Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RENATA BOGDAŃSKA-WARMUZ"

Powódź 2010 - analiza strat i szkód powodziowych w Polsce


  W artykule zaprezentowano szacunkowe straty i szkody spowodowane przez powódź 2010 r. w Polsce w różnych sektorach gospodarki, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim. Przestawiono także, na podstawie dostępnych informacji, analizę szkód i strat w majątku prywatnym ubezpieczonym oraz koszty wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych przez powódź - analiza ta nie odzwierciedla jednak całkowitej wartości strat w majątku gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Porównano wartość szkód i strat z powodzi 2010 r. z wielką powodzią 1997 r. i powodzią w 2001 r. ■ Podstawy opracowania analizy szkód i strat powodziowych Analizę szkód i strat spowodowanych przez powódź 2010 r. opracowano na podstawie materiałów wykorzystanych do opracowania "Monografii Powodzi 2010 w dorzeczu Wisły" - wydawnictwa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB). Dane do analizy pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Ministerstwa Infrastruktury (MI), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB. Wykonanie kompleksowej analizy szkód i strat powodziowych okazało się skomplikowanym przedsięwzięciem z uwagi na brak systemu gwarantującego gromadzenie przez jedną instytucję kompleksowych danych dotyczących szkód i strat zarówno w mieniu publicznym, jak również w majątku prywatnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2011 r. i Programem badań statystycznych statystyki publicznej na 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązane jest do przekazani[...]

Prognoza potrzeb wodnych w sektorze energetycznym w 2030 r. z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatu


  Prognozę potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. opracowano w ramach Projektu KLIMAT realizowanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - zad. 3. "Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju" [Prognoza, KLIMAT - cz.I., 2010], [Prognoza, KLIMAT - cz.II., 2010]. Analizę potrzeb wodnych opracowano dla najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki narodowej. Analizy przeprowadzono dla trzech wybranych scenariuszy rozwoju gospodarczego opracowanych dla Polski na podstawie scenariuszy ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC): □ A1B - Rynkowy - wysoki wzrost gospodarczy - globalnie - zakłada bardzo szybki wzrost gospodarczy związany z wdrażaniem nowych i efektywnych technologii oraz wykorzystanie różnych źródeł energii. Scenariusz ukierunkowany jest na współpracę gospodarczą, interakcję kulturową i społeczną. □ B1 - Zrównoważony - rozwój zrównoważony - globalnie - zakłada rozwój związany z wdrażaniem czystych i efektywnych technologii w gospodarce energetycznej oraz wprowadzanie technologii redukujących materiałochłonność w procesach produkcji. Scenariusz zakłada odejście od postaw konsumpcyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. □ A2 - Regionalny - rozwój gospodarczy - regionalnie - zakłada powolny rozwój gospodarczy związany z powolnym wdrażaniem nowych technologii oraz brakiem postępu w dziedzinie alternatywnych źródeł energii. Scenariusz zakłada niski poziom świadomości ekologicznej oraz ukierunkowanie na konsumpcyjny styl życia. W kolejnych wydaniach "Gospodarki Wodnej" będziemy prezentować cykl artykułów zatytułowany PROGNOZA POTRZEB WODNYCH W POLSCE W 2030 R. Z UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZOWANYCH ZMIAN KLIMATU, w których przedstawimy wyniki prognozy potrzeb wodnych w 2030 r. dla poszczególnych sektorów gospodarki: energetyki, przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i kopalnictwa oraz gospodarki komunalnej i rolnictwa. W tym wydaniu prezentujemy prognozę potrzeb [...]

Prognoza potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu


  W "Gospodarce Wodnej" nr 5 z 2012 r. zaprezentowano wyniki prognozy potrzeb wodnych w Polsce w perspektywie 2030 r. dla energetyki. W tym wydaniu przedstawiono prognozę potrzeb wodnych przetwórstwa przemysłowego, gospodarki komunalnej i rolnictwa. Jednocześnie dokonano podsumowania prognozy potrzeb wodnych całej gospodarki Polski w 2030 r. Wielkość przyszłych potrzeb wodnych zależy od przyjętego scenariusza rozwoju. Przy scenariuszu ekologicznym zrównoważonym - przy bardzo restrykcyjnej polityce chroniącej zasoby wodne - jest możliwy znaczący spadek potrzeb wodnych. Uwzględniając wszystkie najbardziej wodochłonne działy gospodarki w 2030 r. w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju, należy stwierdzić, że jest możliwy wzrost potrzeb wodnych o ok. 30% lub ich spadek o ok. 50%. Prognozę potrzeb wodnych gospodarki w Polsce w perspektywie 2030 r. opracowano w ramach Projektu KLIMAT realizowanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB - w zadaniu "Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju". Analizę potrzeb wodnych opracowano dla najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki narodowej [Projekt KLIMAT]. Na podstawie scenariuszy ekspertów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracowano dla Polski trzy wybrane z IPCC-owskich scenariusze rozwoju do 2030 r. Ich skróconą charakterystykę zamieszczono poniżej: A1B - rynkowy - wysoki wzrost gospodarczy globalnie - zakłada bardzo szybki wzrost gospodarczy związany z wdrażaniem nowych i efektywnych technologii oraz wykorzystanie różnych źródeł energii. Scenariusz jest ukierunkowany na współpracę gospodarczą, interakcję kulturową i społeczną. B1 - zrównoważony - rozwój zrównoważony globalnie - zakłada rozwój związany z wdrażaniem czystych i efektywnych technologii w gospodarce energetycznej oraz wprowadzanie technologii redukujących materiałochłonność w procesach produkcji. Scenariusz zakłada odejście od postaw konsu[...]

 Strona 1