Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Janik"

Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na właściwości nanokompozytu polipropylenowego

Czytaj za darmo! »

Badano nanokompozyt polipropylenowy, wytworzony z udziałem krzemianu warstwowego (Nanofil 5) jako proszkowego nanonapełniacza oraz kompatybilizatora PP-g-MA (Polybond X5104), który poddano pięciokrotnemu cyklowi przetwórstwa, metodą wtryskiwania, w celu oceny możliwości ponownego wykorzystania go jako w pełni wartościowego surowca, odzyskanego metodą recyklingu materiałowego. Wpływ wielokrotnego przetwórstwa określono na podstawie badań właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, udarność), reologicznych oraz termicznych. Stwierdzono, że pięciokrotne przetwórstwo nie wpływa na pogorszenie właściwości mechanicznych tego materiału. W badaniach termicznych obserwowano natomiast wzrost stopnia krystaliczności w nanokompozycie w kolejnych cyklach przetwórczych, co prawdopodobnie było spowodowane degradacją łańcuchów polimerowych, potwierdzoną w badaniach reologicznych nieznacznym spadkiem lepkości i zmianą barwy. Polypropylene-matrix layered silicate-reinforced nanocomposite (com. grafted polypropylene compatibilizer) was prepd. by injection molding, disintegrated and fivefold formed as test pieces by the same method to study the recyclability of the material. The multiple processing of the nanocomposite did not result in any substantial decrease of its mech. strength (except for elongation at fracture) and thermal resistance. An increase in crystallinity degree and melting flow index was however obsd. Obowiązujące przepisy prawne stawiają przedsiębiorstwom, wytwarzającym produkty z materiałów polimerowych, określone wymagania w zakresie zagos[...]

Low density polyethylene/clay nanocomposites Nanokompozyty polietylenu o małej gęstości z krzemianami warstwowymi DOI:10.15199/62.2017.3.10


  Com. low-d. polyethylene was blended with 2.5 or 5% by mass of montmorillonite and with 5 or 10% by mass polyethylene wax or ethylene/acrylic acid copolymer compatibilizer. The nanocomposites produced were studied for flammability, plastic flow and color. The addn. of montmorillonite resulted in a decrease of nanocomposite flammability. Otrzymano nanokompozyty polietylenu o małej gęstości (PE-LD) z udziałem montmorylonitu (MMT) Nanofil 5 oraz wosku polietylenowego AC395 i kopolimeru etylen/kwas akrylowy EAA (AC540) stosowanych jako kompatybilizatory1, 2). Wytworzone nanokompozyty PE-LD/ Nanofil 5/AC z udziałem nanonapełniacza (2,5 i 5% mas.) i kompatybilizatora (5 i 10% mas.) przebadano na palność, płynność formowniczą oraz barwy. Produkty nanotechnologiczne, dzięki swej wysokiej skuteczności, łatwości aplikacji oraz neutralności dla zdrowia i środowiska naturalnego, stają się nieodzownym elementem zarówno w medycynie, budownictwie, jak również w życiu codziennym. Na przełomie lat 1999/2000 można było odnaleźć ok. 300 publikacji na temat nanokompozytów, 10 lat później odnajduje się ok. 300 prac poświęconych tylko i wyłącznie mieszaninie polietylenu z montmorylonitem3-6), która jest w istocie jedną z kilkuset kombinacji mieszanin polimerów z nanonapełniaczami.Naturalną zdolnością mieszania się i tworzenia homogenicznych stopów z krzemianami warstwowymi wykazują się jedynie polimery hydrofilowe, takie jak np. poli(tlenek etylenu). W celu wytworzenia nanokompozytu o matrycy hydrofobowej typu poliolefinowego konieczna jest wcześniejsza modyfikacja MMT, polegająca na zastąpieniu kationów met[...]

Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie


  Celem pracy było uzyskanie i zbadanie właściwości nanokompozytów PET/SiO2 (o zawartości nanokrzemionki 1, 3, 5 i 7% mas. w PET) wytworzonych metodą syntezy in situ i dla porównania przez mechaniczne dyspergowanie w procesie wytłaczania. Określono ich morfologię (SEM), właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie σm, moduł sprężystości przy rozciąganiu Et, wydłużenie przy zerwaniu εB, udarność an i twardość) oraz termiczne (DSC). Wyniki badań nanokompozytów porównano z wynikami badań niemodyfikowanego PET. Fotografie SEM nanokompozytów wykazują dwufazową strukturę układów PET/ SiO2 z wyraźnie widocznymi wydzieleniami pojedynczych cząstek SiO2, jak i ich nielicznymi aglomeratami o wielkości nie przekraczającej 1 μm (w nanokompozytach otrzymanych w procesie wytłaczania) i 5 μm (w nanokompozytach otrzymanych metodą in situ). Wykazano, że dodatek SiO2 do PET, zarówno w procesie wytłaczania, jak i in situ, znacząco wpływa na zmianę właściwości mechanicznych osnowy, powodując znaczne zmniejszenie σm, wzrost: Et, twardości, temperatury krystalizacji i stop- Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie PET/SiO2 composites prepared by in situ method and by melt compounding Zakład Technologii Materiałów Polimerowych, Instytut Polimerów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, tel.: (91) 449-48-35, fax: (91) 449-42-47, e-mail: Jola. Janik@zut.edu.pl Dr inż. Jolanta JANIK w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest zatrudniona w Zakładzie Technologii Materiałów Polimerowych Instytutu Polimerów ZUT na stanowisku adiunkta. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymała we wrześniu 2000 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińsk[...]

Badanie procesu sieciowania mieszanin żywica epoksydowa/żywica winyloestrowa


  Przedstawiono wyniki badań procesu sieciowania kompozycji epoksydowo-winyloestrowych z różnymi układami środków sieciujących. Proces sieciowania badano metodą mikrokalorymetrii skaningowej oraz reometrii przy użyciu reometru naprężeniowego typu ARES. Określenie zależności lepkości od temperatury w czasie sieciowania mieszanin z żywic reaktywnych pozwoliło wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas tego procesu, wpływ lepkości na możliwość dosieciowywania materiałów epoksydowo-winyloestrowych w czasie ogrzewania powyżej temperatury zeszklenia oraz temperaturę zeszklenia. A blend of epoxy and vinylester resins was crosslinked by using: 2-ethyl-imidazole with (PhCO)2O2 or triethylenetetraamine with AcEt hydroperoxide in Me2 phthalate as mixed initiators at 120°C for 2 h to study the curing course by differential scanning calorimetry and viscosity changes. Two sepd. exothermic effects were obsd. Współutwardzające się kompozycje żywic epoksydowych z nienasyconymi żywicami poliestrowymi są wykorzystywane do wykonywania odlewów lub laminatów wzmacnianych włóknami szklanymi. Kompozycje te składają się z żywicy poliestrowej (roztworu nienasyconego poliestru w styrenie) oraz z małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej i bezwodnika maleinowego. Sieciowanie takiego układu polega na kopolimeryzacji styrenu z poliestrem nienasyconym i bezwodnikiem maleinowym, który ponadto reaguje z żywicą epoksydową1). Alternatywą do wymienionych układów tworzących wspólnie usieciowany polimer są materiały, w których każdy z komponentów tworzy odrębną sieć polimerową. Sieci te przenikają się wzajemnie, lecz nie są z reguły między sobą połączone wiązaniami chemiczny-mi. Układy te nazywane są przenikającymi się wzajemnie sieciami polimerowymi IPN (interpenetrating polimer network). Wyróżnia się dwa główne rodzaje IPN: sekwencyjny IPN (w pierwszym etapie poprzez polimeryzację in situ, powstaje sieć polimerowa 1, a następnie powstaje sieć polimerowa 2) oraz[...]

Properties of poly(trimethylene terephthalate)/low-density polyethylene blends. Właściwości mieszanin poli(tereftalanu trimetylenu) i polietylenu o niskiej gęstości


  Poly(trimethylene terephthalate)/polyethylene (9:95) blends (PTT/PE-LD) were prepd. by extrusion optionally in presence of polyethylene wax (1–5% by mass) and studied for mech., thermal and rheolog. properties. The addn. of PTT to PE-LD resulted in improving its properties. The addn. of polyethylene wax (5% by mass) to the PTT/PE-LD blends resulted in homogenization of their macrostructure and improving their mech. properties. Przedmiotem badań były mieszaniny polimerowe oparte na poli(tereftalanie trimetylenu) (PTT) i polietylenie niskiej gęstości (PE-LD), wytworzone pod kątem możliwości otrzymania nowych materiałów polimerowych o zmodyfikowanych właściwościach. Celem pracy było zbadanie właściwości mieszanin PTT/PE-LD o zawartości 5% mas. PTT, wytworzonych w procesie wytłaczania. Badania obejmowały układy PTT/PE-LD bez, jak i z udziałem kompatybilizatora w postaci wosku polietylenowego (w ilości 1, 3 i 5% mas.). Określono ich właściwości mechaniczne, termiczno-reologiczne (DSC, MFR), morfologię (SEM) i spektrofotometrię (FTIR). Dodatek 5% mas. PTT do PE-LD w sposób widoczny wpływa na zmianę właściwości mechanicznych, termicznych i reologicznych w porównaniu z PE-LD. Analiza wyników dla mieszanin bez i z udziałem wosku polietylenowego wykazała, że domieszka 1% i 3% mas. wosku nie wpływa znacząco na zmianę tych właściwości w porównaniu z niekompatybilizowaną mieszaniną, natomiast przy zawartości 5% mas. w układzie PTT/PE-LD widoczny jest wpływ na zmianę badanych właściwości, świadczący o kompatybilizującym działaniu tej ilości[...]

 Strona 1