Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wiesława Urzędowska"

Monitorowanie degradacji oleju smarowego współdziałającego z różnymi paliwami w warunkach symulacyjnych testów w silniku Diesla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane wyniki symulacyjnych testów prowadzonych w silniku Diesla i mających na celu zbadanie wpływu współdziałania oleju smarowego i paliwa na degradację oleju. Do oceny tej degradacji stosowano zarówno znane procedury badawcze, jak i rozszerzone nowatorskie metody dla bardziej precyzyjnej oceny zmian właściwości oleju smarowego. Uzyskane wyniki wskazują, że rodzaj bazy olejowej i sposób jej uszlachetniania, a także zawartość FAME w paliwie są bardzo istotnymi czynnikami oddziałującymi na stopień pogorszenia właściwości użytkowych oleju smarowego. Six lubricating oil-motor fuel pairs were tested for changes of kinematic and dynamic viscosity, acid no. and thin-layer oxidn. resistance for 400 h. The presence of biocomponents in the fuel resulted in an accelera[...]

Oddziaływanie olejów napędowych zawierających FAME na systemy wtrysku paliwa typu CR oraz na tempo degradacji smarowych olejów silnikowych


  Opisano symulacyjne badania silnikowe, których celem było określenie wpływu olejów napędowych o różnej zawartości biokomponentów FAME (fatty acid methyl esters) na procesy powstawania zakoksowania rozpylaczy wtryskiwaczy oraz na tworzenie osadów na wewnętrznych powierzchniach elementów wtryskiwaczy nowoczesnego, wysokociśnieniowego układu wtrysku paliwa typu CR (common rail). Równocześnie, dążono do rozeznania procesów degradacji silnikowych olejów smarowych, w tym ich rodzaju, wielkości i postępu degradacji w czasie. Badania prowadzono dla wytypowanych przypadków współdziałających paliw i olejów. W wyniku przeprowadzonych badań określono potencjalne zagrożenia FAME zawartego w paliwie na poprawne funkcjonowanie układu wtrysku paliwa CR i parametry użytkowo-diagnostyczne silnika. Ustalono też wpływ wzrastającego udziału FAME w paliwie na jakość i wielkość postępujących procesów degradacji smarowego oleju silnikowego, uwzględniając jego skład i kompozycję. Com. fatty acid Me ester (FAME) was added to com. gas oil and used for driving the Diesel engine equipped with modern common rail-type fuel injection system operated under std. conditions. Engine output torque, exhaust gas quality (particulate matter) and changes of quality of lubricating oils (viscosity, acid no., oxidn. stability) were detd. Applicability and limitations of FAME addn. to the gas oil were evaluated. No substantial contraindications were given. Precyzyjnie działające, wysokociśnieniowe systemy wtrysku paliwa typu CR (common rail), stosowane w nowoczesnych silnikach z zapłonem samoczynnym (ZS), odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu emisji szkodliwych składników spalin i wielkości zużycia paliwa oraz umożliwiają optymalizację parametrów użytkowych silnika w zakresie zależnym od potrzeb1-5). Zastosowane w układach typu CR środki techniczne, stanowiące o ich zaletach, to przede wszystkim maksymalne ograniczenie średnicy otworków rozpylających paliwo i[...]

Effect of biofuel ageing on threats for Diesel engines under operating conditions Wpływ starzenia biopaliw na zagrożenia stwarzane dla silników o zapłonie samoczynnym w eksploatacji DOI:10.12916/przemchem.2014.1357


  Two com. gas oils were modified by addn. of a com. fatty acid Me ester (20 or 30%), conditioned for 16 weeks at 20°C and 60°C and tested in an engine (load 50-100 Nm, rotation 1000-3800 rpm) to det. the torque changes and smoke content in the exhaust gas. The poor biodiesel stability in storage constituted a potential threat to engine performance and operational reliability. Zmiany właściwości biopaliw wynikające z procesów ich starzenia mogą powodować niepoprawne funkcjonowanie układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa i pogorszenie osiągów silnika, w tym zmniejszenie mocy oraz ograniczenie właściwości użytkowo-eksploatacyjnych. Opisano problemy związane z monitorowanymi procesami starzenia biopaliw. Opracowana została silnikowa procedura testowa do oceny wpływu degradacji biopaliw podczas ich przechowywania na wybrane parametry eksploatacyjne silnika, łącznie z funkcjonowaniem elementów układu wtrysku paliwa. W wyniku przeprowadzonych doświadczalnych badań silnikowych potwierdzono, że mała stabilność biopaliw podczas przechowywania stanowi potencjalne zagrożenie dla osiągów silnika i jego niezawodności w eksploatacji. Zmiany właściwości użytkowych biopaliw, na skutek ich ograniczonej stabilności w czasie, prowadzą m.in. do powstawania wolnego kwasu mrówkowego, octowego oraz kwasów alifatycznych i tłuszczowych, powodujących korozję części metalowych, w tym kluczowych elementów układów wysokociśnieniowego wtrysku paliwa typu HPCR (high pressure common rail) silników o zapłonie samoczynnym (ZS), oraz wymywanie z układów paliwowych osadów powstałych podczas eksploatacji silników zasilanych konwencjonalnym olejem napędowym1). Z kolei wielkocząsteczkowe kwasy organiczne agresywnie oddziałują na elastomery, przyczyniając się do ich rozmiękczania, pęcznienia, twardnienia, a następnie do pękania prowadzącego do powstawania przecieków paliwa. Ponadto, powstające produkty polimeryzacji powodują wytrącanie w biopaliwie osadów zat[...]

 Strona 1