Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Boroń"

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i budownictwie w 2017 roku DOI:


  Tytuły naukowe profesora w dziedzinie nauk technicznych prof. dr hab. inż. arch. BarbaraGronostajska,miejsce zatrudnienia: Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, postępowanie o nadanie tytułu przeprowadziła RadaWydziału Architektury PolitechnikiWrocławskiej; prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga, miejsce zatrudnienia: InstytutMateriałów i Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Krakowska, postępowanie o nadanie tytułu przeprowadziła RadaWydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Stopnie naukowe doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka dr hab. inż. arch.Anna Bać,miejsce zatrudnienia:Wydział Architektury, PolitechnikaWrocławska, stopień nadany przez: Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, tytuł osiągnięcia naukowego: "Zrównoważenie w architekturze. Od idei do realizacji na tle dokonań kanadyjskich" dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis, miejsce zatrudnienia: WydziałArchitektury, Politechnika Śląska, stopień nadany przez: Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, tytuł osiągnięcia naukowego: "Identyfikacja zmian architektoniczno- -budowlanych zasobów mieszkaniowych z lat 1848 - 2013 wybranych miast Górnego Śląska"[...]

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i budownictwie w I kwartale 2018 roku DOI:


  Tytuły naukowe profesora w dziedzinie nauk technicznych (informacje podane zostaną w następującymporządku:miejsce zatrudnienia; postępowanie o nadanie tytułu przeprowadziła) prof. dr hab. inż. Maciej Kumor,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP); Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP; prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska (PG); RadaWydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG; prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak,Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska (PP); Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP. Stopnie naukowe doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka (informacje podane zostaną w następującymporządku:miejsce zatru[...]

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i budownictwie w IV kwartale 2018 roku DOI:


  Tytuły naukowe profesora w dziedzinie nauk technicznych (informacje podano w następującym porządku: miejsce zatrudnienia; postępowanie o nadanie tytułu przeprowadziła) prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Brzezowski; Wydział Architektury, PolitechnikaWrocławska (PWr); RadaWydziału Architektury, (PWr); prof. dr hab. inż. JerzyWawrzeńczyk;WydziałBudownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska (PŚk); Rada Wydziału Budownictwa iArchitektury, (PŚk).[...]

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i w budownictwie w I kwartale 2019 r. DOI:


  Tytuły naukowe profesora w dziedzinie nauk technicznych (informacje podano w następującym porządku: miejsce zatrudnienia; postępowanie o nadanie tytułu przeprowadziła) prof. dr hab. inż. arch.Anna Pawlikowska-Piechotka;Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Rada Wydziału Architektury, Politechnika Warszawska. Stopnie naukowe doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka (informacje podano w następującym porządku: miejsce zatrudnienia; stopień nadany przez; tytuł osiągnięcia naukowego) dr hab. inż. arch. Joanna Arlet; Wydział Budownictwa iArchitektury, ZachodniopomorskiUniwersytet Technologiczny; WydziałArchitektury, PolitechnikaWrocławska; "Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy"; dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl; Wydział Architektury, Politechnika Warszawska (PW); Wydział Architektury, PW; "Morphological analysis of urban structures - the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships"; dr hab. inż. arch.Andrzej Legendziewicz;WydziałArchitektury, PolitechnikaWrocławska (PWr);WydziałArchitektury, PWr; "Badania średniowiecznej architektury na Śląsku - wybrane kościoły, zamki i bloki śródrynkowe"; dr hab. inż. arch. SebastianWrób[...]

Effect of smoke flow velocity on the fire protection systems Wpływ prędkości przepływu dymu na parametry systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1946


  Oak wood rods and polyurethane foam mats were thermally (flameless) degraded or flame combusted in air stream (flow rate up to 7 m/s) in a combustion chamber to test sensitivity of ionization or densitometry-based smoke fire detectors. Distribution of smoke particle no. and size as well as the detector response times were detd. Some practical recommendations for designing safety systems were given. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu prędkości przepływu dymu na parametry czułości pożarowych czujek dymu (moduł ekstynkcji, względna zmiana prądu jonizacji zewnętrznej komory jonizacyjnej). Wyznaczono czasy zadziałania czujek pożarowych dymu w systemie zabezpieczeń przeciwpożarowych, badając wpływ prędkości dymu na jego parametry. Określono wpływ sposobu spalania i rozkładu termicznego substancji palnych na dobór czujek pożarowych dymu. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane osłonom przeciwwietrznym do zastosowań mających wpływ na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych zależy od wprowadzenia do tych obiektów urządzeń przeciwpożarowych, których zadaniem jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadomienie osób przebywających w obiekcie o niebezpieczeństwie, pomoc przy sprawnej ewakuacji poprzez stworzenie określonych warunków, wskazanie drogi ewakuacji, oddymienie dróg lub zabezpieczenie przeciw zadymieniu, a w końcowej fazie ugaszenie pożaru. Do spełnienia wybranego scenariusza pożarowego istotna jest szybkość uruchomienia systemów zabezpieczeń, co niejednokrotnie zależy od szybkości i pewności zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej, a konkretnie od zadziałania czujek dymu. Dym można zdefiniować jako "fazę produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów rozpraszającą światło, składającą się z cząstek, które stanowić mogą kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego lub fragmenty ciała stałego oblepione cieczą lub smolistą substancją"1)[...]

Stałe urządzenie gaśnicze gazowe a czas użytkowania pomieszczeń


  W artykule omówiono sposób szacowania krotności wentylacji w pomieszczeniach, w których pożar gaszono toksycznym gazem, jakim jest dwutlenek węgla. Wyznaczono stężenia dwutlenkuwęglawpomieszczeniu badawczymwprzypadku 5, 10 i 20 wymian na godzinę. Na tej podstawie określono wzór na czas trwaniawentylacji pomieszczenia przy założonej ilościwymian powietrza na godzinę.Wzór jest zależnością dla badanego układu pomieszczenia przy założonym sposobie wentylowania. Słowa kluczowe: stałe urządzenia gaśnicze, ditlenek węgla, stężenie gazu gaśniczego, gaszenie przez całkowite wypełnienie.Producenci systemów sterowania gazowymi urządzeniami gaśniczymi coraz częściej proponują rozwiązania w postaci wyspecjalizowanych central sterowania gaszeniem. Powinny one brać pod uwagę nie tylko zabezpieczenie przed pożarem urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, ale przede wszystkim ludzi, którzy mogą pojawić się w pobliżu ich działania. Z PN-EN 12094-1 wynikają funkcje obowiązkowe i fakultatywne, jakie musi spełniać układ sterowania, w tym przypadku centrala sterowania gaszeniem. Analiza tych funkcji, przede wszystkim obowiązkowych, wskazuje, że centrala sterowania gaszeniem musi: - odbierać i przetwarzać przynajmniej jeden wejściowy sygnał inicjujący z instalacji sygnalizacji pożarowej oraz wejściowy sygnał inicjujący od ręcznego(-ych) urządzenia(-ń) inicjującego(- ych) podłączonego bezpośrednio do CSG; - przekazywać sygnał gaszenia i uruchamiać urządzenie alarmowe po odebraniu wejściowego(-wych) sygnału(- ów) inicjującego(-ych); - sygnalizować każdy stan w sposób jednoznaczny, np. zasilania z sieci elektroenergetycznej, uruchomienia, uszkodzenia, wyładowania, zablokowania; - przekazywać informację o nieprawidłowym stanie podzespołów (np. [...]

Wpływ ciśnienia na rozdział wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych. Badano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających o stałych wypływu K = 57, K = 80, K = 150. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 - 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a w efekcie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań. Słowa kluczowe: SUG-wodne, tryskacze, rozdział wody.Stałe Urządzenie Gaśnicze (SUG) to urządzenie na stałe związane z zabezpieczanym obiektem, mające zapas środka gaśniczego i układ do jego podawania.Wprzypadku urządzeń tryskaczowych środkiemgaśniczymjestwoda, sporadyczniewodne roztwory środka pianotwórczego. SUG uruchamiane jest automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Instalacje tryskaczowe umożliwiają gaszenie pożaru w początkowej fazie jego rozwoju i należą do najbardziej rozpowszechnionych stałych urządzeń gaśniczych.Otwarcie tryskaczy następuje automatycznie w wyniku przekroczenia znamionowej temperatury otwarcia (pęknięcie amp[...]

Venting the rooms after extinguishing with a gas Przewietrzanie pomieszczeń po gaszeniu gazem DOI:10.15199/62.2015.5.29


  The CO2-contg. atm. (32% by vol.) in a fire test chamber (height 2.8 m) was exchanged by exhaust ventilation with a multiplicity 5-20/h to det. time necessary to decrease the CO2 concn. down to below 4% by vol. The null hypotesis (24 min) was valid for the exchange multiplicity 5/h and 10/h. Gaszenie gazem zmienia skład powietrza wewnątrz gaszonego pomieszczenia. Atmosfera w takim pomieszczeniu może być szkodliwa dla człowieka z uwagi na właściwości gazu gaśniczego oraz obecność produktów spalania. Wejście człowieka do pomieszczenia po gaszeniu gazem powinno nastąpić w chwili, gdy wewnątrz będzie atmosfera bezpieczna. Znając wydajność wentylacji, można szacować czas bezpiecznego wejścia. Technologia gaszenia pożarów gazami znajduje szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu mienia dużej wartości, wrażliwego na działanie innych środków gaśniczych. Współcześnie jest to najczęściej spotykany sposób zabezpieczania laboratoriów, serwerowni, archiwów lub magazynów muzealnych. Gaszenie gazami prowadzi się za pomocą stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Urządzenia te są trwale związane z budynkiem, mają zapas gazu gaśniczego zmagazynowanego w butlach oraz rurociągi i dysze do jego rozprowadzania w przestrzeni chronionej. Uruchomienie gaszenia następuje automatycznie po wykryciu pożaru przez system detekcji. Aby zapewnić skuteczne ugaszenie pożaru, gaz gaśniczy wyładowany do pomieszczenia musi być utrzymywany w kubaturze pomieszczenia przez wymagany czas, tzw. czas retencji1). Jest on ustalany odpowiednio do zagrożenia występującego w chronionym pomieszczeniu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych przez przeszkolony personel. Wartość czasu retencji nie powinna być mniejsza niż 10 min. Po skutecznym ugaszeniu pożaru konieczne jest usunięcie gazu gaśniczego i produktów spalania, tak aby zapewnić bezpieczne wejście osób do pomieszczenia celem oceny uszkodzeń lub kontynuacji pracy.Przewietrzanie po gaszeniu Normy dotyczące projektowan[...]

Badanie wpływu wykształceń na suficie na czas zadziałania czujek pożarowych


  Wartykule zaprezentowano metodykę pomiarów oraz wyniki badań wpływu wykształceń na suficie na czas detekcji czujek pożarowych.Wbadaniach wykorzystano stanowisko wyposażone w przeszkodę w postaci kanału wentylacyjnego, umożliwiające dokonywanie pomiarów czasu zadziałania czujek w skali rzeczywistej. Badania wykonano podczas spalania płomieniowego drewna sosnowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono negatywny wpływ obecności wykształceń na suficie na zdolność detekcyjną czujek. Słowa kluczowe: czas detekcji, kanał wentylacyjny, spalanie płomieniowe.Obecność przeszkód na suficie jest jednym z czynników mających wpływ na rozkład dymu w pomieszczeniu zabezpieczanym systemami sygnalizacji pożarowej. Czas zadziałania czujek pożarowych jest uzależniony od możliwości dotarcia dymu do czujki w początkowej fazie rozwoju pożaru. W celu zapewnienia prawidłowej detekcji pożaru, czujki należy rozmieszczać zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardzie SITPWP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Pozwala to m.in. na zniwelowanie wpływu różnych konfiguracji stropów stanowiących utrudnienie w prawidłowej detekcji pożaru. Odstępstwa od zaleceń mogą skutkować wydłużeniemczasu detekcji bądź nawet jej nieskutecznością. Założenia metodologiczne badań Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wykształceń na suficie, stanowiących przeszkodę w rozprzestrzenianiu się dymu, na czas detekcji czujek pożarowych. Stanowisko pomiarowe składało się ze szczelnej komory do prób ogniowych o wymiarach 5 x 5 x 2,8 m, w której umieszczone zostały czujki pożarowe. Na suficie znajdowały się dwa szeregi czujek punktowych. Jeden z nich umieszczony został za przeszkodą w postaci przewodu wyciągu. Stanowisko wyposażono w konwencjonalną centralę sygnalizacji pożarowej, a wszystkie pomiary zostały zarejestrowane przez komputer nadzorujący czujki.Wkomorze zainstalowano wydajną wentylację mechaniczną wraz z wielopunktow[...]

 Strona 1