Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KRYSZTAFKIEWICZ"

Otrzymywanie silnie zdyspergowanej krzemionki z roztworów metakrzemianu sodowego w środowisku rozpuszczalnika organicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Ustalono podstawowe parametry procesu strącania silnie zdyspergowanej krzemionki o kulistym kształcie cząstek. Stwierdzono, że ten typ napełniaczy krzemionkowych można otrzymać w środowisku rozpuszczalnika organicznego przez strącanie z roztworu metakrzemianu sodowego. Przeprowadzono badania fizykochemiczne wytrąconych krzemionek oraz przetestowano je w mieszankach gumowych opartych na kauczuku butadienowo-styrenowym. Podstawowym surowcem do produkcji uwodnionych napełniaczy krzemionkowych jest roztwór metakrzemianu sodowego. W wielu pracach i opisach patentowych1,2* spotyka się uwagi dotyczące wpływu rodzaju wyjściowego krzemianu na właściwości produktu. W większości wypadków jest zalecany roztwór metakrzemianu sodowego o module zawartym w granicach 2,5 ч-3,0, uważany za najkorzystniejszy; otrzymuje się wtedy krzemionki o wysokim stopniu dyspersji. Ogromne znaczenie z punktu widzenia właściwości produktu ma stężenie Si02 w wyjściowym roztworze. Ponadto zasadniczy etap strącania krzemionki zależy od tak istotnych czynników, jak: temperatura, intensywność mieszania, szybkość dozowania czynnika strącającego i końcowa wartość pH mieszaniny poreakcyjnej34"10*. Wynika stąd, że wytrącanie aktywnej, zdyspergowanej krzemionki z roztworu krzemianu sodowego zależy od starannego doboru wszystkich parametrów procesu polikondensacji. Napełniaczem krzemionkowym może być także aerożel otrzymywany w wyniku zastąpienia wody w żelu lotnym rozpuszczalnikiem organicznym, a następnie ogrzania organożelu do temperatury wyższej od temperatury wrzenia rozpuszczalnika organicznego11*. Stężenie S i 0 2 w roztwor ze. Ogromne znaczenie z punktu widzenia właściwości produktu ma zawartość Si02 w roztworze wyjściowym. Z przeprowadzonych badań wstępnych można wywnioskować, że w wypadku strącania krzemionki ze stężonych roztworów krzemianu sodowego otrzymuje się wyłącznie żele. Ustalono również, że optymalne stężenie Si02 w roztworze wyjściowym wynosi 2[...]

Otrzymywanie roztworów metakrzemianu sodowego o podwyższonych modułach - surowca do wytwarzania wysoko zdyspergowanych krzemionek DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano warunki otrzymywania średniomodułowych roztworów metakrzemianu sodowego z krzemionek odpadowych po produkcji fluorku glinowego oraz kwasu fluorowodorowego. Opracowano sposoby zwiększania modułu roztworów metakrzemianu uzyskanych w wyniku wyodrębniania zoli kwasu krzemowego metodą jonitową. Otrzymane roztwory metakrzemianu sodowego zastosowano do strącania wysoko zdyspergowanych krzemionek - aktywnych napełniaczy elastomerów. W wielu pracach i opisach patentowych spotyka się uwagi o decydującej roli krzemianu sodowego ^ podczas wytrącania wysoko zdyspergowanych napełniaczy krzemionkowych. Istotny wpływ na właściwości tych napełniaczy ma moduł krzemowy roztworu metakrzemianu sodowego, jego czystość, a także zawartość rozpuszczonej krzemionki. Do zbadania wpływu modułu roztworu metakrzemianu sodowego na jakość strącanych, wysoko zdyspergowanych krzemionek konieczne było uzyskanie roztworu o podwyższonym module. W tym celu podjęto badania nad wydzielaniem zolu kwasu krzemowego z rozcieńczonych roztworów metakrzemianu sodowego. Wydzielony zol - po odpowiedniej stabilizacji - mieszano z roztworem metakrzemianu sodowego o małym module, w wyniku czego uzyskiwano roztwory o wartościach modułów wynoszących 4h- 1 0 i większych. Bird4) opatentował metodę otrzymywania zolu kwasu krzemowego za pomocą kationitu. Polega ona na przepuszczaniu przez wymieniacz kationowy (KtH) roztworu metakrzemianu sodowego: KtH + Na2 S i0 3 ------ > K f a + H2 S i0 3. ^Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 1/88 na str. 29 (red.). З Я 4 PRZEMYSŁ c h e m ic z n y 67/8(1988) Część doświadczalna W badaniach zastosowano odpadowe krzemionki pofluorowe z produkcji fluorku glinowego i kwasu fluorowodorowego. Charakterystykę tych krzemionek przedstawiono5) w tab. 1. Roztwór metakrzemianu sodowego otrzymano w wyniku rozpuszczania odpadowych krzemionek w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego, pod zwiększonym ciśnieniem, w specjalnie skonstruowanym[...]

Otrzymywanie roztworów metakrzemianu sodowego o podwyższonych modułach - surowca do wytwarzania wysoko zdyspergowanych krzemionek DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano warunki otrzymywania średniomodułowych roztworów metakrzemianu sodowego z krzemionek odpadowych po produkcji fluorku glinowego oraz kwasu fluorowodorowego. Opracowano sposoby zwiększania modułu roztworów metakrzemianu uzyskanych w wyniku wyodrębniania zoli kwasu krzemowego metodą jonitową. Otrzymane roztwory metakrzemianu sodowego zastosowano do strącania wysoko zdyspergowanych krzemionek - aktywnych napełniaczy elastomerów. W wielu pracach i opisach patentowych spotyka się uwagi o decydującej roli krzemianu sodowego ^ podczas wytrącania wysoko zdyspergowanych napełniaczy krzemionkowych. Istotny wpływ na właściwości tych napełniaczy ma moduł krzemowy roztworu metakrzemianu sodowego, jego czystość, a także zawartość rozpuszczonej krzemionki. Do zbadania wpływu modułu roztworu metakrzemianu sodowego na jakość strącanych, wysoko zdyspergowanych krzemionek konieczne było uzyskanie roztworu o podwyższonym module. W tym celu podjęto badania nad wydzielaniem zolu kwasu krzemowego z rozcieńczonych roztworów metakrzemianu sodowego. Wydzielony zol - po odpowiedniej stabilizacji - mieszano z roztworem metakrzemianu sodowego o małym module, w wyniku czego uzyskiwano roztwory o wartościach modułów wynoszących 4h- 1 0 i większych. Bird4) opatentował metodę otrzymywania zolu kwasu krzemowego za pomocą kationitu. Polega ona na przepuszczaniu przez wymieniacz kationowy (KtH) roztworu metakrzemianu sodowego: KtH + Na2 S i0 3 ------ > K f a + H2 S i0 3. ^Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 1/88 na str. 29 (red.). З Я 4 PRZEMYSŁ c h e m ic z n y 67/8(1988) Część doświadczalna W badaniach zastosowano odpadowe krzemionki pofluorowe z produkcji fluorku glinowego i kwasu fluorowodorowego. Charakterystykę tych krzemionek przedstawiono5) w tab. 1. Roztwór metakrzemianu sodowego otrzymano w wyniku rozpuszczania odpadowych krzemionek w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego, pod zwiększonym ciśnieniem, w specjalnie skonstruowanym[...]

Krzemian cynkowy - efektywny napełniacz kauczuków DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano optymalne parametry procesu strącania krzemianu cynkowego o dużym stopniu dyspersji z roztworu metakrzemiami sodowego, z użyciem rozpuszczalnych w wodzie soli cynkowych. Wykonano analizę fizykochemiczną uzyskanych krzemianów oraz podjęto próby zastosowania ich w mieszankach gumowych opartych na kauczuku butadienowo- styrenowym, przeprowadzając odpowiednie testy. Badano również możliwość wyeliminowania tlenku cynkowego (aktywatora w procesie wulkanizacji) z mieszanki gumowej. Stwierdzono, że współstrącony tlenek cynkowy, wprowadzony do mieszanki z napełniaczem krzemianowym, znajduje się w ilości wystarczającej do aktywowania podczas wulkanizacji. Istotnym zagadnieniem w produkcji wyrobów gumowych jest wytworzenie wieloskładnikowego układu, mieszanki gumowej, którego .zniszczenie wymagałoby dużego nakładu pracy. Właściwości takiej mieszanki zależą m.in. od n a tu ry kauczuku, warunków sporządzania mieszanki (plastyfikacja, mieszanie n a walcarce itp.) oraz rodzaju wprowadzanych składników - głównie napełniaczy i aktywatorów. Do niedawna niemal wyłącznie stosowanym napełniaczem mieszanek gumowych była sadza; jej wylkanizaty wykazują najlepsze właściwości fizykomechaniczne. Jednakże sadze zabarwiają wyroby gumowe na czarno, a ponadto do ich produkcji zużywa się wiele cennych surowców petrochemicznych. Z tych względów coraz większe znaczenie w produkcji gumy mają ostatnio krzemionki i krzemiany otrzymywane syntetycznie i pochodzenia naturalnego. Wśród napełniaczy krzemianowych duże zastosowanie może mieć syntetyczny krzemian cynkowy (ZnSiOg + ZnO + + S i0 2 + nH20). Jest to mieszanina dwutlenku krzemu, krzemianu cynkowego i tlenku cynkowego, stanowiąca biały proszek o wyraźnie kulistych cząstkach. W mieszance gumowej działa on jako aktywny napełniacz i środek sieciujący. Stosując ten napełniacz, można wyeliminować ze składu mieszanki gumowej biel cynkową oraz częściowo, a nawet całkowicie sadzę. Do otrzymania kr[...]

Układy hybrydowe krzemionka-barwnik organiczny: otrzymywanie i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano substancje nieorganiczne spełniające rolę nośników barwników organicznych. Przedstawiono sposoby modyfikacji badanych adsorbentów ze szczególnym uwzględnieniem aminosilanów oraz adsorpcji barwników na zmodyfikowanych podłożach nieorganicznych proszków. Stwierdzono, że powierzchnie krzemionkowe i krzemianowe zmodyfikowane aminosilanem mogą stanowić selektywny adsorbent barwnik[...]

Krzemionka odpadowa z produkcji fluorku glinowego jako napelniacz kauczuku DOI:

Czytaj za darmo! »

Przebadano krzemionkę odpadową powstającą podczas produkcji fluorku glinowego, wytrącającą się zarówno w postaci drobno-, jak i gruboziarnistej. Stwierdzono, że próbki krzemionki oddzielanej w postaci drobnego osadu zastosowane w wulkanizatach z kauczukiem Ker 1500 poprawiają ich parametry wytrzymałościowe (moduły, wytrzymałości na rozciąganie i rozdzieranie). W procesie otrzymywania fluorku glinowego w Poznańskich Zakładach Chemicznych im. dr. Maya w Luboniu powstają znaczne ilości krzemionki. Uwodniony fluorek glinowy tworzy się w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy kwasem fluorokrzemowym i wodorotlenkiem glinowym: Tabela 1. Próbki krzemionki oddzielonej od filtratu macierzystego zawierającego fluorek glinowy H2SiF6 + 2 Al(OH)3 + xH20 - -2A1F, xH20 Si02 + 4H20. Nr próbki Stężenie wyjściowego H2 SiF6 [g/dm3] Zawartość wilgoci w odfiltrowanej SiO^ [%] Zawartość AlF^ w krzemionce [%] wymywana wodą wymywana HC1 1 150 43,0 1,37 2,48 2 2 0 0 30,7 0,92 1,96 3. 175 39,5 1,09 2,60 4 195 40,1 0,42 1,26 5 180 36,2 0,59 0,92 6 195 30,4 0,67 1,67 7 165 46,5 0,17 2,52 8 2 1 0 31,9 0,87 1,17 9 195 34,6 0 ,0 0 0,34 Struktura wytrącającej się krzemionki zależy od wielu parametrów, m.in. od czasu prowadzenia reakcji, temperatury, sposobu dozowania reagentów, struktury Al(OH)3 stosowanego w procesie, czystości kwasu fluorokrzemowego14 4). Wysoka temperatura oraz duże stężenie kwasu fluorokrzemowego wpływają w istotny sposób na szybkość reakcji i prowadzą do powstawania dobrze filtrującej się krzemionki. Stosowanie zbyt wysokiej temperatury i zbyt dużego stężenia grozi jednak wykrystalizowaniem fluorku przed oddzieleniem krzemionki, która w tym wypadku zawiera zwiększone ilości zanieczyszczeń w postaci fluorków glinowych. Oczyszczanie krzemionki jest utrudnione, ponieważ fluorek glinowy jest związkiem słabo rozpuszczalnym. Należy również zaznaczyć, że początek krystalizacji uwodnionego fluorku glinowego następuje bardzo szybko,[...]

Rola związków amonu w procesie kształtowania nanometrycznych cząstek krzemionek

Czytaj za darmo! »

Otrzymano wysoko zdyspergowane krzemionki w procesie strącania z wodnych roztworów metakrzemianu sodu za pomocą soli amonu ((NH4)2CO3 i NH4HCO3). Badano wpływ 3-merkaptopropylotrimetoksysilanu oraz 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu na właściwości fizykochemiczne i strukturę formowanych krzemionek. Aq. Na2SiO3dosedintoaq. 5% (A) NH4HCO3or(B) (NH4)2CO3 1:2 v/v, in the presence of 1 wt. p[...]

Otrzymywanie czystego siarczanu glinu z popiołów turoszowskich

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania nad otrzymywaniem bezwodnego siarczanu glinu w procesie ługowania popiołów turoszowskich za pomocą kwasu siarkowego. Wskazano na podstawowe parametry mające istotny wpływ na wydajność tego procesu (stężenie kwasu, temperatura i czas ługowania). Omówiono wyniki wstępnych badań nad ługowaniem popiołów pod zwiększonym ciśnieniem. Przedstawiono wydajność procesów krystalizacji [...]

 Strona 1  Następna strona »