Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ JANECZEK"

Badania procesu kopolimeryzacji żywicy ftalowej z monomerami winylowymi i akrylowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania procesu kopolimeryzacji żywicy ftalowej ze styrenem, metakrylanem metylu, metakrylanem n-butylu, akrylonitrylem lub mieszaniną metakrylanu metylu i metakrylanu n-butylu. Stwierdzono, że produktem reakcji przebiegającej w ksylenie jest zawsze kopolimer żywicy ftalowej i homopolimer. Powłoki o dobrych właściwościach otrzymuje się z żywicy kopolimeryzowanej styrenem, metak[...]

Nowa koncepcja oceny narażenia pacjentów leczonych ortodontycznie na toksyczne metale


  Przedstawiono koncepcję zastosowania metod chemicznych, lekarskich i weterynaryjnych dla oceny narażenia na jony metali ciężkich uwalnianych z elementów składowych aparatu (stopowa stal nierdzewna, stopy Ni-Ti) podczas procesu korozji w środowisku śliny. Badania in vitro i in vivo zostaną przeprowadzone na organizmach zwierzęcych i ludzkich. Chem., medical and veterinary methods were proposed for evaluation of exposure to heavy metal ions released from orthodontic stainless steel or Ni-Ti alloys appliances during their corrosion in saliva. Korekta wad zębowo-zgryzowych u dzieci, młodzieży oraz dorosłych wymaga zastosowania specjalistycznych aparatów ruchomych i stałych. Aparaty ruchome składają się głównie z polimerów akrylowych oraz elementów metalowych (klamry, łuki, śruby). Elementy składowe aparatów stałych (zamki, pierścienie, druty) wykonane są zazwyczaj ze stopowej stali nierdzewnej, oraz stopów tytanu lub niklowo-tytanowych. Również aparaty grubołukowe (przerzut podniebienny, bi-helix, expander, rotator) stosowane dodatkowo wykonane są ze stopowej stali nierdzewnej. Z uwagi na długi okres terapii ortodontycznej, istnieje uzasadniona obawa co do wpływu produktów procesu korozji na organizm pacjenta. W trakcie leczenia ortodontycznego pacjenci są narażeni chronicznie na jony metali uwalniane z aparatów ortodontycznych, w tym m.in. na jony niklu, chromu, kobaltu, żelaza, tytanu i molibdenu. Ze względu na dużą liczbę osób poddawanych leczeniu ortodontycznemu w cyklu rocznym (ok. 600 tys. osób w Polsce), istnieje potrzeba opracowania prostych i tanich testów in vitro, które w miarodajny sposób symulowałyby warunki in vivo, czyli umożliwiałyby określenie dawek metali toksycznych, na które są narażeni pacjenci poddani leczeniu ortodontycznemu. Z literatury przedmiotu znane są przykłady badań in vitro z wykorzystaniem tzw. sztucznej śliny, czyli roztworów soli mineralnych o określonym pH. Brak jednak informacji o przelicza[...]

Nowy sposób oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako zwierzętach modelowych


  Przedstawiono założenia nowego sposobu oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako organizmie modelowym. Badania na zwierzętach umożliwiają jednoczesne pobranie inwazyjnych i nieinwazyjnych biomarkerów narażenia na metale toksyczne i określenie w ten sposób, czy dochodzi do ich akumulacji w tkankach wewnętrznych. Skonstruowano nowe płytki doświadczalne symulujące aparaty ortodontyczne i zamontowano w pyskach świń (na wewnętrznej stronie policzka) w doświadczeniu pilotowym. Na podstawie analizy post mortem zostaną wybrane tkanki-biomarkery narażenia na metale toksyczne. Na podstawie wyników doświadczenia pilotowego zostanie zaplanowane i przeprowadzone doświadczenie właściwe na 12 świniach doświadczalnych i 12 kontrolnych. Dr Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Samodzielnej Poradni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji we Wrocławiu. Specjalność - ortopedia szczękowa i ortodoncja. Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, tel./fax: (71) 784-02-99, e-mail: mikulewicz.marcin@gmail.com * Autor do korespondencji: aAkademia Medyczna we Wrocławiu; bPolitechnika Wrocławska; cUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dNZOZ ORTO, Łódź Marcin Mikulewicza,*, Katarzyna Chojnackab, Maciej Janeczekc, Janusz Szymkowskib, Aleksander Chrószczc, Mariusz Wilkd, Jerzy Cieplika, Paulina Wołowiecb Nowy sposób oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako zwierzętach modelowych A new method for biocompatibility assessment of the materials used in orthodontics in the studies on pigs as an animal model Prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym P[...]

Bioaccumulation of toxic elements in pigs tissues. Pilot studies. Bioakumulacja pierwiastków toksycznych w tkankach świń. Badania pilotowe


  Plates simulating the fixed orthodontic appliances were applied in pigs snout for 6 months. to study the release of Ni, Cr, Cu, Fe and Si ions from steel and their accumulation in pig tissues. The elements were accumulated in livers, kidneys, lungs and hair of the pigs. Przeprowadzono badania pilotowe polegające na montażu płytki symulującej obecność aparatu stałego cienkołukowego w pysku świń na okres 6 miesięcy. Celem badań była ocena uwalniania jonów metali ze stali nierdzewnej, z której wykonane są aparaty ortodontyczne. Oceniono skład pierwiastkowy tkanek pobranych od świń (matryce inwazyjne i nieinwazyjne) i porównano ze składem materiałów pochodzących od świń z grupy kontrolnej. Wykazano, że miejsca akumulacji pierwiastków to wątroba, nerki, płuca i sierść. Leczenie wad zgryzu w uzębieniu mieszanym i stałym wymaga zastosowania aparatów umożliwiających przykładanie do zębów starannie określonych sił. Elementy składowe aparatów stałych (zamki, pierścienie, druty), które umożliwiają precyzyjne przesunięcia zębów wykonane są m.in. ze stopów stali nierdzewnej1, 2). Z uwagi na długotrwały okres terapii ortodontycznej (ok. 2 lata) [...]

 Strona 1