Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marek Mazurkiewicz"

Listy do redakcji

Czytaj za darmo! »

Dziękuję redakcji "Gospodarki Wodnej" za umieszczenie w numerze 12/2006 w dziale MOIM ZDANIEM wypowiedzi Wojciecha Kuczkowskiego na temat gospodarki wodnej. Pan W. Kuczkowski pływa od dziesięcioleci po naszych rzekach i jeziorach różnymi środkami pływającymi. Poświęca na to mnóstwo czasu. Nie spieszy się. Do wielu miejsc wraca. Porównuje i analizuje. Wysiada na brzeg. Poznaje i opisuje [...]

W sprawie bramy przeciwpowodziowej w Porcie Praskim


  Korzystając z wywołania tematu przez p. mgr. inż. Jerzego Matuszewskiego ("Gospodarka Wodna" 9/2011, str. 377), chciałbym przedstawić swój punkt widzenia na rozwiązania tego obiektu oraz na znane mi tylko wyrywkowo niektóre poczynania dotyczące przygotowania obiektu do realizacji. W 2003 r. chciałem wziąć udział w ogłoszonym konkursie na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wejścia do Portu Praskiego, ale otrzymałem propozycję udziału w sądzie konkursowym. Miałem okazję zgłoszenia uwag do słabo przygotowanego regulaminu konkursu i niektóre z tych uwag zostały uwzględnione. W sądzie konkursowym, na kilkanaście osób, byłem jedynym hydrotechnikiem i nie udało mi się wytłumaczyć, że przyjęta lokalizacja bramy przeciwpowodziowej i technologia jej użytkowania (np. skośne ustawienie i brak śluzy przynajmniej dla policyjnych łodzi patrolowych) nie są poprawne. Członkowie sądu byli wyraźnie zniecierpliwieni moimi uporczywie zgłaszanymi zastrzeżeniami - nie umieszczono ich nawet w protokołach posiedzeń. W 2008 r. pisemnie, a po powodzi w 2010 r. osobiście, rozmawiałem w Biurze Zarządu Mienia m.st. Warszawy o przedmiotowej bramie i moich uwagach, a w szczególności o przeniesieniu bramy na prawą stronę mostu, usytuowaniu jej prostopadle do kanału i wyposażeniu w śluzę oraz zainstalowaniu innego zamknięcia. Uwagi przyjęte były chyba ze zrozumieniem, ale nie zostały uwzględ[...]

Sprawy gospodarki wodnej w Polsce DOI:


  Nie ma potrzeby pisać o znaczeniu słodkiej wody dla życia i rozwoju człowieka. Świadczy o tym cała historia ludzkości, w której najznamienitsze cywilizacje powstawały w rejonach zasobnych w wodę lub z dostępem do tych zasobów. W Polsce punktowe rejony intensywnego osadnictwa były związane z rzekami prowadzącymi wody tranzytowe, bo - oprócz poboru wody do celów komunalnych i gospodarczych - w grę wchodziły sprawy obronności i komunikacji. Ale już obszary przyległe do liniowych terenów, służących jako korytarze naturalnego biegu wody w przyrodzie, mogły korzystać tylko z opadów na własnej powierzchni i to w bardzo ograniczonym zakresie. Zasoby wody słodkiej w swoim "ziemskim" etapie naturalnej wędrówki, najczęściej pod względem ilości i jakości, rozmijają się z potrzebami człowieka. Praktycznie ten "ziemski" etap w naturalnym cyklu krążenia wody w przyrodzie trwa od chwili kontaktu z ziemią drobinki wody, w różnej postaci jej skupienia, do chwili jej odparowania lub spłynięcia do morza. I tylko w tym "ziemskim" etapie jest możliwość niewielkiej ingerencji człowieka przez prowadzenie planowej gospodarki wodnej, dotyczącej dostosowania ilości i jakości wody do chwilowych potrzeb lub w celu ochrony przed skutkami ekstremalnych zakłóceń w ob[...]

Kaskada Dolnej Wisły a drogi wodne przez Polskę Artykuł dyskusyjny DOI:


  Autor podkreśla potrzebę wprowadzenia pojęcia "droga wodna Wschód-Zachód" mającego pierwszeństwo przed ustalonymi dla Polski międzynarodowymi drogami o oznaczeniach E30, E40 i E70. Przebieg drogi wodnej W-Z należy wybrać z trzech możliwych geograficznie tras. Celowy może być wybór trasy południowej zagospodarowującej istniejące Kaskady Górnej Odry i Górnej Wisły z szansą wyjścia na południe do Dunaju. Należy brać pod uwagę przejście z Wisły w kierunku Dniepru nie wzdłuż doliny Bugu, a przez Lubelszczyznę z rejonu Dęblin-Puławy. Projektowanie rozwoju dróg wodnych w sytuacji wieloletniej stagnacji, a nawet upadku żeglugi, stwarza możliwość skokowego ruchu w racjonalność i innowacyjność rozwiązań. Potrzebne jest również inne spojrzenie na zabudowę dolnej Wisły. W opinii autora realizacja Kaskady Dolnej Wisły miałaby uzasadnienie, jeśli połączyłoby się ją z drogą wodną W-Z. Celowe byłoby stosowanie niższych piętrzeń lepiej wpisujących się w naturalne warunki i w istniejące zagospodarowanie obrzeży rzeki.O d kilku lat odżyły dwa tematy, które przestały istnieć w gospodarce wodnej w Polsce kilkadziesiąt lat temu. Jednym są śródlądowe drogi wodne, a drugim - Kaskada Dolnej Wisły. W pierwszym zakres publikacji obraca się wokół międzynarodowych dróg wodnych w wersji "unijnej", o oznaczeniach E30, E40 i E70. Drugi temat, na bazie dawnych koncepcji kaskady o piętrzeniach H = 5-11 m, jest łączony z drogami E40 i E70. W trasie drogi E40 znajduje się cała Kaskada Dolnej Wisły, a w trasie drogi E70 - część kaskady od Bydgoszczy do Białej Góry (Nogat), obejmująca stopnie Chełmno, H = 7,0 m, Grudziądz H = 7,0 m i Gniew H = 7,5 m. W wersji "unijnej" i w publikacjach na ten temat nie występuje pod jednym oznaczeniem najważniejsza dla Polski droga wodna - Wschód-Zachód (W-Z), przebiegająca ogólnie równoleżnikowo od rejonu Włodawa-Brześć na wschodz[...]

Drogi wodne - kilka uwag DOI:


  Poniżej przedstawiam kilka uwag, dotyczących śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz wybranych trzech elementów tych dróg, których realizacji nie można odkładać. Do tych trzech elementów zaliczam: ● stopień stabilizujący zwierciadło wody na odcinku Wisły Warszawskiej; ● kanał łączący Port Centralny z korytem Wisły; ● połączenie Elbląga z morzem; UWAGI OGÓLNE Drogi wodne w Polsce - to zbyt poważna i kosztowna sprawa, aby ją zaczynać na podstawie podpisanej Konwencji AGN. Ustalanie parametrów i warunków dla międzynarodowych europejskich tras prowadzone było kilkadziesiąt lat temu bez udziału Polski i bez uwzględnienia naszych realiów przyrodniczych i interesów, również politycznych. Dlatego bezdyskusyjne podpisanie tej Konwencji wzbudza wątpliwości. Dla Polski najważniejszą drogą wodną powinna być droga w kierunku Zachód-Wschód (Z-W), tzn. połączenie dróg wodnych Europy Zachodniej z drogami wodnymi potężnych rzek za naszą wschodnią granicą. Nad tą drogą Polska powinna sprawować niezależną, suwerenną pieczę. Do tej drogi powinny być dołączone odcinki innych dróg o [...]

WATERWAYS - IN REFERENCE TO THE PREVIOUS COMMENTS DOI:10.15199/180.2019.2.5


  The comments to the assumptions for development of waterways in Poland, as submitted in the article entitled "Expertise on the development of inland waterways in Poland in the years 2016-2020 with the perspectives up to 2030" have been presented. The conception of implementing another (authorial) solution together with the arguments, supporting the mentioned proposals has been suggested. Keywords: waterways, conceptions, perspectives for implementation. W artykule przedstawiono uwagi do zamierzeń rozwoju dróg wodnych w Polsce przedstawionych w artykule pt. "Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dród wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030". Zaproponowano koncepcję realizacji innego (autorskiego) rozwiązania wraz z argumentacją uzasadniającą te propozycje. Słowa kluczowe: drogi wodne, koncepcje, perspektywy realizacji.Introduction When formulating the comments, I utilized the elaboration of the Ministry of Marine Economy and Inland Navigation, dating to 2006 entitled “Expertise on development of inland waterways in Poland in the years 2016-2020 with the perspectives up to 2030". The mentioned expertise was the basis for undertaking the Resolution no 79 of the Council of Ministers of 14, June 2016 (Polish Monitor of 2016, item 711). The present text refers to the article “Waterways - some remarks" published in the monthly “Gospodarka Wodna" no 6/2019 and to my earlier articles. I have worked in hydro engineering for almost 60 years, so, based upon my previous experience I confirm the maxim of my older colleaguesprofessionals about running the national water management “from flood to drought and from drought to flood". Similar situation is in the case of water management branch, i.e. inland navigation where - after tens of years of stagnation and event its intentional limitation, we have suddenly to enter the epoch of stormy development of national waterways, being risen to the name[...]

 Strona 1