Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Halina Syrek"

Ocena cyklu życia jako narzędzie w optymalizowaniu zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych w procesach wytwarzania paliw silnikowych


  Przedstawiono zagadnienia związane z obniżaniem emisji gazów cieplarnianych GHG (greenhouse gas) w cyklu życia konwencjonalnych paliw silnikowych, wynikające z zapisów Dyrektywy 2009/30/WE. Omówiono podstawy prawne wprowadzające mechanizm ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz pokrótce zarysowano stan działań legislacyjnych związanych z redukcją emisji GHG we Wspólnocie. Przedstawiono metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia LCA (life cycle analysis) konwencjonalnych paliw silnikowych oraz schemat oceny LCA tych paliw wraz z omówieniem poszczególnych jego etapów. Przedyskutowano również główne źródła emisji GHG oraz metody jej alokacji do paliw silnikowych. Omówiono też zalety metodyki LCA jako narzędzia w optymalizacji zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych w procesach wytwarzania paliw silnikowych. Ocieplanie klimatu, obserwowane w skali całego globu, stało się ogólnoświatowym wyzwaniem do podejmowania działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych, głównej przyczyny "zatrzymywania" ciepła w atmosferze ziemskiej. Wyrazem wspólnej światowej polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych stało się powołanie ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) w Rio de Janerio w 1992 r., którą podpisało 150 krajów1). Konwencja zobowiązała sygnatariuszy do opracowania i wdrożenia państwowych strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także mechanizmów ekonomicznych i administracyjnych do ich wdrożenia i kontroli. Kolejnym aktem legislacyjnym w tej sprawie był Protokół z Kioto, podpisany w trakcie III Konferencji Stron Konwencji w 1997 r., w którym przyjęto konkretne zobowiązania Stron do ograniczania lub redukcji emisji GHG, a także sformułowano zapisy dotyczące mechanizmów wspomagających do realizowania przez Strony tych zobowiązań2). Unia Europejska ratyfikowała Protokół z Kioto w dniu 31 maja 2002 [...]

 Strona 1