Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Ołeksij Kopyłow"

Sztuczne okładziny kamienne w świetle wymagań prCUAP 05.04/14


  WInstytucie Techniki Budowlanej, w ramach opracowaniaWspólnej wykładni procedur oceny, opiniowano projekt CUAP 05.04/14 pt. Sztuczne kamienne elementy okładzinowe do dekoracji murów, autorstwaAustriackiego Instytutu Techniki Budowlanej. Projekt dokumentu dotyczy dekoracyjnych okładzin kamiennych do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów, montowanych na zaprawach nieorganicznych. Okładziny mogą być impregnowane preparatami uszczelniającymi. Projekt CUAP nie obejmuje klejów mocujących okładziny do podłoża. Przywiduje się, że tylna część okładzin będzie przystosowana do klejenia, np. dzięki odpowiedniej fakturze. Okładziny objęte prCUAP nie mają funkcji konstrukcyjnych oraz nie służą jako przegrody przeciwpożarowe. Podstawowe wymagania Podstawowym wymaganiem dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które powinny spełniać sztuczne okładziny kamienne, jest reakcja na ogień. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 96/603/WE, dekoracyjne okładziny kamienne mogą być traktowane jako spełniające wymagania reakcji na ogień na poziomie klasy A1 bez potrzeby badania, gdy zawartość materiałów organicznych jest mniejsza niż 1,0%. Natomiast jeśli zawartość ta jest większa niż 1,0%, wówczas konieczne są badania zgodnie z normą EN 13501-1 w celu klasyfikacji ogniowej okładzin [1]. Wprzypadku cech określających funkcjonalność oraz bezpieczeństwo [...]

Ocena techniczna elewacji wentylowanych


  Elewacja wentylowana składa się z zewnętrznej okładziny przymocowanej do konstrukcji wsporczej (najczęściej konsoli i łat).Wysięg elementów wsporczych (konsoli) tworzy przestrzeń pomiędzy okładziną zewnętrzną a murem, która jest wypełniana materiałami termoizolacyjnymi, natomiast pomiędzy spodnią warstwą okładziny a termoizolacją pozostawiana jest wentylowana przestrzeń - szczelina szerokości ok. 2 cm przechodząca przez całą wysokość elewacji. Typowy schemat systemu elewacji wentylowanej z mechanicznym mocowaniem okładzin ilustruje rysunek 1. Systemy elewacji wentylowanych w budownictwie stosowane są od wielu lat. Były to przede wszystkim elewacje wentylowane z okładzinami kamiennymi wykorzystywane w prestiżowych budynkach użyteczności publicznej. Koncepcja wykonania elewacji wentylowanej z zastosowaniem okładzin kamiennych pozostaje niezmienna od wielu lat, ale z biegiem czasu ulepszano elementy wsporcze oraz zaprawy do łączenia elewacji kamiennych z metalowymi łącznikami. Typowe rozwiązanie ilustruje rysunek 2. Obecnie elewacje wentylowane z okładzinami kamiennymi można coraz częściej spotkać w budownictwie mieszkaniowym. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów i architektów ze względu na trwałość, naturalność oraz ekskluzywność. Nie mniej trwałe są systemy z okładzinami ceramicznymi oraz włókno-cementowymi, a ponadto dają znacznie większe możliwości wyboru kształtu, koloru i faktury okładzin niż w przypadku kamienia. Elewacje wentylowane z okładzinami drewnianymi były często stosowane w budownictwie ludowym w północnych regionach kraju (pogranicze z Litwą i Białorusią), a także na północy Europy (Szwecja, Finlandia, Eston[...]

Ryzyko związane z modyfikacją drzwi objętych Aprobatami Technicznymi DOI:10.15199/33.2015.08.09


  W artykule przedstawiono najczęściej spotykane modyfikacje drzwi oraz omówiono wpływ takich zmian na właściwości techniczno-użytkowe drzwi. Podano metody badawcze odpowiadające poszczególnym zmianom. Słowa kluczowe: drzwi wewnętrzne, badania laboratoryjne, Aprobata Techniczna.Drzwi wewnętrzne (wejściowe, wewnątrzlokalowe) oraz drzwi o deklarowanej klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności mogą być wprowadzone do obrotu w budownictwie wyłącznie na podstawie krajowej Aprobaty Technicznej. Należy podkreślić, że tylko drzwi, które spełniają wymagania określone w ZUAT-15/III.16/2007 [1] oraz zostały zainstalowane zgodnie z wytycznymi Aprobaty Technicznej, mogą zagwarantować trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania. Podążając za szybko zmieniającymi się wymaganiami rynku, producenci dość często modyfikują przebadane drzwi objęte Aprobatami Technicznymi. Wwielu przypadkach nie konsultują tych zmian z laboratoriami badawczymi, Jednostkami Ocen Technicznych, natomiast kontynuują deklarowanie zgodności z krajową Aprobatą Techniczną. Celem artykułu jest omówienie zagrożeń związanych ze zmianami w konstrukcji i wykończeniu drzwi oraz podkreślenie konieczności weryfikowania właściwości techniczno-użytkowych drzwi poddanych modyfikacji. Modyfikacja drzwi (jak każdego innego wyrobu budowlanego) wiąże się z ryzykiemprzeprowadzenia ponownej oceny zgodności. Zgodnie ze st[...]

Zastosowanie elewacji wentylowanych na ścianach z płyt warstwowych DOI:10.15199/33.2015.09.01


  Artykuł poświęcono elewacjom wentylowanym mocowanym do płyt warstwowych. Elewacje takie często stosowane są do renowacji obiektów handlowych, przemysłowych i sportowych. Również nierzadko wykorzystywane są w nowym budownictwie. Elewacje wentylowane powinny mieć dopuszczenie do stosowaniawbudownictwie. Zastosowanie niesprawdzonej elewacji może być przyczyną awarii budowlanej. Specyfika płyt warstwowych, do których mocowane są elewacje wentylowane, wymaga zastosowania nieco innych metod badawczych, niż zostały opisane w ETAG 034. W artykule zostały omówione metody badawcze stosowane do oceny tego typu rozwiązań elewacyjnych. Słowa kluczowe: fasada wentylowana, płyta warstwowa, aprobata techniczna. Abstract. The paper is devoted to the ventilated facades fastened to the sandwich panels. Such elevations are often used for renovation of commercial, industrial and sports facilities. Also they used often in new construction.Ventilated facades should be approved for use in construction. The use of unproven elevation can cause damage to the sandwich panels. The specificity of sandwich panels, which are mounted ventilated facades, requires a slightly different test methods than are described in ETAG 034. The article contains a description of testmethods used to evaluate this type of facade systems. Keywords: ventilated facade, sandwich panels, technical approval.WPolsce w ciągu ostatnich dwudziestu latwybudowano wiele obiektów handlowych, przemysłowych oraz sportowych z zastosowaniem płyt warstwowych. Wraz z biegiemczasuwygląd płyt warstwowych się pogarszał: pod wpływemUVblakły powłokimalarskie, na powierzchni płyt pojawiało się corazwięcej wgnieceń po uderzeniach.Wwielu przypadkach przegrody wykonane w tej technologiimiały zbytmałą grubość i nie spełniały aktualnych wymagań izolacji cieplnej. Nie dziwi więc, że wielu właścicieli obiektów użyteczności publicznej poszukuje rozwiązań pozwalających na skuteczną i niedrogą renowac[...]

Ruszty do elewacji wentylowanych w świetle Krajowych Aprobat Technicznych DOI:10.15199/33.2015.09.02


  Systemy rusztów są ważnymelementemkonstrukcyjnym zestawu wyrobów do wykonania elewacji wentylowanych. Mają istotny wpływ na trwałość, bezpieczeństwo użytkowania elewacji. Zastosowanie niesprawdzonego rusztu może doprowadzić do awarii elewacji. Zastosowanie niewłaściwych rusztów nierzadko było przyczyną odmowy odbioru elewacji budynków oraz przedmiotem sporów w sądach. W artykule opisano wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu w budownictwie rusztów do wykonania elewacji wentylowanych oraz przedstawiono badania, jakie należy przeprowadzić podczas oceny technicznej takich wyrobów. Słowa kluczowe: ruszt do elewacji wentylowanej, Aprobata Techniczna. Abstract. The bracket systems are an important design element of ventilated facade. They have a significant impact on the stability, safety of use of the facade. The use of unproven bracket systems can lead to damage of the facade. The use of improper bracket systems is often the cause of refusal to accept of facade. Often such situations become subject to litigation. The paper presents a conditions for the marketing of bracket systems for ventilated facade. The paper describes the scope of tests performed during the technical evaluation of such products. Keywords: bracket systems for ventilated facades, National Technical Approval.Podstawowym elementem każdej elewacji wentylowanej jest ruszt, konstrukcja mająca istotny wpływ na trwałość, bezpieczeństwo użytkowania i estetykę fasady. Na rynkumateriałów budowlanych oferowanych jest dużo takich konstrukcji, jednak spora ich część nie ma dokumentów niezbędnych do wprowadzenia do obrotu w budownictwie. Wielu uczestników procesu budowlanego (wykonawców robót elewacyjnych, inwestorów, nadzoru, projektantów) nie zna wymagań technicznych oraz warunków formalnoprawnych pozwalających na zastosowanie rusztów. Użycie takich, które nie mają Aprobat Technicznych lub Europejskiej Oceny Technicznej, jest ryzykowne, gd[...]

Ocena techniczna podkonstrukcji do elewacji wentylowanych w świetle prac EOTA DOI:10.15199/33.2016.04.28


  Na podstawie analizy prac EOTA omówiono metody badawcze stosowane do oceny technicznej podkonstrukcji do elewacji wentylowanych. EOTA w celu uzyskania Europejskiej Oceny Technicznej przewiduje sprawdzenie większej liczby cech technicznych podkonstrukcji, niż przewidziano w krajowym postępowaniu aprobacyjnym. Większość metod badawczych pochodzi z ETAG 034. Słowa kluczowe: podkonstrukcja do elewacji wentylowanej,metody badań.okre- 1) Instytut Techniki Budowlanej; e-mail: o.kopylov@itb.pl *) EOTA - Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej jest koordynatorem prac związanych z opracowaniem Europejskich Dokumentów Oceny oraz koordynuje współpracę JednostekOcenTechnicznych przywydawaniu Europejskich Ocen Technicznych Ocena techniczna podkonstrukcji do elewacji wentylowanych w świetle prac EOTA* Technical evaluation of the bracket systems for the ventilated facade by EOTA dr inż. Ołeksij Kopyłow1) Streszczenie. Na podstawie analizy prac EOTA omówiono metody badawcze stosowane do oceny technicznej podkonstrukcji do elewacji wentylowanych. EOTA w celu uzyskania Europejskiej Oceny Technicznej przewiduje sprawdzenie większej liczby cech technicznych podkonstrukcji, niż przewidziano w krajowym postępowaniu aprobacyjnym. Większość metod badawczych pochodzi z ETAG 034. Słowa kluczowe: podkonstrukcja do elewacji wentylowanej,metody badań. Abstract. Based on the analysis of the work of EOTA, article discusses testmethods used for technical evaluation of the bracket systems for the ventilated facade. For obtaining an [...]

System elewacyjny z elementów prefabrykowanych Veture DOI:


  Artykuł poświęcono zestawomelewacyjnymVeture. Przedstawiono podstawowe typy tych systemóworaz omówiono zalety i wady. Ponadto omówiono zasady oceny technicznej zestawów elewacyjnych.Artykuł zawiera też obszerny komentarz dotyczącymożliwości stosowania wyników badań zestawów elewacyjnych Veture w praktyce inżynierskiej. Słowa kluczowe: izolacja cieplna, prefabrykacja, elewacja Veture, badania laboratoryjne.Charakterystyka systemu elewacyjnego Veture Coraz większą popularnością wśród projektantów i wykonawców cieszą się prefabrykowane systemy Veture do izolacji cieplnej ścian. Są one wykonywane fabrycznie i dostarczane na budowę w postaci gotowych bloków składających się z: ● okładziny zewnętrznej (na rynku krajowymnajczęściej są to spieki kwarcowe, okładziny ceramiczne, rzadziej kamienne); ● warstwy termoizolacyjnej (najczęściej są to pianki sztywne PIR/PUR oraz styropian); ● elementów mocujących (różnego rodzaju tuleje i łączniki). Ponadto dodawane są akcesoria w postaci listew startowych, elementów narożnikowych i przyokiennych. Prefabrykowany element Veture przedstawi[...]

Zasady oceny technicznej ścian działowych ze szkła DOI:10.15199/33.2017.08.53


  energią 1) InstytutTechnikiBudowlanej, Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych; o.kopylov@itb.pl Streszczenie.Artykuł jest poświęcony zasadom oceny technicznej ścian działowych ze szkła. Przedstawiono podstawowe metody oceny technicznej niezbędne do uzyskania Europejskiej/Krajowej Oceny Technicznej. Omówiono kryteria oceny technicznej ścian działowych ze szkła. Słowa kluczowe: zestawy do wykonywania wewnętrznych ścian działowych ze szkła, ściany działowe. Abstract. The article presents the principles of technical assessment of glass partition walls. In the text the reader gets to know the basic tests required to obtain a European / National Technical Assessment. The article also discusses the criteria for evaluating of glass partition walls. Keywords: internal partition kits for use as non-load bearing walls of glass, partition walls. DOI: 10.15199/33.2017.08.53 Zasady oceny technicznej ścian działowych ze szkła Technical evaluation principles of glass partition walls dr inż. Ołeksij Kopyłow1) Artykuł przeglądowy 187 Stolarka i szkło budowlane - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2017 (nr 540) od 100 Nm do 900 Nm (mniejsza energia uderzenia odpowiada niższej kategorii użytkowania, czyli miejscom mniej narażonym na uderzenia).Wwyniku badania nie może dojść do przebicia przegrody, jej zawalenia, występowania odpadających tnących odłam[...]

Odporność na uderzenie systemów elewacyjnych DOI:10.15199/33.2017.09.26


  Na ulicach współczesnych miast często widzimy uszkodzone mechanicznie fragmenty elewacji budynków,m.in. odpadające płytki ceramiczne elewacji wentylowanej, spękania w okładzinach systemów Veture, a takżewgniecenia i przebiciawbezspoinowych systemach ociepleń. Nasuwa się pytanie, czywszystkie te uszkodzenia powstały wskutek niewłaściwego zachowania użytkownikówi przechodniów, czy związane są z zastosowaniem materiałów budowlanych nieodpowiedniej jakości? A może system elewacyjny został niewłaściwie zaprojektowany i wbudowany w nieodpowiednim miejscu? Coraz częściej pytania tego typu zadawane są ekspertomITBwsądach podczas ustalenia przyczyn uszkodzeń różnego typu systemów elewacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie: metod badania odporności na uderzenie elewacji wentylowanych, Veture oraz bezspoinowych systemów ociepleń (dalej ETICS); klasyfikacji systemów elewacyjnych ze względu na odporność na uderzenie oraz zakresu stosowania systemów elewacyjnych w zależności od uzyskanej klasy odporności na uderzenie. ta- 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii ElementówBudowlanych; o.kopylov@itb.pl Streszczenie.Wartykule omówionometody badawcze stosowane podczas oceny odporności na uderzenie wybranych systemów elewacyjnych. Przedstawiono kryteria oceny bezpieczeństwa i przydatności użytkowej oraz zależność pomiędzy odpornością na uderzenia a miejscem stosowania elewacji. Słowa kluczowe: odporność na uderzenie, elewacja wentylowana, Veture, ETICS, Krajowa/Europejska Ocena Techniczna. Abstract. This article discusses the impact resistance test methods used in evaluating of different façade systems.The safety and usability criteria are also presented. The paper are presen[...]

Odporność systemów elewacyjnych systemów elewacyjnych z zastosowaniem płytek ceramicznych DOI:


  Celem artykułu jest przedstawienie metod badania odporności na uderzenie elewacji wentylowanych z zastosowaniem płytek ceramicznych (fotografie 1, 2) oraz Veture; klasyfikacji systemów elewacyjnych ze względu na odporność na uderzenie oraz zakresu stosowania systemów elewacyjnych w zależności od uzyskanej klasy odporności na uderzenie. ELEWACJE WENTYLOWANE Elewacje wentylowane często wykonywane są z zastosowaniem kruchych, podatnych na uderzenie okładzin, np. płytek ceramicznych, naturalnego i sztucznego kamienia, szkła. Wymiary okładzin oraz sposób mocowania sprawiają, że uszkodzona okładzina może stanowić istotne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników (odłamki mają często ostre i tnące krawędzie, co pokazano na fotografii 3). Wytyczne do udziele-nia Europejskich Ocen Technicznych ETAG 034 [3] przewidują, w ramach oceny bezpieczeństwa użytkowania, sprawdzenie odporności na uderze-nie elewacji wentylowanych. Wraz z badaniami odporności na działanie wiatru, siły poziomej oraz odporności ogniowej jest to jedno z najistotniejszych badań, decydujących o możliwości zastosowania wyrobu w różnych częściach budynku [5]. Z Wytycznych [3] wynika, że zestaw elewacyjny powinien być tak zaprojektowany, aby zachowywał swoje właściwości pod wpływem obciążeń uderzeniowych wynikających z normalnego użytkowania oraz nie stanowił zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników czy przechodniów. Niebezpieczne może być uderzenie elewacji wentylowa[...]

 Strona 1  Następna strona »