Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MAREK DZIUBIŃSKI"

Microrheology. Review of methods and applications in microtechnological processes Mikroreologia. Przegląd metod i zastosowań w procesach mikrotechnologicznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1767


  A review, with 30 refs., of microrheol. methods and their applications in microtechnol. A comparison of microrheol. and conventional rheometry as well as advantages and disadvantages of microrheol. were given. Some applications of microrheol. in bioeng., biophys., soft matter as well as detn. of liq. properties in microscale and in microfluidics were presented. Przedstawiono krótki przegląd metod pomiarowych stosowanych w mikroreologii oraz zastosowań tych metod w procesach mikrotechnologicznych. Przedstawiono porównanie metod klasycznej reometrii i mikroreologii oraz zalety i wady mikroreologii. Zaprezentowano przykłady zastosowania technik mikroreologicznych w procesach bioinżynierii, biofizyce, delikatnych materiałach, pomiarach właściwości mediów w mikroskali oraz inżynieryjnym zastosowaniu badań mikroreologicznych w procesach mikromechaniki płynów. W ostatnich latach obserwuje się znaczną intensyfikację badań dotyczących wielu procesów technologii chemicznych i biochemicznych realizowanych w mikro-, a nawet nanoskali. Wynika to z intensywnie rozwijanej nowej gałęzi nauki zwanej nanotechnologią. Prowadzenie procesów technologicznych w mikroskali umożliwia bowiem znaczącą intensyfikację wymiany pędu, ciepła i masy1-4). Powstają jednak poważne wyzwania dotyczące opisu takich procesów, projektowania urządzeń i aparatów w mikroskali, konstrukcji czujników pomiarowych oraz kontroli parametrów technologicznych i kinetyki procesu realizowanego w mikroskali. Rozwój mikro- i nanotechnologii w naturalny sposób wymusił konieczność badania właściwości mediów występujących w procesach realizowanych w mikroskali. Objętości tych mediów są w oczywisty sposób o kilka rzędów wielkości mniejsze niż w tradycyjnych technologiach realizowanych w makroskali. Z naturalnej potrzeby badań właściwości reologicznych mediów w mikroskali powstała najnowsza gałąź reologii zwana mikroreologią6-10). Mikroreologia jest zbiorem wielu metod pomiarowych, [...]

Energooszczędne technologie transportu stężonych zawiesin w rurociągach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową energooszczędną technologię transportu stężonych zawiesin w rurociągach. Przedyskutowano warunki zmniejszenia oporów przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz-gaz. Rezultaty badań przepływu dwufazowego uzyskane w skali laboratoryjnej zostały użyte do rozwiązania problemu transportu nierozcieńczonego osadu saturacyjnego w cukrowniach. A two-phase transportation equipment invo[...]

Przepływ płynów nienewtonowskich przez pakiety siatek filtracyjnych

Czytaj za darmo! »

Badano przepływ płynów newtonowskich i nienewtonowskich o dużych lepkościach przez pojedyncze siatki filtracyjne i pakiety siatek. Jako media doświadczalne zastosowano dwa rodzaje stopionych poli(tereftalanów etylenu) i syrop ziemniaczany (płyny newtonowskie) oraz stopiony polietylen wysokociśnieniowy jako płyn nienewtonowski. Zastosowano 14 różnych drucianych siatek filtracyjnych o gęstoś[...]

Ekonomiczne techniki wytwarzania mikrokanałów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane techniki wytwarzania kanałów o wymiarach charakterystycznych poniżej 1 mm dla potrzeb układów mikroprzepływowych. Dobór opisanych technik został dokonany ze względu na możliwości ich szybkiej i niedrogiej adaptacji w typowych warunkach warsztatowych. Przegląd zawiera zarówno wyniki własnych doświadczeń dotyczących wytwarzania mikrokanałów, jak również przypadki znane z literatury przedmiotu. A review, with 21 refs., of methods for prodn. of microchannels for use in microfluidics. The main selection criterion was the possibility of fast quick and cost-effective adaptation of the method under typical workshop conditions. W ostatnich latach jednym z bardzo dynamicznie rozwijających się obszarów badań w inżynierii procesowej są zagadnienia wymiany pędu, ciepła i masy w mikroskali. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianami w zachowaniu się badanych układów w stosunku do ich makroskalowych odpowiedników oraz szerokimi możliwościami ich zastosowań. W układach o charakterystycznych wielkościach rzędu nano- i mikrometrów na skutek zmiany stosunku powierzchni do objętości obserwuje się zanik znaczenia sił masowych na rzecz zjawisk powierzchniowych. Odmienność zachowania się takich układów wynika w dużej części z małych wymiarów charakterystycznych wpływających bezpośrednio na charakter ruchu płynu. W skali mikro przy wysoce laminarnym charakterze ruchu obserwuje się zanik znaczenia inercji na rzecz efektów powierzchniowych w postaci napięcia międzyfazowego oraz dyfuzji, jak również znaczny wzrost prędkości wymiany ciepła na skutek zwiększenia powierzchni międzyfazowej. Dodatkowo w mikroskali dla dużych cząstek objawiają się ich efekty anizotropowe oraz elektryczne. Wykorzystanie występujących w skali mikro osobliwości pozwala jednak na stworzenie całkiem nowych aplikacji. W analityce chemicznej, w badaniach nad kinetyką reakcji i reologią materiałów osiąga się czułość i precyzję pomiarów niespotykaną w analogi[...]

Spadek ciśnienia w przepływie rzutowym mieszanin dwufazowych gaz-ciecz nienewtonowska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono próbę w pełni teoretycznego oszacowania całkowitego spadku ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej gaz-ciecz nienewtonowska w przewodach pionowych. Zaproponowany zestaw równań korelacyjnych umożliwił opis danych eksperymentalnych uzyskanych podczas badań przepływów z udziałem cieczy o parametrach reologicznych 0,704 < n < 0,967 oraz 0,478 < k < 1,19 Pa·sn, z[...]

Własne konstrukcje specjalnych typów reometrów do badania mediów o złożonych właściwościach reologicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono konstrukcje reometrów, przyrządów do badania właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich, takich jak roztwory i stopy polimerów, pasty, zawiesiny, emulsje, zbudowanych w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Są to: reometr kapilarny do stopionych polimerów, reometr kapilarny do roztworów i jego modyfikacje zaopatrzone w mieszadła do zawiesin szybko sedym[...]

 Strona 1