Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Niemczuka"

Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania DOI:10.15199/62.2018.1.4


  Zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie wraz z rozwojem cywilizacji. Stale rosnące ceny konwencjonalnych surowców energetycznych (węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego) skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Doskonałym zamiennikiem typowych nośników energii są obecnie odnawialne źródła energii (OZE), tj. energia z biomasy, energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna. Ze względu na potrzebę intensyfikacji wytwarzania energii z OZE, a także konieczność upowszechnienia metod ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, coraz większe znaczenie odgrywa produkcja i wykorzystanie biogazu w rolnictwie1). Uregulowania prawne obowiązujące w Polsce wymuszają na elektrowniach i elektrociepłowniach pozyskiwanie energii elektrycznej z OZE w rosnącym udziale od 7,5% w 2010 r. do 15% w 2020 r.2). Wdrożenie rozwiązań z branży OZE może poprawić stan środowiska oraz ograniczyć zużycie paliw kopalnych. Jednym z przykładów pozyskiwania energii w sposób nie zagrażający środowisku jest wykorzystanie biomasy jako podstawowego źródła energii odnawialnej. Niektóre gatunki roślin mogą być wykorzystywane w termochemicznych procesach konwersji energii (spalanie, współspalanie, piroliza, zgazowanie) lub w instalacjach, w których prowadzone są procesy biochemiczne (gorzelnie, w których produkowany jest bioetanol, lub biogazownie, gdzie powstaje biometan)3). Ich spalanie może zastąpić paliwa kopalne w kilku zastosowaniach4). Uprawami przeznaczonymi do produkcji ciepła są głównie szybko rosnące rośliny liściaste, takie jak wierzby (Salix spp.) i topole (Populus spp.) oraz miskant (Miscantus spp.)5, 6). W zakresie energetycznym biomasa pojmowana jest jako substancja organiczna nadająca się do spalenia w celu uzyskania energii elektrycznej, ciepła lub paliw transportowych do wykorzystania w procesach zaspokojenia potrzeb człowieka7). Biomasa roślinna (fitomasa) powstaje w procesie fotosyntezy, który konwertuje e[...]

 Strona 1