzyskania lepszego połączenia substratów jest mechaniczne przygotowanie powierzchni zęba i poprzez wytworzenie mikroretencyjnych zagłębień zwiększenie rzeczywistej powierzchni kontaktu pomiędzy st[...]

Effect of water environment on diametral tensile strength of composite materials used in dentistry Wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające materiałów kompozytowych stosowanych w stomatologii DOI:10.15199/62.2015.11.26


  Eight com. composite materials used for temporary fixed dentures or for filling cavities in hard tooth tissues were studied for H2O sorption capacity and its effect on the diametral tensile strength. The water sorption was 1.17- 18.4%. The mainly substantial increase in the strength was obsd. in all cases after the sorption. Określono wpływ środowiska wodnego na średnicowe naprężenie rozciągające (DTS) materiałów kompozytowych stosowanych do wykonywania tymczasowych protez stałych lub do wypełniania ubytków w tkankach twardych zęba. Badania wykazały, że wszystkie poddane ocenie materiały (poza żywicą Visalys Temp) po przechowywaniu w środowisku wodnym przez 1 tydzień wykazywały istotny wzrost wartości DTS, przy jednoczesnym zróżnicowanym stopniu chłonięcia wody wynoszącym 1,17-18,43%. Uzupełnienia tymczasowe są ważnym elementem warunkującym wykonanie zadowalającej pod względem funkcjonalnym i estetycznym protezy stałej1). Zarówno dla lekarza, jak i pacjenta czynnikami niezwykle istotnymi podczas wyboru materiału służącego do wykonawstwa protez tymczasowych są łatwość zastosowania, odporność na złamania, stabilność koloru, wytrzymałość mechaniczna oraz niska temperatura polimeryzacji2, 3). Tworzywa stosowane do wykonania uzupełnień czasowych pod względem sposobu polimeryzacji mogą być chemoutwardzalne, światłoutwardzalne oraz o mieszanym sposobie wiązania chem[...]

 Strona 1  Następna strona »