Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Gac"

Promotowane katalizatory niklowe w reakcji reformingu parowego węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Właściwości teksturalne lub/i aktywność, selektywność czy "czasy życia" wielu katalizatorów uzależnione są od obecności niewielkich ilości dodatków zwanych promotorami. Porównano konsekwencje zastosowania kilku dodatków (Ba, La, Ce, Mn, Mo, W i K) do przemysłowych, niklowych katalizatorów reformingu parowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w rozwinięciu powierzchni aktywnej, stabilnośc[...]

Katalizatory Ni/MgO-Al2O3 w reakcji reformingu metanu z parą wodną i/lub ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

W reakcjach metanu z parą wodną i ditlenkiem węgla istnieje niebezpieczeństwo powstawania depozytów węglowych. Względy ekonomiczne powodują poszukiwanie tanich katalizatorów niklowych nie ulegających zawęglaniu (np. NiOMgO czy NiO-MgO-Al2O3). Wykonano badania wpływu zmian proporcji składników katalizatorów na ich właściwości, w celu poszukiwania układu nadającego się do obu procesów. Obecn[...]

Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do charakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych modyfikowanych srebrem i przeznaczonych dla bezpłomieniowego spalania metanu

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie technik temperaturowo programowanych do scharakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych pozwoliło wykazać, że zwiększenie aktywności w reakcji bezpłomieniowego spalania metanu po ich modyfikacji srebrem może być spowodowane łatwiejszymi i szybszymi cyklami redukcji i utleniania powierzchni tlenków, zachodzącymi podczas reakcji z metanem i tlenem. Powdere[...]

Badania modyfikowanych niklowych katalizatorów reformingu


  Przedstawiono wpływ modyfikatorów (Ru, Rh, Au, Pt) na właściwości katalizatora Ni/α-Al2O3 przeznaczonego do reaktorów typu GHR (gasheated reformer). Zbadano fizykochemiczne właściwości próbek katalizatorów: redukowalność NiO, wielkości powierzchni ogólnej i aktywnej oraz średnie wielkości krystalitów niklu. Przeprowadzono pomiary aktywności masy katalitycznej i odporności na zawęglanie w reakcji reformingu parowego metanu. Najgorszym z dodatków okazało się złoto. Najkorzystniejsze właściwości stwierdzono dla katalizatora z dodatkiem platyny. Wykazywał on zwiększoną odporność na zawęglanie oraz większą powierzchnię aktywną niklu. Ni catalyst for steam reforming of MeH was modified by impregnation with Ru, Rh, Au and Pt salts. The modified catalysts were tested for sp. surface, structure, temp.- programmed redn., catalytic activity and resistance to coke deposition. The addn. of Pt resulted in the highest improvement of the catalyst applicability. The addn. of Au did not affect the catalyst quality. Zainteresowanie technologii chemicznej procesami wytwarzania gazów syntezowych i wodoru stale się utrzymuje1, 2), pomimo energochłonności i kosztowności najważniejszej metody ich otrzymywania. Prowadzone są prace nad poprawą efektywności procesów3), co w ostatnich latach pozwoliło na istotne unowocześnienie reformingu parowego węglowodorów m.in. dzięki uzupełnieniu tradycyjnych instalacji o etap prereformingu4) i wprowadzenie tzw. reformingu zintegrowanego z nowymi rozwiązaniami reaktorów typu GHR (gas heated reformer)3, 5). W reaktorach GHR do ogrzewania rur z katalizatorem, umieszczonych w ciśnieniowym naczyniu, wykorzystuje się entalpię gazu po dopalaczu3, 4, 6, 7). Warunki pracy w reformerach GHR wymuszają zastosowanie katalizatorów o innych parametrach (kształcie) niż dotychczas produkowane8). Nawet przy podobnych właściwościach masy katalizatora, sposób ich uformowania powinien zapewniać wysoką porowatość katalizator[...]

 Strona 1