Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ DENIS"

Ocena możliwości poprawy selektywności i wydajności etylenu w utleniającym sprzęganiu metanu za pomocą chlorowych pochodnych metanu

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że tylko małe stężenia, w granicach 300-600 ppm, chlorometanów (CCl4, CHCl3 lub CH2Cl2) obecnych w mieszaninie reakcyjnej zwiększają o 10-15% selektywność tworzenia etylenu, a przez to również ogólną selektywność utleniającego sprzęgania metanu, zachowując przy tym aktywność i dobrą stabilność katalizatorów. Efektywność działania małych ilości różnych chlorometanów jest zbliżona.[...]

Katalityczne spalanie gazu ziemnego i biogazu nie emitujące tlenku azotu

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano katalityczne spalanie metanu jako alternatywne ekonomiczne rozwiązanie pozyskiwania energii w sytuacji żądania niskiego, 1-5 ppm, poziomu emisji tlenku azotu. Omówiono materiały katalityczne i podano przykłady potencjalnych zastosowań takiej technologii spalania. A review with 29 refs. covering methane combustion catalysts, emerging applications of natural gas combustion,[...]

Utleniająca konwersja metanu w wyższe węglowodory

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości katalizatora Na/CaO otrzymanego z naturalnego, nie oczyszczonego kamienia wapiennego. Katalizator ten został zastosowany w procesie utleniającej konwersji metanu (gazu ziemnego) w lekkie węglowodory alifatyczne, prowadzonym w większej skali laboratoryjnej. Stwierdzono, że wykazuje on dobrą stabilność w ciągu długotrwałej pracy. W celu uzyskania największej wydajności wy[...]

Promotowane katalizatory niklowe w reakcji reformingu parowego węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Właściwości teksturalne lub/i aktywność, selektywność czy "czasy życia" wielu katalizatorów uzależnione są od obecności niewielkich ilości dodatków zwanych promotorami. Porównano konsekwencje zastosowania kilku dodatków (Ba, La, Ce, Mn, Mo, W i K) do przemysłowych, niklowych katalizatorów reformingu parowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w rozwinięciu powierzchni aktywnej, stabilnośc[...]

Katalizatory Ni/MgO-Al2O3 w reakcji reformingu metanu z parą wodną i/lub ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

W reakcjach metanu z parą wodną i ditlenkiem węgla istnieje niebezpieczeństwo powstawania depozytów węglowych. Względy ekonomiczne powodują poszukiwanie tanich katalizatorów niklowych nie ulegających zawęglaniu (np. NiOMgO czy NiO-MgO-Al2O3). Wykonano badania wpływu zmian proporcji składników katalizatorów na ich właściwości, w celu poszukiwania układu nadającego się do obu procesów. Obecn[...]

Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do charakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych modyfikowanych srebrem i przeznaczonych dla bezpłomieniowego spalania metanu

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie technik temperaturowo programowanych do scharakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych pozwoliło wykazać, że zwiększenie aktywności w reakcji bezpłomieniowego spalania metanu po ich modyfikacji srebrem może być spowodowane łatwiejszymi i szybszymi cyklami redukcji i utleniania powierzchni tlenków, zachodzącymi podczas reakcji z metanem i tlenem. Powdere[...]

 Strona 1