Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Narowskib"

Badania osadzonych na węglu aktywnym katalizatorów molibdenowo-niklowych w procesie hydroodsiarczania


  Spreparowano serię katalizatorów Mo-Ni osadzonych na termicznie modyfikowanym węglu aktywnym przeznaczonych do procesu hydroodsiarczania (HDS). Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych układów w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze bezgradientowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Powierzchnię właściwą nośnika węglowego określono za pomocą adsorpcji azotu. Do scharakteryzowania katalizatorów zastosowano dyfrakcję rentgenowską i transmisyjną mikroskopię elektronową. Określono wpływ odczynu stosowanych w preparatyce roztworów, zawartości Mo, a także stosunku molowego Ni/Mo na aktywność otrzymanych katalizatorów. Układ Mo(24)Ni(6)/C okazał się prawie 2-krotnie aktywniejszy w reakcji HDS tiofenu niż katalizator komercyjny Puraspec o zbliżonym składzie. Nine Mo-Ni/C catalysts were prepd. by repeated impregnation of an activated C with aq. solns. of (NH4)6 Mo7O24 and Ni(NO3)2 and calcination at 200°C for 24 h, aPolitechnika Warszawska, bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Badania osadzonych na węglu aktywnym katalizatorów molibdenowo-niklowych w procesie hydroodsiarczania Studies of activated carbon-supported molybdenum-nickel catalysts for hydrodesulfurization Dr inż. Wioletta RARÓG-PILECKA w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2002 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki tej uczelni. Specjalność - kataliza techniczna. Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, tel.: (22) 234-71-15, fax: (22) 628-27-41, e-mail: etruszkiewicz@ch.pw.edu.pl Dr inż. Elżbieta TRUSZKIEWICZ w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a w 2008 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki tej uczelni. Specjalność - technologia nieorganiczna i kataliza tec[...]

 Strona 1